Publicerad 1956   Lämna synpunkter
REALISATION re1alis1aʃω4n, äv. -atʃ-, äv. 01004 (– – – -tschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. realisation, eng. realization, fr. réalisation; vbalsbst. till REALISERA. — Jfr REA]
1) (om ä. förh.) motsv. REALISERA 2; eg.: återförande (av ett mynt) till det värkliga värdet; om statlig åtgärd varigm ett deprecierat (o. oinlösligt) kreditmynt göres inlösligt i kurant mynt (enl. viss lägre kurs); jfr DEVALVATION, MYNT-REGLERING, TVÅNGS-ACKORD. Sahlstedt (1769). PH 9: 158 (1770). De Bankrutter som med ett annat namn kallas för Realisationer. Tegnér (WB) 8: 120 (1836). Realisationer eller tvångsackord .. hvarigenom .. fordringsbevis .. förlorade ända till 7/8 af sitt värde. Bergstedt Clément PolEkon. 280 (1868). SvRiksd. II. 13: 122 (1934). jfr MYNT-, SILVER-REALISATION.
2) (i sht i fackspr.) motsv. REALISERA 3: förvandling (av sakvärde o. d.) till (reda) pängar, (icke yrkesmässig) avyttring l. försäljning; särsk. i fråga om försäljning av dödsbo l. konkursbo. VDAkt. 1793, nr 226. Redan i januari började jag bouppteckningen efter änkedrottning Desideria, men utredningen och realisationen drogo ut ett par år. De Geer Minn. 1: 213 (1892). SFS 1940, s. 2100. jfr KONKURS-REALISATION. särsk. om förhållandet att panthavare tillgodogör(a) sig panten vid bristande betalning (vanl. gm försäljning); jfr REALISERA 3 a. Hernberg Rättsh. 103 (1922). jfr PANT-REALISATION.
3) utförsäljning av en vara l. ett (rest)lager av varor till nedsatt pris (under en kortare tid); äv. oeg. l. bildl. Hon köpte en dräkt billigt på realisation. DN 1865, nr 131, s. 4. Realisationen vid nationalscenerna har hittills sträckt sig endast till operahusets stufvar. Kasper 1878, nr 8, s. 1. Realisationer i yrkesmässigt bedriven detaljaffär få förekomma endast fyra gånger varje kalenderår. Örne KoopSamhSyn 169 (1918). Tiselius Larsson LivNödtorft 95 (1934). jfr HÖST-, INVENTERINGS-, SLUT-, VÅR-REALISATION.
4) jur. o. handel. försäljning av (lager av) handelsvaror under kortare tid annorledes än på marknad antingen utom den ort där säljaren anmält sig ämna idka handel l. ock på sådan ort, innan kontor av stadigvarande beskaffenhet där inrättats. BtRiksdP 1887 B, I. 1: nr 35, s. 8. SFS 1893, nr 58, s. 1. SvBanklex. (1942).
5) (numera bl. tillf.) motsv. REALISERA 7: förvärkligande, utförande, genomförande i värkligheten, realiserande; ngn gg äv. konkretare: ngt förvärkligat. Biberg 1: 7 (c. 1814). Boström 1: 102 (c. 1830; konkretare). Det led till realisation af herskapet Lithéns vackra reseplaner. Topelius Dagb. 3: 150 (1837). Den skandinaviska idéens realisation. De Geer Minn. 1: 269 (1892). Östergren FrämOrd (1951).
Ssgr: (1) REALISATIONS-ANBUD~02, äv. ~20. (förr) anbud (till innehavare av sedlar) om inlösen gm realisation. AdP 1800, s. 579.
(3) -ANNONS. Efter nyår bruka tidningarna vara fulla av realisationsannonser. Alving DamKlubb. 159 (1931).
(2 slutet) -BEFOGENHET~0102 l. ~0200. jur. om panthavares befogenhet att realisera pant. Hernberg Rättsh. 84 (1922).
(3) -BOK; pl. -böcker; jfr -vara. Fogelström Vakna 126 (1949).
-DAG. dag då realisation äger rum.
1) (förr) till 1. 2VittAH 23: 428 (cit. fr. 1802).
