Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SCHOUTBYNACHT ska1utbejnak4t l. -a͡ω1-, l. med mer l. mindre genuint holländskt uttal (schoutbyna´cht (l(äs) schubynakt) Weste), m.; best. -en (VDAkt. 1689, nr 250, osv.), i best. anv. förr äv. utan slutart. (RP 10: 605 (1644), UrFinlH 256 (1716)); pl. -er.
Ordformer
(schaubeynacht 1704. schaut binacht 1740. schautbinact 1723. schautbynacht 16901736. schoutbijnacht 1927. schoutbinacht 16441798. schoutbonacht 1716. schoutbonact 1730. schoutbynacht (schout-by-nacht, schout by nacht) 1680 osv. schoutbyyacht 1869. schubinacht 1689. schubinakt 18241847. schutbynacht 1729. schyt bi nackt 1698. shoutbynacht 17881930. skoutbijnacht 1644)
Etymologi
[av holl. schout-bij-nacht, polisman som utför bevakning nattetid, nattvakt, konteramiral, av schout, fogde o. d. (se SKULT), o. bij (se BI, adv.) samt nacht (etymologiskt identiskt med NATT); det ålåg ofta yngste amiralen inom en seglande linjeflotta att svara för flottans ledning o. bevakning vid nattlig förflyttning]
(titel för) flaggman av lägsta graden i den nederländska flottan; äv. (numera bl. i skildring av ä. förh.) ss. titel för l. om svensk sjöofficer med tjänsteställning närmast efter viceamiral (sedan 1771 kallad: konteramiral); jfr MAJOR c. Uplästes commissionen, som Louis de Geer hafver gifvit (den holländske) Ammiralen Marthen Tissen sampt des viceAmmiral och Schoutbinacht. RP 10: 626 (1644). At .. alla (ämbetsmän) .. både uti publique och private Samqwämer hafwa stellet i then ordning, som the efter hwar andra här nämde och satte finnas .. 19. Öfwerst-Lieutnanter. 20. Majorerne af Garde och Lijf-Regementet. 21. Schoutbynacht. 22. Cammarherrar. Schmedeman Just. 721 (1680). Vi (ha) .. funnit godt at förordna, det namnen på Tiensterne vid Wårt Amiralitet .. i så måtto måge förändras, at Schoutbynacht kallas Contre-Amiral, Commendeur Öfwerste. PH 9: 772 (1771). VFl. 1933, s. 100 (om förh. 1714).
Ssgr (numera bl. i skildring av ä. l. utländska förh.): SCHOUTBYNACHT- l. SCHOUTBYNACHTS-FULLMAKT ~02, äv. ~20. jfr fullmakt 4. FinBiogrHb. 2516 (1905; om förh. 1712).
-SKEPP. schoutbynachts flaggskepp. VDAkt. 1717, nr 33.

 

Spalt S 1417 band 24, 1965

Webbansvarig