Publicerad 1964   Lämna synpunkter
SALPETERSJUDERI sal1peterʃɯ1deri4 l. 010104, äv. 300~102, äv. (numera bl. ngn gg i folkligt spr.) SALTPETERSJUDERI sal1tpeter- l. 010— osv. l. SALTBITTERSJUDERI sal1tbiter- l. 010— osv., förr äv. SALPETTERSJUDERI l. SALTPETTERSJUDERI l. SALTPETERSSJUDERI l. SALTPETTERSSJUDERI l. SALTPITTERSJUDERI, n.; best. -et, äv. -t; pl. (i konkret anv.) -er (Abrahamsson 60 (1726) osv.) ((†) =, RP 6: 681 (1636: saltpettersjuderien, pl. best.)).
Ordformer
(salpeter- (sall-) 1686 osv. salpetter- 1800. saltbetter- (sallt-) 16691829. saltbiter- 1825. saltbitter- 1782. saltpeter- 16621850. saltpeters- 1686. saltpetter- 16361859. saltpetters- 18511859. saltpitter- 1763. — Se för övr. SJUDERI)
Etymologi
[jfr d. salpetersyderi, t. salpetersiederei; ssg av SALPETER o. SJUDERI]
(förr) salpetersjudning; vanl. dels om konsten att framställa salpeter gm salpetersjudning, dels om salpetersjudning ss. en yrkesverksamhet l. en näringsgren; äv. konkret(are), om den statliga organisation l. institution som sörjde för framställningen av salpeter för landets behov l. om anläggning för salpetersjudning. RP 6: 681 (1636). Saltpetersjuderiet idkas på mäst alla orter där det ske kan här i Riket, med all möjelig flit. HC11H 15: 26 (1664). Landzhöfdingen måste ock eftersee att Saltpetter Siuderijt och hwad der till lyder, niuter hoos honom hielp och handräckning. LReg. 310 (1687). De ledsamheter, som altid åtfölgt Saltpeter-sjuderit i Sverige, äro utan tvifvel stora och Sjudares kringvandrande lefnadssätt är förföriskt. Barchæus SaltpSjudInr. 18 (1784). Understyresman, som är kunnig och erfaren i Saltpetersjuderiet. SFS 1832, nr 20, s. 148. För kruttillverkningen hade Gustav Vasa låtit anlägga salpetersjuderier, dit bönderna fingo framforsla jord, aska och ved. SvFolket 4: 230 (1939).
Ssgr (förr): SALPETERSJUDERI-ARBETARE~0200. arbetare som utförde salpetersjudning; jfr salpeter-sjudare. Petrelli SvFinFan. 127 (1892; om ä. förh.).
-BESVÄR. besvär (se d. o. I 2 b) sammanhörande med salpetersjuderiinrättningen (jfr salpeter-hjälp). Botin Hem. 2: 144 (1756).
-BETJÄNT. (förr) (lägre) tjänsteman tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). PH 5: 2956 (1750).
-DISTRIKT. om vart o. ett av de distrikt vari landet indelats med avs. på salpetersjuderiet. CirkBrLandsh. 28/2 1805, s. B 2 b. SvLoF 785 (1901; om ä. förh.).
-DRAGON. om salpetersjudare som tjänstgjorde ss. dragon. MeddRiksheraldÄmb. 10: 203 (1945; om förh. 1676).
-DRÄNG. = -arbetare. PH 3: 2290 (1746).
-FÖRESTÅNDARE~00200. = -inspektör. PH 12: 157 (1781).
-GEVALDIGER. ordningsman tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). VRP 3/6 1738.
-HANTLANGARE~0200. hantlangare vid salpetersjudning. BoupptVäxjö 1830.
-HANTVERK~02, äv. ~20. om salpetersjudning (ss. yrkesmässig verksamhet). PH 3: 2287 (1746).
-HJÄLP. salpeterhjälp. AdP 1800, s. 1227.
-INDELNING~020. indelning l. ordning avseende l. utvisande var kronans salpetersjudare skulle sjuda salpeter olika år. PH 1: 410 (1723).
-INDELNINGSVERK. jfr -indelning. PH 3: 2286 (1746).
-INFORMATIONSMÄSTARE. (†) lärare i salpetersjudning. VexiöBl. 1817, nr 5, s. 2.
