Publicerad 1965   Lämna synpunkter
SARMATISK sarma4tisk, adj.; adv. -T.
Etymologi
[jfr t. sarmatisch, eng. sarmatic, fr. sarmatique, lat. sarmaticus, gr. σαρματικός; till SARMAT (o. SARMATIEN)]
(i fackspr., i sht hist.; jfr dock a o. b) som härstammar från l. hör till l. har samband med sarmaterna l. deras land; förr äv. liktydigt med: slavisk (i sht rysk l. polsk). Schroderus Os. 1: 429 (1635). The sidste twänne Sarmatiske krijgen. Widekindi KrijgH 1Dedik. 3 a (1671). (Henrik Fågelfängaren) betwingade jämwäl the Sorber och Wänder, en Sarmatisk eller Slavisk Nation, hwilka på then tijden ett stoort stycke aff Tydskland widh Ellbe innehade. Brask Pufendorf Hist. 299 (1680). Polackarne hafva väl gått ifrån den Sarmatiske Enfaldigheten, men icke aldeles ifrån Vildheten. Lanærus Försök 87 (1788). Smycken av denna art finnas i sarmatiska gravar från äldre tid. Nilsson ArkeolUppt. 314 (1933). — särsk.
a) som utgör l. hör till l. förekommer i l. har samband med det område där sarmaterna bodde; särsk. i vissa geografiska, geologiska l. botaniska beteckningar, t. ex. (det) sarmatiska låglandet l. bäckenet l. (den) sarmatiska provinsen, om (vanl. östra delen av) det mellaneuropeiska låglandet, (det) sarmatiska (in)havet, om hav bildat under tertiärtiden, beläget i trakterna av (Svarta havet o.) Kaspiska havet, sarmatisk utbredning, om arts utbredning inom den sarmatiska provinsen (se ovan). Med hänsyn till de folkstammar, som mellan sig delat herraväldet öfver (det europeiska låglandet) .., sönderfaller det i sarmatiska låglandet i ö. och det germaniska i v. NF 4: 824 (1881). Det sarmatiska bäckenet synes .. hafva hyst tvenne faunor. Nathorst JordH 921 (1894). I det sarmatiska havet levde både sälar och valar samt sköldpaddor. Ramsay GeolGr. 2: 93 (1912). Polen tillhör .. det s. k. sarmatiska växtområdet, med dess östliga växtelement. Ymer 1918, s. 63. Under tertiärtiden lyftes emellertid större delen av .. (Ryssland) över havets räckvidd med undantag för Sydryssland, där de sarmatiska och pontiska haven betäckte rätt stora ytor. Fennia XLII. 8: 21 (1921). Fig. 2. (visar) Utbredningen av Cnidium venosum (slidsilja). Sarmatisk utbredning. Ymer 1925, s. 55. Mellaneuropeiska floraområdet … Indelas i 13 floraprovinser. 1. Oceaniska provinsen … 4. Sarmatiska provinsen: lågländerna i Mellaneuropa, österut till Polen och n.v. Ukraina. 2SvUppslB 32: 100 (1955).
b) antropol. om människoras: kännetecknad av kortskallig huvudform, brunett o. slätt hår, bruna ögon o. mörkare hudfärg samt utbredd bl. a. i Centraleuropa o. Ryssland, alpin. Ymer 1915, s. 340. Den brunetta, lågvuxna kortskallen i Centraleuropa benämndes mycket länge dissentisrasen efter en kanton i Schweiz, där dess egenskaper synas framträda renast. Den har också kallats sarmatisk, rhätisk samt med orätt keltisk. Backman MännRas. 143 (1935). 2SvUppslB 20: 729 (1951).

 

Spalt S 1188 band 24, 1965

Webbansvarig