Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SAMMAN ssgr (forts.; jfr anm. sp. 586 f.):
(1 b γ) SAMMAN-SÖKA, -ning; -are (enst., Hamb. (1700)). (samman- 1633 osv. tillsamman- 17051708. tillsammans- 1750) [jfr fsv. saman sökias, sammanträffa?] (numera bl. tillf.) leta rätt på o. sammanföra l. samla, hopleta; äv. med obj. betecknande samling l. kollektiv. AOxenstierna 1: 461 (1633). Han sammansöker .. ifrån alla Orther Kriigsskepp. Sylvius EOlai 297 (1678). En visz Person har redan blifwit utsedd, til at sammansöka alla Förordningar och Resolutioner, angående Politie- Oeconomie- och Commercie-ärenderne, såsom och Riksdags-Besluter, Regerings-Former, med mera. PH 1: 710 (1727). Den egentliga kärnan (av den läroverkskommitté som tillsattes år 1870) .. var sammansökt bland sådana män af facket hvilka hade de strängast utvecklade klassiska principerna. Samtiden 1873, s. 2. Osiris’ kropp hade sönderstyckats i fjorton delar, Isis hade sammansökt dem och åter ingjutit lif i dem. Nilsson FolklFest. 298 (1915). särsk.
a) med avs. på skäl, argument, bevis, beskyllningar o. d.; förr ofta (särsk. i p. pf. i mer l. mindre adjektivisk anv.) med särskild tanke på att man ivrigt o. på allt sätt söker få fram l. prestera ngt l. att det är svårt att få fram l. prestera ngt o. att vad man får fram l. presterar är långsökt l. ”krystat” o. d. Altså bör man billigt allom sätta under ögonen .. (sakförhållandet), och det icke med et långt raisonnement och sammansökta Argumenter, utan allenast .. (gm en historisk o. trovärdig berättelse) wisa, huru det rätt är beskaffadt. HC11H 5: 131 (1676). Huru orättwist ett krijg af krigzbegiriga begynnes; så beflitar sigh likwäl, hwar och en at justificera och rättferdiga sin saak medh sammansöchta skeenheliga skiäl och förewändningar. Isogæus Segersk. 190 (c. 1700). De (dvs. bevisen för att Sverige var de europeiska kulturfolkens urhem) sammansöktes .. ifrån alla möjeliga håll. 1VittAH 4: 42 (1783). Denna sanning har blifvit så ofta erkänd .. att den här icke behöfver styrkas genom sammansökta exempel. Leopold i 2SAH 1: 40 (1801). IllSvOrdb. (1955).
b) (†) sammanställa (ngt) av framställningar l. uppgifter som man på olika håll letat rätt på. Dryselius Monarchsp. 353 (1691). Secreteraren och Antiquarien Johan Peringskiöld hafwer .. Sammansökt en förteckning på de forna Jarlar, regerande förstar och Riksens föreståndare med deras wapn och Sigiller. Schück VittA 4: 65 (i handl. fr. 1697).
(2 a, c, d) -SÖMMA, -sömning. [fsv. saman söma] (i sht i vitter stil) gm sömmande l. syende förena (olika stycken) l. de olika delarna av (ngt), sy ihop; tillverka (ngt) gm att på så sätt förena olika stycken osv.; äv. (numera bl. tillf., allmännare): sy (ngt); äv. bildl. Pred. 3: 7 (Bib. 1541). De, hwilka desse peltswärck sammansömmade. Kiellberg KonstnHandtv. Skrädd. 4 (1753). Klädeskjortel, sammansömmad med snörlifvet. 2NF 8: 747 (1907). Det förnöjer / en gammal diktardräng att stå och drömma / och rad vid rad med rimsöm sammansömma. Engström Bläck 83 (1914).

 

Spalt S 787 band 24, 1964

Webbansvarig