Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PÄRM pær4m, r. l. m. l. f.; best. -en; pl. -ar (ÅbSvUndH 68—69: 289 (1742) osv.) ((†) -er (Fryxell Ber. 4: 44 (1830), Bergroth FinlSv. 65 (1916))); förr äv. PÄRMA, sbst.1, r. l. f.; best. -an; pl. -or.
Ordformer
(permes- 1527 (: permesbreff). pärm (perm) 1742 osv. pärma (perma) 15831836)
Etymologi
[av ä. nysv. perman, pärman, permen, biformer till PERGAMENT; PÄRMA har bildats till ä. nysv. perman, pärman, som uppfattats ss. sg. best.; möjl. har den yngre formen pärm bildats på samma sätt till ä. nysv. permen; bokband gjordes förr ofta av pergament]
1) (†) = PERGAMENT.
a) = PERGAMENT 1. Böker aff perma 7 st(yck)e. VgFmT III. 3—4: Bil. 2, s. 4 (1583). (Wulfilas) bok, som på Viol-brun pärma med silfwerbokstäfwer rijtat är. Verelius Run. 67 (1675). (Bibliotekets) manuscripter på papper och pärm. Schück VittA 5: 55 (i handl. fr. 1750). Geometrisk Charta anskaffas öfver Prestegården och all Kyrkojord och .. inbindes i Perma. Wallquist EcclSaml. 1—4: 365 (1767); jfr 2.
2) var(t)dera av de två stycken av skinn l. pergament l. (förr) skivor av trä l. (numera vanl.) mer l. mindre styva skivor av (ofta med skinn l. klot l. papper o. d. helt l. delvis överklädd) papp l. kartong o. d. som jämte ryggen bilda (l. äro avsedda att bilda) omhöljet kring en (i sht inbunden) bok o. d.; äv. sammanfattande, om ett par av dylika stycken l. skivor osv.; stundom äv. med inbegrepp av bokens rygg; äv. om helt stycke skinn o. d. vari en bok är inbunden. Främre, bakre (förr äv. sista) pärmen, fram- resp. bakpärmen. Lös(a) pärm(ar), pärm(ar) avsedd(a) för inbindning av bok l. att sättas omkring en bok o. d. (jfr a). Serenius (1741). 1Saml. 7—9: 162 (1776: sista). Alla de böcker, som af Boktryckare försäljas, böra .. vara försedde, innanpå pärmen, med den Bokbindares stämpel, som inbindningen besörgt. PH 14: 69 (1787). Den ena perman är bruten. SvLitTidn. 1813, sp. 64. Ofta inneslutes den dyrbara handlingen (dvs. sköldebrevet) i ett par stora pärmar. GustStil 59 (1926). — jfr BAK-, BIBEL-, BOK-, FRAM-, KLOT-, MAROKÄNG(S)-, PAPP-, SKINN-, TRÄ-, VAXDUKS-PÄRM. — särsk.
a) av kartong l. papp l. skinn o. d. framställt bokliknande omslag l. band (se BAND, sbst.1 16) vari lösa pappersblad (t. ex. brev l. fakturor o. d.) kunna insättas l. inhäftas medelst en klämanordning l. ett system av ringar (som löpa genom hål i pappersbladen) o. d., löspärm. Papperet lades framför henne på en pärm. De Geer Minn. 2: 195 (1892). De Geer Bergsl. 27 (1951). jfr BREV-, FAKTURA-, KLÄM-, SAMLINGS-PÄRM.
b) i uttr. (läsa o. d. en bok) från pärm till pärm, förr äv. från denna pärmen till den andra l. pärm från pärm, (läsa o. d. en bok) helt o. hållet, från första till sista sidan; äv. i sådana uttr. som kunna en bok från pärm till pärm, kunna en bok i sin helhet l. utantill o. d.; äv. bildl. Nordforss (1805). (Fastän jag aldrig får) tid läsa den (dvs. en tidskriftsvolym) pärma från pärma. JGGahn (1808) hos Berzelius Brev 9: 27. Från denna Perman til den andra, det är boken igenom. Sjöberg FörslSAOB (1815). Lena kunde .. icke sin katkes från perm till perm. Knorring Torp. 2: 181 (1843). Då .. (samtalet) kom in på grannlagets giftermålskrönika, som han kunde från perm till perm. Sundblad GBruk 7 (1881). Man borde ha läst .. Goethe och Schiller från pärm till pärm. Hellström Malmros 270 (1931). särsk. (†) i utvidgad anv., i uttr. känna ngn från pärm till pärm, känna ngn väl l. utan o. innan. Känner jag då icke pappa från perm till perm! Carlén Köpm. 1: 419 (1860).
