Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SIGILLATION, f.; best. -en.
Etymologi
[jfr eng. o. fr. sigillation; av mlat. sigillatio (gen. -ōnis), till sigillare (se SIGILLERA)]
(†) sigillering (se SIGILLERA a). På vndfågne ordres, schall .. (revisions-)Secreteraren (i kanslikollegiet) låtha citationer afgå till Partherne, och effter hollin Revision författa der öfwer Kongl. M:tz resolution, .., hollandes sig, i dedh öfrige, och i synnerheet hwadh Sigillationen widhkommer, efter dedh som här i Cancellieordningen der om förmehles. CivInstr. 345 (1661).

 

Spalt S 2251 band 25, 1967

Webbansvarig