Publicerad 1955   Lämna synpunkter
PUDDLA pud3la2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; PUDDEL (se avledn.); -ARE (se avledn.).
Ordformer
(pud- 18111887. pudd- 1804 osv.)
Etymologi
[jfr t. puddeln, fr. puddler; av eng. puddle, älta, puddla, till puddle, sbst., pöl, röra, blandning av lera o. sand, av meng. podel, puddel, pöl (motsv. t. dial. pudel, pfudel, pöl), diminutiv till feng. pudd, dike, fåra]
1) (i fackspr.) älta o. stampa (lera); blanda o. stampa lera o. fin sand till en för vatten ogenomtränglig massa (varmed en under vattentryck stående byggnadskonstruktion kan tätas); ss. vbalsbst. -ing äv. konkret, om stampad blandning av lera o. fin sand, lerpuddel. KrigVAT 1837, s. 6. Innanför (beklädnadsmuren) puddlas lera, att ej sand må insvämmas i muren. Juhlin-Dannfelt 27 (1886). Ett hundratals alnar långt skibord af sten, cement, plankspåntning och puddling. SD 1899, nr 22, s. 4. Puddlad lera. TT 1927, Allm. s. 84. jfr LER-PUDDLING.
2) (i sht förr) metall. färska (tackjärn) i flamugn, framställa (stål) gm färskning (i flamugn) av tackjärn; jfr FÄRSKA, v. 2 a; ofta ss. vbalsbst. -ing, förfarande l. process varigm tackjärn puddlas, färskning i flamugn. Svedenstjerna Resa 93 (1804; om engelska förh.). Puddlas jernet för litet, så blifver det rått, lika så dåligt som någonsin härdfärskadt jern. JernkA 1842, s. 380. Puddladt stål. Därs. 1854, s. 138. Holmkvist BergslHyttspr. (1945). jfr FÖR-PUDDLA samt GAS-, STÅL-PUDDLING.
Ssgr (till 2; i sht förr; metall.): A: PUDDEL-ARBETARE~0200. puddlare (se d. o. 2). JernkA 1865, s. 258.
-ARBETE~020. (mera tillf.) puddling. JernkA 1860, s. 135.
-BOLL. [jfr eng. puddle-ball] rund klump av puddeljärn, färska. JernkA 1844, 2: 2.
-DRÄNG. (†) jfr -arbetare. JernkA 1847, s. 315.
-FÄRSKA, v. (numera föga br.) puddla. JernkA 1845, 2: 158. Det puddelfärskade järnet. LfF 1911, s. 134.
-JÄRN. [jfr t. puddeleisen, eng. puddleiron, puddled iron, fr. fer puddlé] av tackjärn gm puddling i flamugn framställt starkt slaggblandat (smides)järn. Berzelius ÅrsbVetA 1839, s. 270. (Kanonbåten) byggdes 1875 av puddeljärn. SDS 1952, nr 298, s. 5.
-KLÄMMA, r. l. f. [jfr eng. squeezer] vid puddling använt redskap för utpressning av slagg ur puddelbollar(na). TPraktByggn. 1851, s. 138. —
-KROK. [jfr t. puddelkrücke, eng. puddle-bar] grovt, i ändan vinkelböjt spett för omrörning av massan i en puddelugn. 2UB 5: 364 (1902).
-KVARN. [jfr eng. puddle-mill] anordning för sammanpressning av puddellupper. JernkA 1873, s. 408.
-LUPP. [jfr t. puddelluppe] jfr lupp, sbst.3 JernkA 1867, s. 177.
-MASKIN. [jfr t. puddelmaschine] puddelugn. JernkA 1869, s. 95.
-METOD(EN). JernkA 1860, s. 133.
-PLÅT. plåt av puddeljärn. JernkA 1878, s. 109.
