Publicerad 1957   Lämna synpunkter
RESTANTIE (i sg. numera bl. ss. ssgsförled RESTANTIE- restan3tsie~ l. rä-, l. -an3sie~), r. l. f.; best. -en; pl. -er restan4tsier l. rä-, l. -an4s- (rästánntsiärr Dalin); förr äv. RESTANS, r. l. f.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(ra- 1560. re- 1534 osv. rä- 15581893. -ancie (-ns-) 15491831. -ans 18011873. -ansie 15571558. -antia 15531640. -antie (-tiæ, -tiä, -tsie, -tzie) 1534 osv. -ants (-ntz, -nz) 16401642 (: restants söök). -äncie 1558. -antie (-ancie, -ans osv.), sg. 15561832. -antier (-ancier osv.), pl. 1534 osv.)
Etymologi
[jfr d. restance, t. restanz, ä. eng. restancy, ä. fr. restance; av mlat. restancia, restantia, till (stammen i) lat. restans (se RESTANT)]
1) (†) återstod, lämning, rest (se REST, sbst.1 1). Friherrinnan hade ännu några små restantier af ståndsfördom. Zedritz 3: 211 (c. 1855). — särsk. = REST, sbst.1 1 a. Hortulanus Räckn. B 2 b (1638, 1674).
2) (utom i a numera bl. tillf.) rest (se REST, sbst.1 2); nästan bl.: vad ngn resterar med i fråga om betalning l. leverans l. redovisning o. d., resterande belopp l. del av leverans; förr äv. liktydigt med: skuld; numera bl. i pl. The restantier .. som hans fader K. M. skyllig var. G1R 25: 333 (1555); möjl. till a. KlädkamRSthm 1560 A, s. 22 b. Egidius Pincier, Laut (dvs. enligt) Rächning för åthskillige uthtagne Kiöpmans wahrur, en restantie af 54 (mark). BoupptSthm 1672, s. 756 a. (Dessa ådömda) böter .. komma uti räkenskaperna, ofta flera år, såsom innestående restantier at uptagas. Bergv. 2: 517 (1749). Akademiböndernas restantier. Annerstedt UUH II. 2: 381 (1909). — jfr ARRENDE-, AUKTIONS-RESTANTIER. — särsk.
a) (i sht kam.; fullt br.) vad ngn resterar med i fråga om betalning av skatt l. annan avgift, t. ex. föreningsavgift l. hyra. Indriva restantier. Att han granneliga ransaker epter the Restantier aff (skatte-)Smörit ther i Vestergötland. G1R 9: 77 (1534). Uppbördskommissarie (åligger) att .. för indrivning av restantier påkalla handräckning eller förnyad undersökning. SFS 1915, s. 998. Östergren (1936; om resterande föreningsavgifter). SDS 1954, nr 319, s. 7. — jfr KOMMUNAL-, KRONO-, SKATTE-RESTANTIER. — särsk. (†) i uttr. stanna i restantier, om skatt: kvarstå ss. obetald l. ss. rest. At således hvad (till krigsgärd) utgå skulle, blifver obetaldt och stadnar i Restantier. KrigVAH 1818—21, s. 197.
b) (†) om innestående del av lön l. ngt som ingår i ngns löneförmåner, särsk. av en soldats sold; ngns lönefordran; jfr REST, sbst.1 2 b; äv. i uttr. ngt står ngn restantie, ngn har ngt (kvar) att fordra av sin lön. Claess Yonssonn stod restanttzie hans ano 65 års somar klednyngh. KlädkamRSthm 1560 G, s. 47 b (1565). The .. knechter, som hooss Oss ahnlangett (dvs. anhållit) haffwe vm theris .. Restantier. E14R 1561, 1: 203 b. Om hösten kunde Prästerskapet i en Soknestämma upräkna restantier på sin lön. Wallquist EcclSaml. 5—8: 248 (1794).
c) allmännare: vad som återstår att ytterligare göra l. behandla, rest; i ssgn RESTANTIE-LISTA 2.
Ssgr (i allm. till 2 a, i sht kam.): A (†): (2) RESTANS-BOK; pl. -böcker. [jfr d. restancebog] (bok innehållande) restlängd o. d. Nordforss (1805). Jungberg (1873).
-INDRIVARE, se C.
-SÖK. utsökning av restbelopp. Murenius AV 88 (1642).
B (†): RESTANTIA-RÅG. skatteråg som ngn resterar med. BtÅboH I. 1: 9 (1553).
