Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
(1 a) SAM-PLAN. (föga br.) i uttr. ligga på samplan med ngt, ligga på samma plan som ngt l. ligga i l. på nivå med ngt. Serafimes och Lisens religion .. låg dess bättre på samplan med den mekaniskt verkande trolldomen. Högberg Frib. 401 (1910).
-PLANERING. planering vari flera parter delta o. som syftar till samordning av viss verksamhet l. dyl. Avtalet är ett led i den samplanering och samordning av sjukvården inom regionen, som parterna .. förbundit sig genomföra. SvD(A) 1958, nr 263, s. 21.
(1 b, 2) -PLANTA, r. l. f. (†) bildl., om person som tänkes förenad l. sammanvuxen med en annan person (ss. en ympkvist är sammanvuxen med det träd på vilket den inympats). Ty om wij samt medh .. (Kristus) inplantade wardom til en lika dödh .. kan så uthtryckias ..: Ty om wij äro blefne samplantor, eller samplantade i Hans dödz likhet. Gezelius Spegel C 4 a (1714).
(1 b, 2) -PLANTA, v., -ning. (†) bildl.: förena (personer) så att de växa samman (ss. en ympkvist o. det träd på vilket den inympats). Gezelius Spegel C 4 a (1714; se under -planta, sbst.). Därs. D 4 b (: samplantning).
(1 b) -PLANTERA, -ing. (i fackspr.) plantera (växter) tillsammans l. plantera (en växt) tillsammans (med en annan). UNT 1931, nr 10967, s. 3. Stenfruktträden ha för övrigt andra fordringar på jordmån och växtplats än kärnfruktträden och böra alltså icke samplanteras med dessa. LAHT 1932, s. 559.

 

Spalt S 853 band 24, 1964

Webbansvarig