2) till 3. Riwkin o. Brick Inber Näkt. 96 (1931).
(1) -FOND. (förr) om kapital behövligt vid myntrealisation. AdP 1800, s. 490. Odhner G3 1: 386 (1885).
(1) -FRÅGA, r. l. f. (förr) fråga l. problem som rör myntrealisation; planerad myntrealisation ss. ett föremål för debatt. Realisationsfrågan 1808—1834. Brisman (1908; boktitel).
(1) -FUNDAMENT. (†) = -grund. AdP 1800, s. 601.
(2) -FÖRLUST. (med prägel av fackspr.) jfr -vinst. SFS 1928, s. 1084.
(1) -FÖRORDNING. (förr) förordning om myntrealisation. 1776 års realisationsförordning. SvRiksd. II. 13: 20 (1934).
(1) -GRUND, r. l. m. (förr) om (beräkningsgrund l. princip enl. vilken man fastställde) kursen vid myntrealisation. Chydenius 302 (1766). 3000 Daler Kopparmynt utgöra, enligt 1776 års realisations-grund, 166 Riksdaler 32 Skillingar Specie. Atterbom (1852) i 3SAH XXXVIII. 2: 67. Odhner G3 1: 361 (1885).
(3) -HYENA. (vard., mera tillf.) person som springer på realisationer (o. hänsynslöst armbågar sig fram bland kunderna). SvD(B) 1943, nr 32, s. 8.
(1) -KURS. (förr) jfr kurs 6. SvH 8: 235 (1905).
-MEDEL. (föga br.) särsk. jur. till 2 slutet: medel att realisera pant. Auktion såsom realisationsmedel. Hernberg Rättsh. 127 (1922).
(1) -OBLIGATION. (förr) jfr obligation 4. De för riksgäldssedlarnes inlösen (1803—1807) utgifne s. k. Realisationsobligationer. (Agardh o.) Ljungberg I. 3: 107 (1853). RiksdRevRiksb. 1901, s. 7.
(1) -OPERATION. (om ä. förh., numera bl. tillf.) jfr operation 4 d. AdP 1800, s. 624.
(1) -PARI. (†) kurs vid myntrealisation. Zettersten AnmMynt Bil. 2 (1771).
-PLAN, r. l. m.
1) (förr) till 1: plan för genomförande av myntrealisation. Hemliga Utskottets projecterade realisations-plan af Riksgälds-Sedlarna. AdP 1800, s. 651. Odhner i 3SAH 6: 120 (1891).
2) (tillf.) skogsv. till 2: plan för uthuggning av ett överårigt skogsbestånd. SvSkog. 743 (1928).
-PRIS, n.
1) (med prägel av fackspr.) till 2. Hernberg Rättsh. 90 (1922).
2) till 3. Cannelin (1921). Hasslöf SvVästkustf. 321 (1949).
(1) -PUNKT. (†) kursens höjd vid myntrealisation. Zettersten AnmMynt 143 (1771). (Präste-)Ståndet hade för sin del funnit, det en högre realisations-punkt än den .. föreslagna, skulle hafva varit förmånligare. AdP 1800, s. 592.
(2) -RÄTT, r. l. m. jur. rätt för ngn att avyttra ngt; särsk. om panthavares rätt att realisera pant. Lang FinlSjör. 1: 483 (1890). Hernberg Rättsh. 85 (1922).
(1) -SYSTEM. (om ä. förh.) sammanfattningen av åtgärderna o. principerna vid en myntrealisation, system för myntrealisation. Posten 1769, s. 547. AdP 1800, s. 580.
(3) -VARA, r. l. f. vara som är till salu l. såld på realisation. Harlock (1944).
(3) -VECKA, r. l. f. jfr -dag 2. Vallentin London 19 (1912).
(2) -VINST. (i fackspr.) Såsom realisationsvinst uppgives (vid självdeklaration) vinst å icke yrkesmässig avyttring av fast eller lös egendom. SFS 1913, s. 560. BtRiksdP 1947, 7: nr 32, s. 1.
-VÄRDE. särsk. (i fackspr.)
1) (om ä. förh.) till 1, om kreditmynts värde vid myntrealisation. AdP 1800, s. 991.
2) till 2: försäljningsvärde (vid realisation). SkogsvT 1912, s. 180. I tider, då banker .. med oro se, hur realisationsvärdena på jordbruksfastigheter sjunka. SvD(A) 1931, nr 177, s. 4.

 

Spalt R 450 band 21, 1956

Webbansvarig