Publicerad 1961   Lämna synpunkter
RÄNTERI rän1teri4, n.; best. -et, äv. -t; pl. -er (RARP 17: 109 (1710) osv.) ((†) =, ConsAcAboP 2: 200 (1660), Axelson K12Tid 209 (1888: landtränterien, pl. best.)).
Ordformer
(förr äv. re-, -ie)
Etymologi
[jfr ä. d. renteri, ä. t. renterei, renteri, ffr. renterie, ränta; till RÄNTA, sbst.1, o. RÄNTA, v.]
(utom i ssgn RÄNTERI-VAKTMÄSTARE numera bl. i skildring av ä. förh.) räntekammare; äv. om lokal där räntekammare är inrymd; särsk. om (lokal för) lantränteri. Till det siunde: Att alle Penningar som oppbäres (för bibeltrycket) .. måge ställas till Räkningekammaren och Ränterijt. KyrkohÅ 1942, s. 229 (1615). Oförmodadt blef .. (räntmästaren Lagersparres) ränteri inventeradt, der brist förefanns. Fersen HistSkr. 1: 54 (c. 1790). Nycklarne till Universitetets ränteri. SPF 1852, s. 400. För uppbörden redovises sålunda, att häradsskrifvaren uppgör räkenskaperne och kronofogden lefvererar medlen till länets ränteri. Palmén JurHb. 285 (1859). SvRiksd. II. 13: 111 (1934; om kontributionsränteriet). Där i allmän författning finnes föreskrivet, att medel skola i länets ränteri nedsättas, levereras eller lyftas, skall sådant .. äga rum hos länsstyrelsen. SFS 1953, s. 1282. — jfr KONTRIBUTIONS-, LANT-RÄNTERI.
Ssgr (utom i ränteri-vaktmästare numera bl. i skildring av ä. förh.): A: RÄNTERI-BEVIS. kvitto på medel inlevererade till ränteri; jfr bevis 3. VDAkt. 1751, nr 435.
-BOD. räntebod. ConsAcAboP 3: 342 (1669).
-BOK. (†) räntekammarbok. Extract af Renterii Boken. (c. 1625; titel på handl.).
-FÖRSLAG. (†) översikt över ränteris värksamhet l. medelsförvaltning under viss tid; jfr förslag, sbst.3 3. PH 5: 3059 (1751). Calonius 4: 219 (1797).
-INSPEKTOR. (i Finl.) inspektor (se inspektor, sbst.2 1) för universitets ekonomiska förvaltning. Uti Rectors öfvervaro .. anställa Ränteri Inspectorerne, vid början af hvarje qvartal af året, inventering öfver Ränteriet. SPF 1828, s. 436. Därs. 1852, s. 364.
-KASSA, r. l. f. (ränteri- 1720 osv. ränteris- 1697) jfr kassa, sbst.1 3, 8. BtHforsH 3: 142 (1697; om lokal). Ränteri-Cassan förvaras under 3 lås och nycklar. Bonsdorff Kam. 896 (1833).
-KONTOR. i sg. best., om kassaavdelning inom Riksens ständers kontor; jfr kontor 7. SthmHCal. 1762, s. 78. SthmStCal. 1766, s. 81.
-KVITTENS. kvittens (se d. o. 1) från ränteri. Swab PVetA 1761, s. 30. SFS 1908, nr 25, s. 16.
-POST. (†) om transport med kronoskjuts, varvid uppbördsmedel under bevakning fördes från ränteri i landsorten till Sthm; jfr post, sbst.3 4. SFS 1830, s. 473.
-RÄKENSKAPER~0020, äv. ~2010, pl. räkenskaper förda i ränteri. KrigVAT 1844, s. 240.
-RÄKNING. (†) i sg. l. pl., = -räkenskaper. At Upbördsmännernes många Reversaler biläggas Ränteri-Räkningarne, anser man (i kommissionen) för onödigt. PH 5: 3578 (1753). SFS 1894, nr 66, s. 40 (i sg.).
-SKRIVARE. (titel för) lägre befattningshavare vid ränteri(kontor); jfr ränte-skrivare. VRP 25/9 1729. SthmHCal. 1766, s. 81 (vid ränterikontoret).
-STAT. (ränteris- 1711) sammanfattande, om personalen vid ränteri. KKD 5: 363 (1711; om turkiska förh.).
-UPPBÖRD~02, äv. ~20. abstr. o. konkret. Bonsdorff Kam. 896 (1833).
-VAKTMÄSTARE~0200. i uttr. ränteri- och kontorsvaktmästare, (numera icke officiell) benämning på vaktmästare vid Uppsala universitets räntekammare o. kontor (sedan 1939 i universitetets tjänsteförteckning kallad enbart vaktmästare l. expeditionsvakt). UUCatal. 1861, v.-t. s. 12. Därs. 1961, h.-t. 1: 143.
B (†): RÄNTERIS-KASSA, -STAT, se A.

 

Spalt R 3961 band 23, 1961

Webbansvarig