Publicerad 1967   Lämna synpunkter
SEKVESTRERA sek1vestre4ra l. se1kv-, i Sveal. äv. -e3ra2, äv. (numera föga br.) SEKVESTERA sek1veste4ra l. se1kv-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr SEKVESTRATION.
Ordformer
(sekvester- (-qu-, -qv-) 17391940. sekvestrer- (-qu-, -qv-) 1570 osv. sequestret, p. pf. n. 1569 (sannol. felaktigt för sequestreret))
Etymologi
[jfr t. sequestrieren, eng. sequester, sequestrate, fr. séquestrer; av lat. sequestrare, till sequester l. sequestrum (se SEKVESTER)]
1) (numera i sht i skildring av ä. förh.) belägga (ngt) med sekvester (se d. o. 1) l. kvarstad; taga (ngt) i beslag, beslagta. Då schall alltt thett godz Tonies Suescho her i stadenn hafuer bliue sequestret (sannol. felaktigt för sequestreret). 2SthmTb. 4: 47 (1569). All hans egendom blef Sequestrerad, emedan han hade på något riksförrädande sätt kommit til den. Bergeström IndBref 111 (1770). Kronan .. måste til betäckande af sina fordringar (i fyra av de sex gevärsfabriker som år 1756 överlåtits åt enskilda personer), dels seqvestrera gevär och inventarier, dels återtaga och försälja lägenheterne. KrigVAH 1838, s. 61. HT 1949, s. 383 (om förh. 1318). — särsk.
a) (provisoriskt) beslagta (tryckalster) för att förhindra (dess) försäljning l. spridning. Benzelstierna Cens. 94 (1739). Giftas är seqvestrerad och Strindberg dömes till 6 månars Långholm. Strindberg Brev 4: 339 (1884). Rönblom Tryckfr. 125 (1940).
b) (numera bl. i skildring av ä. förh.) om stat: tillfälligt bemäktiga sig l. lägga beslag på l. lägga under sig (ett omtvistat landområde). Brask Pufendorf Hist. 271 (1680). Sedan .. Konungen i Preuszen .. skärskådat .. Projectet, at sequestrera Hertigdömet Pomern, och behålla det i besittning, til desz Kriget i Norden ändas .., så hafwer (osv.). Nordberg C12 2: 337 (1740). SvUtrikPolH II. 1: 134 (1952; om förh. 1714).
c) (†) bildl., med avs. på person: få fatt i (ngn), ”lägga beslag på” (ngn). Kom .. (prostinnan) också in på en handvändning, så gick hon straxt ut igen. I köket kunde man deremot med visshet seqvestrera henne. Almqvist TreFr. 2: 130 (1842).
2) (†) lämna (ngt) åsido l. lämna (ngt) utanför, bortse från l. icke taga hänsyn till (ngt). At the inthet annat tänkia änn seqvestrera alt eensidigt och allena tänkia på Kongl. Maij:ts och fäderneslandzens säkerheet. RARP 9: 30 (1664). Uthi sådane deliberationer (dvs. då det gäller konungens o. rikets säkerhet) böre alle andre eensidige considerationer seqvestreras. Därs. 33. (Vi betvivla icke att) I uthi Eder anförtrodde Commission, alt annat afseende sequestreren, och edert ögnemärke rätten på Wår och Rijkzens tienst. Stiernman Com. 3: 775 (1669).
3) (†) hålla (ngn) isolerad från yttervärlden l. borta från umgänget med andra människor o. d. Under de 4 à 8 dagar, som åtgingo för min far att ordna sina affärer, var han nästan daglig gäst hos en kusin major Tham vid artilleriet, som bodde trångt och illa på Ladugårdslandet. För det mesta var jag därstädes seqvestrerad. .. Min far förde mig ingenstädes omkring. Leijonhufvud Minnesant. 14 (1836).
4) med. omgiva (död vävnads- l. organdel, i sht bendel) med frisk vävnad, varigm den döda vävnadsdelen osv. utstötes från sitt ursprungliga organiska sammanhang, göra (ngt) till sekvester (se d. o. 2); vanl. dels i pass. (särsk. övergående i intr. bet.), dels ss. vbalsbst. -ing o. -ande. Äfven i fall ett ben blifvit behandladt med brännjärn, lossnar det från den friska delen; och mellan det friska och afdöda partiet uppskjuter ett tunt granulationslager, som afstöter det sekvestrerade. Odenius 2Celsus 525 (1906). Då nästan alla (käkbrotten) äro komplicerade frakturer, kan en lokal beninflammation .. stundom ge upphov till benavstötning och partiel seqvestrering. LbKir. 2: 188 (1922). I sällsynta fall angriper den akuta osteomyelitiska processen stora delar av käken. .. Då kan käken i sin helhet sekvestreras och gå förlorad. Därs. 196.

 

Spalt S 1804 band 25, 1967

Webbansvarig