Publicerad 1956   Lämna synpunkter
RE- ssgr (forts.):
RE-ASSEKURANS. [jfr t. reassekuranz] (†) reassurans. PH 5: 2979 (1750).
-ASSUMERA, v. -ade. [jfr t. reassumieren, eng. reassume, fr. réassumer; ytterst till lat. assumere, adsumere, ta emot, ta itu med, av ad (se åt, prep.) o. sumere (se konsumera)] (†) återupptaga (en fråga l. ett problem till behandling); på nytt uppta o. fortsätta (förhandlingar l. en värksamhet o. d.); återgå till (ett visst handlingssätt); upprepa (en motivering o. d.); ge nytt liv åt (vänskap). RP 2: 4 (1630). Ringningen (kunde inställas) .. och .. emot begraffningen .. åter .. reassumeres. Därs. 3: 248 (1633). Commissarii .. som tractaterne reassumere kunne. OxBr. 10: 354 (1633). Hr Rolamb reassumerade the skähl, som (osv.). RARP 9: 142 (1664). Till att reassumera och cultivera den gamble vänschapen. Därs. 306. Schück VittA 3: 297 (i handl. fr. 1682). Ekbohrn (1904).
-ASSURADÖR10104 l. 01004. återförsäkrare. Schulthess (1885). HandInd. 212 (1926).
-ASSURANS1004 l. 0104. [jfr eng. reassurance, fr. réassurance] återförsäkring. ÖoL (1852). HandInd. 211 (1926).
Ssgr: reassurans-aktiebolag. jfr -bolag. FörsäkrÅbFinl. 225 (1932).
-avdelning. avdelning (av försäkringsbolag) som handhar återförsäkringsarbetet. Östergren (1935).
-bolag. återförsäkringsbolag. Fliesberg Handel. 126 (1891).
-chef. chef för reassuransavdelning. AdrKalSthm 1909, s. 198.
-kontrakt. HandInd. 213 (1926).
-premie. jfr premie 5. Fliesberg HbKöpm. I. 1: 158 (1897).
-ASSURERA 10040 l. 01040, i Sveal. äv. —32, v., -ing. [jfr eng. reassure, fr. réassurer] återförsäkra. SydsvD 1870, nr 26, s. 2. Lejonparten av detta belopp har .. reassurerats i ett schweiziskt bolag. SvD(A) 1927, nr 41, s. 3.

 

Spalt R 464 band 21, 1956

Webbansvarig