Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRINGOM, adv.
Etymologi
[möjl. till -skringa i FÖRSKRINGA]
i småposter (då o. då); jfr PLUMPUM. (Vi) haffue .. mett .. Riigisins rådt .. så wtöffuer ens warit, ath effter thenne dag skall skatten icke så skringom till slottet jnfördt bliffue, som her till skeedt är, vtan vpå synnerlige och benempde tider om årett. G1R 11: 369 (1537). Anm. Ordet är möjl. felaktigt (avskrivningsfel) för skingrom (se SKINGROM) l. ströningom (se STRÖNINGOM).

 

Spalt S 4880 band 26, 1973

Webbansvarig