Publicerad 1958   Lämna synpunkter
RETIRAD (-ád Dalin), r. l. m. l. f. (HH 20: 273 (c. 1640), SvTyHlex. (1872)) l. n. (ConsEcclAboP 86 (1657), Rüdling Suppl. 90 (1740)); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(reiterade 1709. reiteraden (rai-), sg. best. 17061708. reteraden, sg. best. 17101748. reterat 1718. retirad 17041889. retirada c. 16401656. retirade c. 16401904. retrada 1634. retrade 16571714. Anm. Jfr för vissa äldre former anm. under RETRÄTT)
Etymologi
[jfr d., t. o. ä. eng. retirade; av ä. fr. retirade l. (i vissa former) it. ritirata resp. span. retirada, till fr. retirer resp. it. ritirare l. span. retirar (se RETIRERA)]
(†)
1) = RETRÄTT 1.
a) = RETRÄTT 1 a. Botvidi G2A F 2 b (1634). Patrioternes retirade från Soestdyk til Utrecht skedde hals öfver hufvud. GT 1787, nr 94, s. 1. Ekbohrn (1904). särsk. i uttr. taga (sin) retirad l. retiraden, dra sig tillbaka, slå till reträtt, retirera; fly; äv. med bestämning som anger den plats till vilken en trupp l. flottstyrka o. d. drar sig tillbaka l. där den söker skydd l. betäckning; jfr 3. HH 20: 350 (c. 1640). (Trupperna) togo sin retiradhe till Helssingborgh. BraheBrevväxl. I. 1: 47 (1657). KKD 7: 308 (c. 1715: taga .. Retiraden). Efter par timmars canonad .. afstadnade (de) våre och togo retirad. UrFinlH 285 (1789).
b) = RETRÄTT 1 c. (Statsministern) undrade .., om .. (ändringsförslaget) ej innebure en ”retirad” för Gilljam. Billing AntRiksd. 163 (1898).
2) undanvikande manöver vid fäktning. Porath Pal. 1: A 2 b (1693). Gör nu en retirade! Lannerstierna Vitt. 13 (1777).
3) = RETRÄTT 2 (i fråga om icke militär manöver; jfr 1 a slutet); i sådana uttr. som taga sin retirad till en plats l. ett land, hava sin retirad hos ngn, söka sin retirad. (Den nyutnämnde fältpredikanten) Henricus (skall) hafua sitt retrade och regres hijt till consistorium och sökia bätter promotion när som han behagar. ConsEcclAboP 86 (1657). Abraham .. Angermannus .. måste A:o 1580. hemligen begifva sig ifrån .. (Salavik på Åland) och taga sitt Retirade til .. Lübeck. Rüdling Suppl. 90 (1740). (Det franska sändebudet) Du Heron .. giorde sig .. mycken möda, at kunna, om så pågälde, hafva sin retirade hos Konungen i Sverje. Nordberg C12 1: 291 (1740). När då nattsvärmarsällskapet som värst blir ansatt af mina guerillatrupper, måste både herr Drachenbiss och de öfrige omsider söka sin retirade. Almqvist Ekols. 1: 101 (1847).
4) handlingen att dra sig tillbaka (från en befattning, till sitt lantställe o. d.); jfr RETIRERA II 4, 5, III 3, 4 samt RETRÄTT 3, 4. Retirad ifrån en syssla. Dædalus 1952, s. 95 (1776). Berzelius Brev 11: 167 (1834).
5) konkret, om plats dit man kan dra sig tillbaka o. d.; jfr RETRÄTT 7.
a) förskansning dit en trupp o. d. vid reträtt kan dra sig tillbaka, andra förskansningsvärk o. d.; jfr RETRÄTT 7 a. Heinrich (1814). Gynther ConvHlex. (1848). Ekbohrn (1904).
b) plats där en person (o. dennes egendom) är skyddad vid fara o. förföljelse; tillflyktsort, fristad; jfr RETRÄTT 7 b. Som landet (omkring Kajaneborgs slott) eljest ligger helt öpet och obetäckt för ströfvande partier, så att invånarne .. ej hafva någon retirade eller någorstädes att förvara sig och sin egendom. 2RA 3: 125 (1731); jfr 3.
c) ställe dit man kan dra sig tillbaka för att vara i fred l. ensamhet l. för att vila l. roa sig o. d.; jfr RETRÄTT 7 c. De forna konungarna (av Frankrike) hafva haft sina retirader och maisons de plaisance uti Fontainebleau. Kurck Lefn. 73 (1705). DZHallman (1754) hos Linné Bref I. 6: 310.
d) avträde (se d. o. 6), dass. Schulthess (1885). Ekbohrn (1904).
Ssgr (till 1 a, †): RETIRAD-MARSCH. = reträtt-marsch 1. HH XVIII. 3: 34 (1742).
-ORDNING. reträttordning. Röding SD 72 (1798).

 

Spalt R 1554 band 22, 1958

Webbansvarig