c) (†) i uttr. läsa en bok till pärmen, läsa ut en bok, läsa en bok från pärm till pärm. Hvem kan väl läsa Tidens bok till permen? MarkallN 2: 135 (1821).
d) (†) i uttr. ha en lukt av en författare på pärmarna, ha en (mycket) ytlig kännedom om en författare(s värk), ha ”luktat på” en författares produktion. Hur skulle det ha gått med tidsmedvetandet? — vågade Abiel Halm tillägga, med den lilla lukt han redan hade af Hegel på permarna. Topelius Fält. 5: 7 (1867).
Ssgr (i allm. till 2): A: PÄRM-ANTECKNING ~020. anteckning på (insidan av) en (bok)pärm. Nohrström StrövtBöck. 165 (1935).
-BEKLÄDNAD. jfr beklädnad 3 b β. 2NF 34: Suppl. 715 (1922).
-BOK, -BREV, se C.
-EXLIBRIS. exlibris (blindtryck l. förgylld stämpel) som anbragts på yttersidan av en boks fram- (l. bak)pärm; jfr -stämpel. NordBoktrK 1907, s. 13.
-GÖRINGSMASKIN. bokb. jfr -maskin. NordBoktrK 1916, s. 148.
-HÖRN. i sht bokb. jfr hörn 2. Key Amatörbokb. 65 (1916).
-LÖS. om bok: som saknar pärm(ar). Östergren (1935).
-MASKIN. bokb. för tillvärkning av pärmar. NordBoktrK 1910, s. 383.
-ORNERING. jfr ornera 2 b. Östergren (1935).
-PAPP. i sht bokb. papp använd till l. i pärm(ar). Key Amatörbokb. 57 (1916).
-PAPPER. i sht bokb. papper använt till överklädning av pärm(ar). Key Amtörbokb. 18 (1916).
-RYGG. bokb. särsk. till 2 a, om rygg till l. på lösa pärmar. Key Amatörbokb. 71 (1916).
-SKINN.
1) (†) till 1: (handskrift på l. stycke av) pergament. Schück VittA 5: 483 (i handl. fr. 1764). Jag söker någre handskrifne Permskin, som jag fåt spaning på skola finnas i några Grekiska Kloster. Björnståhl Resa 3: 249 (1779).
2) (tillf.) till 2: skinn använt (ss. överklädnad) till en pärm l. pärmar. —
-SKRIFT, se C.
-STÄMPEL. stämpel som anbragts på yttersidan av en (bok)pärm; ofta om pärmexlibris. Eichhorn Stud. 3: 94 (1881).
-TRYCKSTÄMPEL~020. bokb. stämpel varmed titel o. d. kan påtryckas en pärm. VaruhbTulltaxa 1: 458 (1931).
-ÖVERDRAG~002. jfr -beklädnad. Key Amatörbokb. 65 (1916).
B (†): PÄRMA-BOK, -BREV, se C.
(1) -LIK, adj. pergamentlik. Linc. Ssss 4 d (1640). Hamb. (1700).
C (i sht förr): (1) PÄRME-BLAD. (†) pergamentblad. Itt papirs ark eller pärmeblad. Linc. Iii 4 a (1640).
-BOK; pl. -böcker. (pärm- 18191923. pärma- (i bet. 1) 1748. pärme- (i bet. 1) 15831923)
1) (i sht förr) till 1: (från ä. tid härrörande) bok av pergamentblad, pergamentbok. VgFmT III. 3—4: Bil. 2, s. 11 (1583). Låt kärlek måla permeboken full / Med miniatyrer, skinande i gull! Wirsén Dikt. 83 (1876).
2) (pärm-) (tillf.) till 2: bok med pärm(ar). En inbunden större permbok, innehållande tjugotvå (1839—1860) årgångar .. årsredogörelser om Centralinstitutets lärokurs. HjLing (1882) hos LGBranting 1: XLVIII.
(1) -BREV. (pärm- 17691952. pärma- 1814. pärme- 16801950. pärmes- 1527) (i sht förr) pergamentbrev. G1R 4: 26 (1527). (G. I) lät ur Klöster och Kyrkor samla tilhopa gamla skrifter och pärme-bref. Mennander PVetA 1756, s. 7. JämtlHärjedH 1: 19 (1948).
Ssg: pärmebrev(s)-samling. (tillf.) Riksarkivets permebrefsamling. Forssell Hist. II. 2: 22 (1872, 1875).
(1) -MÄSSBOK. (†) mässbok skriven på pergament. BtFinlH 3: 251 (c. 1550).
(1) -SKRIFT. (pärm- 17581885. pärme- 16651844) (†) pergamenthandskrift. Schück VittA 1: 239 (i handl. fr. 1665). Schulthess (1885).
D (†): PÄRMES-BREV, se C.
Avledn.: PÄRMAD, p. adj. (tillf.) till 2: försedd med pärm(ar). Ett litet tunt nothäfte .. permadt i gråpapper. Heidenstam Alienus 3: 64 (1892). Östergren (1935; angivet ss. mindre vanligt).

 

Spalt P 3103 band 21, 1955

Webbansvarig