C: RESTANTIE-BELOPP. till 2, särsk. 2 a: resterande belopp, särsk. skattebelopp. BtRiksdP 1912, 4: nr 161, s. 4.
(2 b) -FORDRARE. (†) person som har kvar ngt att fordra av sin lön. KlädkamRSthm 1586 A, s. 20 a.
(1) -GARN. (†) garn som utgöres av rester? PH 6: 4206 (1756).
-GÄRDE-PÄNGAR, pl. (†) resterande skattemedel. G1R 26: 603 (1556).
-INDRIVARE~0200. (restans-) jfr -indrivning. Nordforss (1805).
-INDRIVNING~020. indrivning av restantier, särsk. skatterestantier. BtRiksdP 1895, I. 1: nr 29, s. 23.
-JÄRN. (†) skattejärn som ngn resterar med. VaruhusR 1541.
(2 b) -KLÄNNING. (†) om klädesplagg som ngn har rätt till ss. löneförmån, men ännu icke utbekommit. KlädkamRSthm 1579 A, s. 12 a.
-KOMMISSION. hist. kommission med uppgift att granska skatterestantierna i ett län. Axelson K12Tid 259 (1888).
-KOPPAR. (†) jfr -järn. VaruhusR 1539.
-KORN. (†) jfr -järn. Hallenberg Mynt 164 (i handl. fr. 1540).
-LAX. (†) jfr -järn. VaruhusR 1541.
-LISTA, r. l. f. [jfr d. restanceliste]
1) i sht kam. till 2 a: restlista (se d. o. 2), restlängd; äv. oeg. l. bildl. Karlgren BolsjevRyssl. 213 (1925; bildl.).
2) (enst., i skildring av ä. förh.) till 2 c: lista över ännu icke expedierade ärenden. KansliH 1: 98 (1935; om förh. 1671).
-LÄNGD. (numera knappast br.) till 2, särsk. 2 a: längd med förteckning över resterande belopp, särsk. skattebelopp, l. över personer som restera med betalningen av ngt, restlängd. Upvijstes restantie längden på dem som ifrån Sal. Sundini tijd intet hafva erlagt till Consistor. Ordinations och promotorial p(ännin)g(a)r. HärnösDP 1695, s. 367. PH 10: 755 (1776).
(2 b) -LÖN. (†) innestående (del av) lön, obetald lön. HovlönSthm 1552 A, s. 57 a. KlädkamRSthm 1585 I, s. 6 b.
(2 b) -LÖNING. (†) konkret, = -lön. G1R 23: 327 (1552).
-MEDEL, pl. till 2, särsk. 2 a: resterande medel, särsk. skattemedel. KrigsCollCirk. 15/3 1824, s. 2. UNT 1930, nr 10442, s. 7.
(2 b) -MÅNAD. (†) om månad för vilken ngn icke utfått sin lön l. om innestående månadslön. KryddRSthm 1570 C, s. 93.
-NÄMND. nämnd med uppgift att granska föreliggande fall av obetalda avgifter. UNT 1932, nr 11288, s. 3.
-OXE. (†) jfr -järn. G1R 28: 576 (1558).
-PENGAR, se -pängar.
-POST. restpost. Branting Förf. 3: 60 (1831; om förh. 1755).
-PÄNGAR, pl. (†) till 2, särsk. 2 a: resterande belopp, särsk. skattebelopp. Hallenberg Mynt 162 (i handl. fr. 1539). 2SthmTb. 7: 131 (1584).
-REGISTER. (†) till 2, särsk. 2 a: längd över resterande belopp, särsk. skattebelopp; restlängd. CivInstr. 7 (1541). 2VittAH 10: 25 (1810, 1816; om förh. 1540).
(2) -RÄKNING. (†) räkenskaper över icke inbetalda l. icke redovisade belopp, balansräkning (se d. o. 2). LReg. 90 (1689). KrigsCollCirk. 15/3 1824, s. 2. —
-SILVER. (†) jfr -järn. G1R 28: 130 (1558).
-SKATTESMÖR. (†) jfr -järn. VaruhusR 1541.
-SKRIVARE. [jfr ä. d. restanceskriver] (†) person med uppgift att föra restlängd o. d. Cavallin Herdam. 3: 216 (1856; om förh. 1650).
-SMÖR. (†) = -skattesmör. VaruhusR 1540.
-SPANNMÅL. (†) jfr -järn. G1R 26: 668 (1556). HH XIII. 1: 165 (1564).
-STÄMMA, r. l. f. (†) uppbördsstämma för restuppbörd. DA 1793, nr 13, s. 1.
-SUMMA, r. l. f. till 2, särsk. 2 a; jfr -belopp. Östergren (1936).
-TENN. (†) jfr -järn. PrivSvStäd. 3: 416 (1582).
-TIONDESMÖR. (†) tiondesmör som ngn resterar med. VaruhusR 1541.
-UPPBÖRD~02, äv. ~20. restuppbörd. SPF 1852, s. 229.

 

Spalt R 1499 band 22, 1957

Webbansvarig