Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKEPTISK skäp4tisk, äv. ʃäp4(schä´pptissk ell. sä´pptissk Dalin), adj.; adv. -T.
Ordformer
(förr äv. sc-)
Etymologi
[jfr t. skeptisch, eng. sceptic, fr. sceptique; av gr. σκεπτικός skickad l. benägen att betrakta l. begrunda, till σκέψις, seende, undersökning (se SKEPSIS). — Jfr SKEPTICISM, SKEPTIKER]
1) som tillhör l. kännetecknas av l. har avseende på l. samband med skepsis (se d. o. 1) l. skeptiker (se d. o. 1), tvivlande l. tvivelsam l. misstrogen l. tvivelsjuk; jfr 2. Kommer jag på Riddarhus-torget, så taga Statisterne (dvs. de som politisera) så Sceptiska mått och steg til wår fördels bewakande wid närvarande Conjuncturer, at de sielfwe twifla om deras wärkan. Dalin Arg. 1: 272 (1733, 1754). Ett par utsökta mustascher beslöja lagom en mun med ett skeptiskt .. leende. Strindberg NRik. 5 (1882). Mången märkvärdig historia, som kanske kommer den mer skeptiskt lagde att klentroget skaka på huvudet. Reinius Hagenbeck Sydas. 87 (1927). Dandyn blev (på nittiotalet) en litterär modefigur. Elegant, skeptisk, trött eller slagfärdig allteftersom det passade förekom typen mest renodlad i det moderna Köpenhamn. Bergman i 3SAH LXI. 2: 21 (1950). Det är ett känt faktum, att läkarna ända in på 1800-talet ställde sig mycket skeptiska till glasögonen. Kulturen 1962, s. 80.
2) [eg. specialanv. av 1] filos. som tillhör l. kännetecknas av l. har avseende på l. samband med skepticism (se d. o. 2) l. skeptiker (se d. o. 2). (Grekernas) fria och otwungna snille alstrade innan kort åtskilliga Secter .. (t. ex.) den Eleatiska, Heraclidiska, Epicureiska och Sceptiska. Eberhardt AllmH 1: 174 (1766). (Humes) sceptiska bemödande gick .. därpå ut, at upmuntra förnuftet til en noga pröfning af de Philosophiske Satsernas sanning eller falskhet. VStyckUplKantPhilos. 6 (1798). Ett skeptiskt argument har riktats .. mot de kunskaper som grundar sig på induktion. Marc-Wogau FilDiskuss. 22 (1955).
Avledn.: SKEPTISKHET, r. l. f. till 1: egenskapen l. förhållandet att vara skeptisk, skepticism, skepsis. Östergren (1939).

 

Spalt S 3841 band 26, 1970

Webbansvarig