Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAM- ssgr (forts.):
SAM-ORGANISATION.
1) till 2, 4, 6, om organiserande (av olika organ o. dyl. l. deras verksamhet) i syfte att rationellt lösa en viss gemensam uppgift o. d. Haglund HållnRörOrg. 2: 157 (1924).
2) till 4: organisation (se d. o. 3) vartill flera organisationer l. förbund äro anslutna o. som tillvaratar de anslutnas gemensamma intressen. Äfven Järn- och metallarbetareförbundet torde .. under den närmaste tiden komma att ingå såsom ett led i den nämnda samorganisationen (näml. Landsorganisationen). ArbStat. A 4: 202 (1904).
-ORGANISERA, -ing.
1) till 2, 4, 6: organisera (olika organ o. dyl. l. deras verksamhet) i syfte att rationellt lösa en viss gemensam uppgift o. d.; samordna (se d. o. 2, 3); inordna (ngt) i en (för flera enheter) gemensam organisation; äv. i uttr. samorganisera ngt med ngt. (Folkhushållningskommissionen) har .. bestämt, att dess jordbruksavdelnings fodersektion och utsädessektion från 1 sept. skola samorganiseras med kommissionens spannmålsavdelning. UNT 1918, nr 6994, s. 1. TSvLärov. 1948, s. 180.
2) (mera tillf.) till 2, 7: samordna (se d. o. 2 e) (flera företeelser l. en företeelse med en annan) så att de passa ihop (till en harmonisk enhet l. helhet). Kropp och själ bliva hos den sedlige liksom samorganiserade till ett harmoniskt helt, där naturvarelsen böjer sig villigt under förnuftet. Liljedahl Norström 1: 139 (1917).

 

Spalt S 851 band 24, 1964

Webbansvarig