-PROCESS(EN). [jfr t. puddelprozess] jfr process, sbst.1 1. Holmberg Artill. 3: Bil. 17 (1882).
-RÅSKENA~020. [jfr t. puddelroheisen] gm utvalsning av puddelboll erhållen stång av puddeljärn. SvTidskr. 1873, s. 101.
-RÄL, äv. (ss. koll. alltid) -RÄLS. järnvägsskena av puddeljärn; i sht koll. JernkA 1879, s. 285.
-SLAGG. [jfr t. puddelschlacke] slagg bildad vid puddling. JernkA 1861, s. 323.
-SMÄLTA, r. l. f. smälta i puddelugn. JernkA 1844, 2: 2.
-STÅL. [jfr t. puddelstahl, eng. puddle-steel] (rå)stål framställt i puddelugn. JernkA 1854, s. 138. Nilsson Skeppsb. 222 (1932).
-STÅNG. jfr -råskena. UB 4: 97 (1873). 3NF 15: 601 (1931).
-TACKJÄRN~02 l. ~20. SvTidskr. 1873, s. 105.
-TÅGA, r. l. f., äv. -TÅG, r. l. f. (†) tåga l. trådlik bildning i puddeljärns textur. JernkA 1847, s. 275. Därs. 1864, s. 392.
-UGN. [jfr t. puddelofen] (flam)ugn vari puddling sker. JernkA 1837, s. 208.
-VALS; pl. -ar. [jfr t. puddelwalze, eng. puddle-roll] för utvalsning av puddelboll. Björkman (1889).
-VALSVÄRK~02, äv. ~20. [jfr t. puddelwalzwerk] jfr -vals. JernkA 1858, s. 102.
-VÄRK, n. [jfr t. puddelwerk] anläggning för puddling. JernkA 1846, s. 248.
-VÄRKSTAD~20, äv. ~02. jfr -värk. JernkA 1850, s. 214.
B (†): PUDDLING-SMIDE. färsksmide enl. puddlingsmetoden. JernkA 1864, s. 265. Därs. 1868, s. 280.
-UGN, se C.
C: PUDDLINGS-ARBETARE~0200. puddlare (se d. o. 2). Uhr Puddl. 226 (1825).
-FÄRSKA, r. l. f. jfr färska, sbst. JernkA 1825, 1: 197.
-JÄRN. (†) puddeljärn. JernkA 1817, 2: 152. Därs. 1842, s. 380.
-MASKIN. [jfr eng. puddling-machine] puddelugn. JernkA 1865, s. 259.
-METOD(EN). JernkA 1825, 1: 101.
-MÄSTARE. (†) arbetsledare vid puddling. JernkA 1817, 2: 128.
-PROCESS(EN). [jfr eng. puddling-process] jfr process, sbst.1 1. Rosenborg MemJernCont. 6/5 1811, s. 3. —
-RUM, n. avdelning i puddelugn, vari puddlingen sker. JernkA 1876, s. 69.
-SMÄLTA, r. l. f. puddelsmälta. JernkA 1822, s. 314.
-UGN. (puddling- 1804. puddlings- 1817 osv.) [jfr eng. puddling-furnace] puddelugn. Svedenstjerna Resa 145 (1804).
-VÄRK, n. puddelvärk. JernkA 1817, 2: 152.
Avledn.: PUDDEL, n. [jfr eng. puddle] (i fackspr.) till 1: ältad o. stampad blandning av lera o. fin sand, använd vid tätning av under vattentryck stående byggnadskonstruktion, lerpuddel. TT 1872, s. 231. jfr ler-puddel.
Ssgr: puddel-jord. (†) (ler)puddel. LfF 1854, s. 316.
-mur. mur bestruken l. tätad med (ler)puddel. TT 1872, s. 231.
-vägg. jfr -mur. Rothstein Byggn. 402 (1859).
PUDDLARE, m. [jfr t. o. eng. puddler]
1) (†) till 1: arbetare sysselsatt med puddling l. tätning med puddel. SFS 1833, s. 149. KrigVAT 1837, s. 6.
2) metall. till 2: arbetare sysselsatt med puddling av järn, puddelarbetare. JernkA 1836, s. 272.

 

Spalt P 2334 band 21, 1955

Webbansvarig