Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMRÅDA sam3~2da, v. -er, -rådde ~rod2e, -rått ~rot2 ((†) ipf. -rådade Crusenstolpe Mor. 6: 481 (1844); p. pf. -rådd Sylvius Curtius 453 (1682: samrådder), Kolmodin QvSp. 2: 210 (1750); se för övr. RÅDA, v.1); äv. (i bet. 2 b, 3, numera knappast br.) SAMRÅDAS ~rå2das, v. dep., -rådes ~rå2des, -råddes ~rod2es, -råtts ~rot2s. vbalsbst. -AN (numera bl. mera tillf., SPF 1856, s. 39, osv.), -ANDE, -NING (numera knappast br., Tiden 1848, nr 51, s. 2, Callerholm Stowe 282 (1852)).
Ordformer
(-a c. 1632 osv. -as, dep. 17231939. — Se för övr. RÅDA, v.1)
Etymologi
[jfr dan. o. nor. samråde; av SAM- (i bet. 4) o. RÅDA, v.1]
1) (†) intr., om olika begär: härska l. förekomma tillsammans, kämpa med varandra l. dyl.; anträffat bl. i p. pr.; jfr RÅDA, v.1 9, 12. Att lefva länge och att lefva sällt, äro tvenne samrådande begär, men svåra att med hvarandra förlika. GRegnér i 2SAH 3: 65 (1802).
2) gemensamt planera l. besluta, komma överens, avtala; slå sig i lag (med ngn) o. d.; jfr RÅDA, v.1 (2 o.) 18.
a) (numera knappast br.) intr., förr äv. tr. (med obj. bestående av inf. l. att-sats); jfr c α. Schück Wivallius 1: 82 (i handl. fr. c. 1632). Kwintalin samrådde med sin fader, at i en lönngrop .. förråda Samson innan bröllopet skjedde. Björner Samson 14 (1737). (Sv.) Samråda om .. (fr.) concerter [qc]. Hammar (1936); jfr 3.
b) (numera knappast br.) ss. dep., förr äv. refl.; särsk. dels i uttr. samrådas resp. samråda sig om ngt, dels i förb. med en inf. l. att-sats: komma överens om (att). Sedan .. (Polydamas) hade lefwererat .. (Cleander) Brefwet (från Alexander den store), samrådde the sigh at willia gå til Parmenion i första Dagningen. Sylvius Curtius 496 (1628). Lenæus Delsbo 241 (1764; i förb. med att-sats). Rösterne måge (vid val) beräknas .. som Societeten derom kan samrådas. Bergv. 3: 282 (1766). Tarquinius och Tullia ägde nog lastbart hjerta, för at samrådas om den gamle Servii undergång. Gjörwell (o. Bergklint) Sam. 182 (1775). Hans slägtingar samråddes att sälja det wackra huset. VexiöBl. 1821, nr 3, s. 3.
c) (†) i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.
α) överenskommen, avtalad. Låter Naboth fram för edor domstol ställas; / Af twenne arga män med samrådt wittne (dvs. vittnesmål) fällas. Kolmodin QvSp. 1: 513 (1732). Herodes mötte mig på samrådd stund och ställe. Därs. 2: 210 (1750).
β) [jfr fvn. samráðr, nor. samrådd] som kommit överens l. är i maskopi (med ngn); anträffat bl. i uttr. samrådd till ngt, om ngt. At thet wore beslutit effter Tre Dagars Tijdh taga Lijfwet aff .. (Alexander den store), och at .. (Dymnus) medh andra Tapfre och förnähme Män war ther til samrådder och sammanswuren. Sylvius Curtius 453 (1682).
3) överlägga, rådslå, konferera o. d.; dels ss. intr., dels (numera knappast br.) ss. dep., förr äv. refl. (särsk. i uttr. samråda resp. samrådas l. samråda sig med ngn, om (äv. över) ngt); i sht förr äv. i förb. med indirekt frågesats utan styrande prep., liktydigt med: överlägga osv. om (hur osv.). Sedan Perdiccas hade .. fördt (den macedoniska) Armeen in uthi Staden (Babylon) tilbaka, samråder han sigh medh the förnämste Män och Officerer uthi Hären. Sylvius Curtius 735 (1682). Deputationerne kunde stanna, ock i medlertid vij samråda oss, huru långt vij skola gå. 2RARP 3: 135 (1723). Konung Stanislaus reste .. til General Majoren Crassou, som hade sitt quarter i Naszenhuben, at samråda sig med honom om förestående Fält-tog. Nordberg C12 1: 883 (1740). Järta 2: 389 (1824: öfver). Då vi präster samrådas om hvad som bör göras för kyrkans upprättelse, böra vi alltid sätta som första punkten på programmet det, att vi själfva måste blifva bättre. Ternstedt Hjärta 84 (1899). I ärenden som var gemensamma för båda museiavdelningarna skulle de båda intendenterna samråda. Rig 1957, s. 82. — särsk. ss. vbalsbst.: gemensam överläggning, rådslag, konferens, samråd (se d. o. 3). Vid det ordentlige samrådandet (i kansliet) bör där ingen vara tillstädes mera än de, som egenteligen dertill höra. 2RA 1: 326 (1723). Båda kamrarnas samrådning. Tiden 1848, nr 51, s. 2. Jag .. (avvecklade ärendet) under åtskilligt samrådande med ej blott statsministern utan äfven med ledande män på den motsatta sidan. Billing AntRiksd. 255 (1904). Beträffande .. (frågan om ombudsman för kommunala skolor) har samrådan skett med SHF (dvs. Sveriges högre flickskolors lärarförbund). TSvLärov. 1955, s. 517.

 

Spalt S 860 band 24, 1964

Webbansvarig