Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESULTAT res1ulta4t l. re1s- l. räs1-, n.; best. -et; pl. =, i sht förr äv. -er.
Etymologi
[jfr t. resultat, ä. eng. resultat(e); av fr. résultat, till stammen i lat. resultatus, p. pf. av resultare (se RESULTERA)]
1) vad som åstadkommes l. erhålles l. uppnås gm viss åtgärd l. värksamhet l. strävan l. visst arbete o. d.; stundom pregnant: önskat l. åsyftat resultat, framgång, nytta o. d.; jfr FRUKT, sbst.1 5 c, PRODUKT 7, UTBYTE, UTGÅNG; stundom svårt att skilja från 2. Ett positivt l. negativt resultat. Ett utmärkt, gott, gynnsamt, vackert, glänsande, lysande, dåligt, klent resultat. Resultatet blev över förväntan, motsvarade icke förväntningarna. Resultatet av underhandlingarna blev, att arbetet återupptogs omedelbart. Ngn kommer till l. får fram l. når l. uppnår l. vinner l. uppvisar ett utmärkt resultat. Han kom icke till ngt resultat. Ngt ger l. lämnar l. visar ett gott resultat. Underhandlingarna ledde icke till ngt resultat. Hans ansträngningar blevo utan synligt resultat. Kongressen avsatte inga mera betydande resultat. PH 13: 29 (1784). Jag påminner om de stora religionskrigens resultater, .. det fattiga Svenska folkets genom striden för religionsfriheten förvärfvade ära och makt. Geijer I. 1: 98 (1813). Gerda .. (sökte) med klent resultat .. en antaglig älskare. Wägner Norrt. 93 (1908). Lill-Jonke har kommit bort. Han har sökt honom i hela staden, men utan resultat. Malmberg Åke 32 (1924). Med explosiv fart och kraft placerade han sin .. skalle i Gustavs ryggslut med resultat, att han som ett stjärnskott sköt genom rymden. Jacobsson BöljBlå 54 (1932). Alla förfrågningar på Irland (om svepasken) ha givit negativt resultat. Granlund Träkärl 33 (1940). — jfr BETYGS-, FÅNGST-, KUNSKAPS-, MÄTNINGS-, OMRÖSTNINGS-, PRODUKTIONS-, PROVNINGS-, UNDERVISNINGS-RESULTAT m. fl. — särsk.
a) om de kunskaper l. fakta som erhållas gm vetenskaplig forskning l. experiment o. d.; ofta liktydigt med: rön. Vid kongressen kunde han för en större krets framlägga resultaten av sina forskningar. Redovisa sina resultat. Rydqvist (1848) i 3SAH LXI. 3: 36. Den forskning, hvarigenom jag kommit till de i första kapitlet meddelade resultaten. Rydberg Brev 3: 20 (1882). Vi kunna .. med stöd av hittills vunna resultat sammanfattande säga, att (osv.). Bolin KemVerkst. 44 (1942). — jfr FORSKNINGS-RESULTAT.
b) om vad som åstadkommes l. erhålles gm ekonomisk värksamhet; ofta liktydigt med: avkastning, utbyte, vinst. Ett gott ekonomiskt resultat. Försäljningen uppvisade ett glänsande resultat, över 12000 kronor. AdP 1800, s. 49. Näst föregående års finansiella resultat av telegrafverkets rörelse. SFS 1920, s. 1523. — jfr FÖRSÄLJNINGS-, SKÖRDE-RESULTAT.
c) i sht sport. om utgången av en idrottstävling l. (ofta) konkretare, om vad som åstadkommes l. uppnås (av enskild person l. lag) vid en tävling. Vid söndagens friidrottstävlingar noterades flera utmärkta resultat. Resultatet af denna (fotbolls-)täfling blef att K. B. segrade med 1 mål mot 0. TIdr. 1891, s. 240. Resultatet (av fotbollsmatchen) blev 5—0. SDS 1924, nr 144, s. 8. Schweizarna hade i de sista minuterna ett par farliga anfall och det såg ut som om det skulle lyckas dem att bättra på resultatet (i fotbollsmatchen). Därs. nr 156, s. 9. Finnarne Tuulos och Rainio gjorde ypperliga resultat (i trestegshopp). IdrBl. 1924, nr 88, s. 6. Resultatet (3—1) var rättvist. SvD(L) 1924, nr 157, s. 11. Att nå goda resultat i hagelskytte. Petre HbJäg. 169 (1931). — jfr MATCH-, TRÄFF-, TÄVLINGS-RESULTAT.
d) om (slutgiltig) summa l. produkt som erhålles vid en räkneoperation. Hartman Naturk. 299 (1836). Björling Alg. 1: 4 (1861). Hedström o. Rendahl Alg. 69 (1915).
e) avgörande som man kommer till l. beslut som fattas vid överläggning i en beslutande l. rådplägande församling o. d.; förr äv. konkret, om (den skriftliga) avfattningen av ett dylikt beslut; numera bl. tillf., i anv. med nära anslutning till huvudbet. Resultatet af Krigs-Rådet. HSH 7: 330 (1742). Bankens lånerörelse har under den sidsta tiden sysselsatt riksstånden, samt föranledt vidlöftiga debatter och stridiga resultater. HT 1922, s. 175 (1829). En stor krigskonselj som blifvit hållen i Bar-sur-Aube den 26 Februari, och hvars resultater han i detalj medförde till H. K. H. MinnSvNH 8: 55 (1856).
