Publicerad 1970   Lämna synpunkter
SKAVEL ska4vel, sbst.1, n. (VarRerV 37 (1538) osv.) l. r. l. m. (G1R 26: 855 (1556) osv.); best. -vlet (KOF 3: 231 (1682) osv.) ((†) -velet Rosenfeldt Vitt. 254 (c. 1690: skafwelet; rättat efter hskr.)), ss. r. l. m. -veln ((†) -velen Leijonhufvud 2Männ. 191 (i handl. fr. 1799: ollonskavelen)).
Ordformer
(schaffvell 1560. skaffve- i ssg 1558 (: skaffveflesk, möjl. felaktigt för skaffvelflesk). skafl 17121769. skavel (-ell) 1537 (: skaffuelflesk) osv.)
Etymologi
[fsv. o. fgutn. skafl, n., sv. dial. skavel, skagul, n. l. m., bark som med kniv skaves av träd(grenar) till föda åt småboskap, ollon, nötter, frukt, ratad mat, skräp; sannol. till SKAVA, v. — Jfr SKAVLA]
(utom ngn gg i skildring av ä. förh. numera bl. i vissa trakter, bygdemålsfärgat) koll.: trädfrukt; äv. om (l. med inbegrepp av) grönsaker o. d.; jfr SKRAVEL. (Lat.) Pomarium (sv.) skaffuel torgh ther äple, pärun och annat skaffuel selies. VarRerV 37 (1538). Tu (dvs. G. I:s dotter Katarina) .. äther allehande schaffvell, som ähr eple och fruszne nötter, tesligest zucker och annet, som förslemmer magen. G1R 29: 411 (1560). (I) Gamla Gothlands L(agen) .. befalles .., at all Skafwel, som var Nötter, Äple och Pärun, skulle hafwa frid til öfre Wårfru-dag, eller den 15 Aug. Trozelius Rosensten 3 (1771; fgutn. orig.: scafl alt). — särsk.
a) om ollon; jfr b. Vij haffve förnummet, thet somblige eblandh eder bruke thet skaffvell, som vexer opå sådane ålene och nöthe skoger, eder sielffve mere till skade än till gagn. G1R 24: 248 (1554); jfr huvudmomentet. Därs. 26: 855 (1556). När ållon och bookskafvel til någon ömnoghet bliver om åhret, skal der af gifvas Kyrckioherden skafel eller tijondefläsk, helst uti de .. Sochner, der skaflet växer. KOF 3: 231 (1682). Ekållon, Skafwel har fordom warit människors föda innan Ceres först påfan at nyttia säd til föda. Rothof 97 (1762). jfr OLLON-SKAVEL.
b) [jfr a] (†) i uttr. vara på skavel, om svin: gå på ollonbete. VDAkt. 1773, nr 822.
Ssgr: A: (a) SKAVEL-FLÄSK. (skavel- 15371919. skavels- 1558) (numera bl. ngn gg i skildring av ä. förh.) ollonfläsk. G1R 11: 262 (1537). Almquist CivLokalförv. 2: 21 (1919; om förh. på 1540-talet).
-KAMMARE. (†) kammare avsedd för l. använd till förvaring av frukt. Linc. (1640: skafwelkammar; under oporotheca).
-MÅNGLARE. (†) försäljare av frukt o. grönsaker o. d. Linc. (1640; under pomarius).
(a) -PENGAR l. -PENNINGAR, pl. (†) ollongäld. Serenius (1741). ÖoL (1852).
(a) -SKOG. (†) ollonskog. BeskrWexiöChart. 1661. VDP 8/10 1760, § 1.
-TORG. (†) torg för försäljning av frukt o. grönsaker o. d. VarRerV 37 (1538).
(a) -ÅR. (i vissa trakter, bygdemålsfärgat) ollonår. Salje NattBröd. 34 (1968; om ä. förh.).
B (†): SKAVELS-FLÄSK, se A.

 

Spalt S 3688 band 26, 1970

Webbansvarig