-INRÄTTNING~020. statlig organisation l. institution med syfte att sörja för (landets) försörjning med salpeter gm salpetersjudning; äv. konkret, = salpeter-anläggning; jfr salpeter-inrättning. PH 5: 3492 (1753).
-INSPEKTION. myndighet (med salpeterinspektör ss. chef) med uppgift att förestå o. övervaka salpetersjudningen inom ett område. VRP 10/4 1738.
-INSPEKTOR~002. = -inspektör. PH 1: 415 (1723).
-INSPEKTÖR. inspektör vid salpetersjuderiinspektion; jfr -styresman. 2RA 1: 455 (1723).
-KITTEL. kittel använd vid salpetersjudning. BoupptVäxjö 1796.
-KONST. om konsten att framställa salpeter gm salpetersjudning. KrigVAH 1811—15, s. 4 (1811).
-MANSKAP~02, äv. ~20. lägre personal (arbetare o. verkmästare l. enbart arbetare) tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). FörordnSaltp. 16/10 1723, s. A 2 a. —
-PANNA. jfr panna, sbst.1 2, o. -kittel. PH 6: 4123 (1756).
-REDSKAP~02, äv. ~20. jfr redskap 1, 2. KrigVAH 1808, s. 176.
-SKVADRON. skvadron av salpetersjuderidragoner. KlädkamRSthm 1675, s. 588.
-STAT.
1) om sammanfattningen av all den personal som hade till uppgift att sörja för kronans behov av salpeter för krutframställning; nästan bl. i sg. best. PlacatSaltp. 5/1 1698, s. 2.
2) plan över utgifter (budget) för kronans salpetersjudning. RR 8/3 1686.
-STYRELSE. styrelse för (avdelning av) salpetersjuderiinrättningen i riket. AdP 1800, s. 1240. Salpeter-Sjuderi-Styrelsen i Jönköpings Län. Reinius AnwSalpLadAfsjudn. 1 (1825).
-STYRESMAN~102, äv. ~200. (titel för) högre statstjänsteman med uppgift att övervaka o. leda framställningen av salpeter inom ett område (särsk. ett salpetersjuderidistrikt), salpetersjuderidirektör; jfr -inspektör. SvCivKrigCal. 1791, s. 49.
-TJÄNST. tjänst ss. salpetersjudare. RR 24/11 1654.
-TJÄNSTEMAN~102, äv. ~200. tjänsteman tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). KrigVAT 1858, s. 338.
-UNDERSTYRESMAN~10102. (titel för) tjänsteman tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1) med uppgift att leda salpetersjudningen i län (där styresmannen inom salpetersjuderidistriktet icke hade sitt huvudkontor). SvStatscal. 1815, s. 49.
-UTRIDARE~020. uppsyningsman tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). VDAkt. 1783, nr 384 (1782).
-VERK.
1) (†) (arbete med) salpetersjudning. Salpetersiuderi-werket handteras på alla orter, hwarest kokningen kan practiseras, med all idkesamhet. HC11H 15: 13 (1662).
2) statlig organisation l. institution med syfte att sörja för framställning av salpeter (för landets behov); jfr -inrättning. RR 30/4 1661.
3) industriell anläggning för framställning av salpeter gm salpetersjudning. Det här wid Staden anlagde Saltpetter-Siuderi-werkets behof. PH 5: 2951 (1750).
-VERKMÄSTARE~0200. verkmästare l. förman tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). PH 3: 2287 (1746).
-ÖVERDIREKTÖR~10102. = -överstyresman. FinBiogrHb. 668 (1897).
-ÖVERINSPEKTOR~10102. överinspektör tillhörande salpetersjuderistaten (se -stat 1). Odén ÖstgMinne 92 (1902).
-ÖVERSTYRESMAN~10102. motsatt: salpetersjuderiunderstyresman; jfr -styresman o. -överdirektör, -överinspektor. Saltpetersjuderi Öfwer-styresmannen i Christianstads Län. LdVBl. 1836, nr 29, s. 3.

 

Spalt S 323 band 24, 1964

Webbansvarig