Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SAXESKOTT, n.; best. -et.
Ordformer
(-skott 1552. -skåt 1552)
Etymologi
[senare leden är SKOTT, avgift; förleden av osäkert urspr., möjl. (med tanke på användning för teologers studier i Tyskland) till SAX, sbst.5, l. SAXE, sbst.2 (se SAXARE, sbst.3, SAX-, förled2); se JNordlander i HT 1919, s. 103]
(†) avgift som (efter att ursprungligen ha utgått för olofskulten) erlades av befolkningen i vissa norrländska landskap till Uppsala domkyrka (o. uppbars av skolmästaren i Uppsala), Sankt Olofs penning; jfr OLOFS-GÄRD. Item så hafver skolmästaren i Uppsala haft till ränta 4 penningar af hvar man öfver allt Ångermanland, som kallas saxe skåtett. HT 1919, s. 103 (1552). Af hvar man 4 penning saxeskott öfver allt Ångermanland. Därs.

 

Spalt S 1287 band 24, 1965

Webbansvarig