f) [jfr a] (†) om slutsats l. sats l. tes l. princip l. åsikt som grundar sig på de resultat man kommit till gm vetenskaplig undersökning l. forskning o. d.; jfr 2 slutet. De resultater, som den Kantiska Philosophien framställer .. öfver våra pligter och rättigheter i detta lifvet, och grunden för vårt hopp i det tilkommande. LittT 1795, s. 11. Jag delar icke alla resultaterna af Eder forskning, men jag högaktar forskaren. ZTopelius (1888) hos Rydberg Brev 3: 174.
2) vad som uppkommer l. framkommer ss. följd l. värkan av ett visst skeende l. en viss process l. ett visst tillstånd o. d.; jfr FRUKT, sbst.1 5 b, FÖLJD 5 a, PRODUKT 7, UTGÅNG; jfr 1. HSH 7: 286 (c. 1800). Den allmänna bildningen är öfverallt det populära resultatet af en vettenskaplig. Tegnér (WB) 4: 92 (1823). De skiften — inre och yttre — af hvilka vårt tänkesätt och samhällsskick nu framstå såsom resultater. Cygnæus 2: 306 (1863). Inspiration saknades ej .., och resultatet blev .. att Christenbergs pengar gingo all världens väg. Hallström Händ. 114 (1927). Wessén i 3SAH LXIII. 1: 18 (1952). — särsk. (†): vad som framgår av ngt, slutsats o. d.; äv. i uttr. draga resultat av ngt, draga slutsats av ngt; jfr 1 f. Resultatet af näst föregående anmärkning var, at hvad människorna äro, det äro de icke af naturen. Hasselroth Campe 70 (1794). Hisingers och Berzelii försök med Elektriska stapelns verkningar och alla de resultat desse deraf dragit, bekräftades af Davy. Lyceum 2: 125 (1811). Agardh ThSkr. 1: 7 (1842, 1855). Ekbohrn (1868).
Ssgr (till 1): A: RESULTAT-BRINGANDE, p. adj. (mera tillf.) som ger (positivt, gott) resultat, givande; särsk. till 1 a, b. Ett par .. resultatbringande år. HågkLivsintr. 9: 145 (1928).
-FÖRBÄTTRING. särsk. sport. till 1 c: förbättring av tidigare uppnådda tävlingsresultat. IdrBl. 1935, nr 7, s. 5.
-GIVANDE, p. adj. jfr -bringande. IdrBl. 1935, nr 37, s. 2.
(1 c) -GRÄNS-TÄVLING. sport. tävling vid vilken deltagarna i tävlingen indelas i klasser efter tidigare under året l. under de närmast föregående åren uppnådda resultat. Swing 1921, nr 32, s. 4.
-JÄKT. jäktande efter resultat. TSvLärov. 1952, s. 652.
(1 b) -KONTO. handel. konto på vilket ett resultat uppkommer; motsatt: tillgångs- och skuldkonto. 3NF 3: 698 (1925).
-LISTA, r. l. f. särsk. sport. till 1 c: lista som upptar tävlingsresultat, t. ex. från en viss tävling. IdrBl. 1924, nr 61, s. 6.
-LOVANDE, p. adj. som ser ut att ge (positivt, gott) resultat. SvTandläkT 1950, s. 166.
-LÖS. (resultat- 1839 osv. resultats- 18981936) [jfr t. resultatlos] som icke leder l. lett till l. ger l. gett ngt (positivt) resultat l. det åsyftade resultatet, som är l. varit utan resultat l. framgång l. till ingen nytta l. förgäves, fruktlös. Han gjorde ett resultatlöst försök att ena parterna. HReuterdahl (1839) i 2Saml. 25: 168. De slutförda men resultatlösa förhandlingarna. SvD(A) 1920, nr 298, s. 5. Resultatlöst arbete. Bolin KemVerkst. 177 (1942).
Avledn.: resultatlöshet, r. l. f. Hedin Tal 1: 6 (1867).
-MÄSSIG. som har avseende på resultatet av ngt; särsk. ss. adv. -t. Resultatmässigt var undersökningen misslyckad.
-REDOVISNING~0020. ofta till 1 a, b. Östergren (cit. fr. 1935). HT 1952, s. 322.
-RIK. (resultat- 1865 osv. resultats- 1941)
1) om värksamhet, åtgärd, ansträngning, metod o. d.: som leder l. lett till l. ger l. gett goda resultat, framgångsrik, fruktbärande, givande o. d. Trolle-Wachtmeister Ant. 2: 277 (1865). Resultatrika undersökningar om lokalisationen af hjärnans olika verksamhetsarter. EHTegnér i UVTF 26: 105 (1880). Almquist VärldH 9: 183 (1934).
2) om (skriftlig) redogörelse för ngt, tidsperiod, levnadsbana o. d.: som visar upp resp. utmärkes av goda resultat. SDS 1901, nr 68, s. 2. En sällsport resultatrik forskarbana. SvGeogrÅb. 1934, s. 198.
-TABELL. särsk. sport. till 1 c: tabell över tävlingsresultat. IdrBl. 1925, nr 104, s. 1.
-TAL. tal som anger visst resultat; särsk. till 1 d. Björling Alg. 1: 7 (1861).
B (numera bl. tillf.): RESULTATS-LÖS, -RIK, se A.

 

Spalt R 1520 band 22, 1957

Webbansvarig