Publicerad 1958   Lämna synpunkter
REVERSERA rev1ærse4ra l. re1-, l. -ärs- l. -ers-, i Sveal. äv. -e3ra2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr REVERSION.
Ordformer
(reverser- 1898 osv. reversier- i ssg 1926. reversir- i ssg 19181939)
Etymologi
[jfr t. reversieren, eng. reverse o. ffr. reverser, vända om; av lat. reversare, vända om, av re- (se RE-) o. versare, vrida, vända, frekventativ- o. intensivbildning till vertere, vända (se VERTERA)]
tekn.
1) vända om; ss. förled i ssgn REVERSER-PLATTA.
2) om maskin o. d.: röra sig l. gå i motsatt riktning l. baklänges; äv. tr., dels med obj. betecknande rörelseriktning hos maskin o. d.: omkasta, dels med obj. betecknande maskin o. d.: omkasta rörelseriktningen hos; äv. i p. pr. i mer l. mindre adjektivisk anv.: vars rörelseriktning kan omkastas, reverserbar, reversibel; ss. vbalsbst. -ing äv. konkretare, om konstruktion som möjliggör omkastning av rörelseriktningen hos maskin o. d. (Hiss-)Maskinen har två cylindrar och är icke reverserande. TT 1898, Allm. s. 165. I ett götvalsverk af tvåvalssystem utan reversering måste götet gå tillbaka öfver valsarne, utan att något arbete utföres, lika många gånger som det går mellan dem. JernkA 1904, s. 143. I vissa (valsvärk) .. kan rotationsriktningen snabbt omkastas (reverseras). SvUppslB 29: 210 (1936). Dieselmotorn var .. belastad med ett ”fel”. Den kunde ej reverseras. Dædalus 1954, s. 120.
Ssgr (i allm. till 2; tekn.): A: REVERSER-KONTAKTOR ~kontak2tor, r. l. m.; best. -n; pl. -er ~kontaktω2rer. [senare ssgsleden efter eng. contactor, till contact, åstadkomma kontakt, till contact (se kontakt)] elektromagnetiskt manövrerad kopplingsapparat för reversering av motor. SvTeknFHb. 37: 15 (1933).
-KOPPLARE, r. l. m. = -omkopplare. TNCPubl. 15: 43 (1951).
-KOPPLING. koppling (i kontroller) för reverserbar elektrisk motor. Principdiagram för likströmsmotor i reverserkoppling. IngHb. 3: 619 (1949).
-MOTOR. [jfr t. reversiermotor] motor vars rörelseriktning kan omkastas. TySvOrdb. 1935 (1932).
-OMKOPPLARE~0200, r. l. m. [jfr eng. reversing switch] omkopplare för reversering av motor. Dahl Jiggar 1: 193 (1939).
(1) -PLATTA, r. l. f. [jfr t. reversiermodellplatte] vid maskinell framställning av gjutformar av sand använd platta på vars ena sida modellens överdel o. underdel äro monterade på sådant sätt att avtrycken i underflaskan vid vändning komma mitt för de rätta avtrycken i överflaskan. Bergman HbJärn 1: 254 (1918).
-STÄLLARE, r. l. m. = -omkopplare. FörslElektrOrdl. (1931).
-VALSVÄRK~02, äv. ~20. [jfr t. reversierwalzwerk] = reverserings-valsvärk. 3UB 5: 78 (1926).
B: REVERSERINGS-ANORDNING~020. omkastningsanordning. HufvudkatalSonesson 1920, 2: 206.
-APPARAT. jfr -anordning. JernkA 1904, s. 148.
-VALSVÄRK~02, äv. ~20. valsvärk i vilket valsarnas rörelseriktning omkastas för varje gång materialet passerar dem, reversibelt valsvärk. —
Avledn.: REVERSERBAR, adj. [jfr t. reversierbar] tekn. till 2; om maskin o. d.: vars rörelseriktning kan omkastas. JernkA 1904, s. 150.

 

Spalt R 1643 band 22, 1958

Webbansvarig