Publicerad 1973   Lämna synpunkter
SKRIDFINNE skri3d~fin2e, äv. (numera bl. tillf.) SKREDFINNE skre3d~ l. SKRICKFINNE skrik3~ l. SKRITFINNE skri3t~, förr äv. SKRIKFINNE, m.||ig.; best. -en; pl. -ar; äv. (tillf.) SKREREFENNER skre3re~fän2er l. ~fen2er, pl.
Ordformer
(skred- 1933. skrick- (scr-) 16731946. skrid- 1672 osv. skride- 17191872. skrijck- 1672. skrijk- 16711672. skrit- 17691936. -finne 1671 (: -finnar, pl.) osv. — skrerefenner, pl. 1940)
Etymologi
[jfr d. skridfin, i ä. d. äv. skrikfinde o. skrickfinder, pl., nor. skridfinn, feng. scridefinnas, pl., samt de (från germ. spr. inlånade) latiniserade resp. greciserade formerna scritobini, scritofinni, scritefinni m. m., pl., äv. skricfinni pl. (hos Saxo Grammaticus), scricfinni, pl. (hos OMagnus), resp. σκριϑίφινοι, pl. (hos Prokopios); sannol. urspr. en germ. ssg av ett vbalsbst. till SKRIDA (jfr SKRED, SKRITT) o. FINNE, sbst.3 (med förleden sannol. åsyftande skidåkning; jfr fvn. skríða, åka skidor); ordet är i de nyare nord. språken upptaget från de lat. o. gr. källorna (med förleden ansluten till SKRIDA resp. SKRED); förleden skri(c)k- är upptagen från mlat. skricfinni, nylat. scricfinni, pl. (se ovan), i sin tur snarast felaktigt för scrit- (men i senare tid äv. anslutet till SKRICKA, v.1); formen skrerefenner, pl., är en försvenskning av senlat. screrefennæ (hos Jordanes), i sin tur snarast en (sannol. förvanskad) återgivning av pl. av ovan omtalade germ. ssg]
same; oftast i pl. (o. stundom med innebörden fattad o. modifierad på olika sätt); numera nästan bl. använt för att återge motsv. benämning hos latinska l. grekiska författare. Landsm. XVII. 1: 67 (1671). Düben Lappl. 358 (1873). Boberg FjällmF 97 (1930; sg.). Namnet ”skridfinnar” .. (för) lapparna .. uppträder förutom hos .. Prokopios och Paulus Diaconus även hos en del andra medeltida författare, tidigast kanske hos Jordanes. PåSkid. 1931, s. 10. Längst uppe i norr ligger (enl. Olaus Magnus i hans historia om de nordiska folken) Biarmia. Mellan detta och det nordligaste Norge, som av Olaus kallas Finnmarken, bo skridfinnarna eller lapparna. Richter GeogrH 48 (1959).
Anm. Ss. benämning på lapska fjäll användes hos Spegel GW 233 (1685) Skrikke-Fiellen, pl. best.; ordet torde vara bildat till förleden i SKRICK-FINNE (se ovan) o. i nylat. Scricfinnia, ss. namn på den nordligaste delen av de nordiska lappmarkerna (hos OMagnus).

 

Spalt S 4813 band 26, 1973

Webbansvarig