Publicerad 1957   Lämna synpunkter
REMONSTRERA re1monstre4ra l. rem1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade ((†) pr. sg. -er SvFlH 1: 518 (i handl. fr. 1644); ipf. -te Porthan BrSamt. 1: 76 (1783)). vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr REMONSTRANS, REMONSTRATION.
Ordformer
(-monster- c. 1700. -monstrer- 16161914 (: remonstrerings- och inregistreringsrätten))
Etymologi
[jfr holl. remonstreeren, t. remonstrieren, eng. remonstrate, fr. remontrer (ffr. remonstrer), mlat. remonstrare; ytterst av lat. re- (se RE-) o. monstrare (se MONSTRERA)]
1) (†) visa l. demonstrera l. ådagalägga (ngt); (utförligt) framställa l. utveckla (ngt) l. redogöra för (ngt); påpeka l. framhålla (ngt) l. erinra om (ngt) l. göra föreställning(ar) om (ngt); äv. i förb. med att-sats l. indirekt frågesats l. ackusativ med inf.; äv. i uttr. remonstrera ngt för ngn l. remonstrera ngn ngt, äv.: förehålla (se FÖREHÅLLA, v.1 5) ngn ngt. RA II. 1: 549 (1616). Jagh (skall) .. remonstrere dem, att det icke ähr berömeligit, att de .. sökie någre undflychter. OxBr. 10: 312 (1631). At .. (landshövdingen) Almogen slik inritad oordning .. remonstrerar och förehåller. Bergv. 1: 205 (1650). Thesze nye Participanter (i Renoverade tjärhandelskompaniet) remonstrera thet förra Compagniets olägenhet och afgång .. af twänne orsaker och tilfällen härröra. Stiernman Com. 3: 953 (1672). Emedan Wårt Amiralitets Collegium .. denna saksens nytta, nödwändighet och billighet i underdånighet remonstrerat hafwer. Därs. 4: 130 (1675). Hoos osz bruka wij (ss. mått) wår Swänske Foot som accorderar medh den på Capitolio, hwilket S(ieu)r Stiernhielm nogsamt remonstrerat. Rålamb 8: 4 (1691). Porthan BrSamt. 1: 76 (1783: för).
2) (numera bl. ngn gg tillf.) göra invändningar l. föreställningar (mot ngt); förr äv. (stundom närmande sig 1) i förb. med att-sats: invända l. komma med den invändningen att (osv.). Skepparen .. bad jag wille låta mig nöija, att föllia på en annan större fahrkost som samma dag skulle gå derifrån till Genua. Men som jag remonsterade, att jag honom betalt min fracht alt till Genua, gick han (osv.). SvBrIt. 1: 6 (c. 1700); jfr 1. Liljecrona RiksdKul. 239 (1840). Sparres tremännings-reg(emente) till fot .. hade fått order att återvända hit, hvaremot landsh(övdingen) remonstrerade. Axelson K12Tid 72 (1888). Ekbohrn (1904). Om blott universitetet på förhand fått reda på .. (att personer sökt ämbeten vid universitetet hos K. Maj:t), så hade det kunnat remonstrera hos K. Maj:t. Annerstedt UUH II. 2: 82 (1909); jfr 1.
Ssg (till 2): REMONSTRERINGS-RÄTT, r. (tillf., om äldre utländska förh.) rätt att framföra föreställningar l. invändningar gentemot ngt, remonstrationsrätt. 2NF 21: 124 (1914; om ä. franska förh.).

 

Spalt R 1052 band 22, 1957

Webbansvarig