Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PROVIDERA prω1vide4ra l. prωv1– l. prå1– l. prov1-, i Sveal. äv. -e3ra2, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. providieren, eng. provide; av lat. providere, se framför sig, förutse, sörja för, av pro- (se PRO-, prefix1) o. videre, se (jfr REVIDERA, VIDIMERA, VISION m. fl.). — Jfr PROVIDENS, PROVISION, PROVISOR, PROVISORISK]
1) (†) förse l. utrusta (ngn l. ngt med ngt); utan prep.-bestämning oftast liktydigt med: förse med proviant, proviantera; äv. med refl. obj. RP 3: 2 (1633). Festningerne .. måste .. med Folk provideras. RARP 2: 87 (1634). Så stor quantitet Fönsterglas och Boutellier .., det hela Riket deraf skall kunna provideras. Stiernman Com. 5: 501 (1695). Hvad som behöfdes till truppernas och garnisonernas providerande under vintern. Axelson K12Tid 114 (1888). Ekbohrn (1904).
2) kyrkl. i fråga om tillsättning av ett ämbete i den romersk-katolska kyrkan, företrädesvis en sådan tillsättning som sker direkt gm påven (med åsidosättande av de underordnade instansernas tillsättningsrätt): förse (en församling, ett stift o. d. med viss kyrklig ämbetsman); äv.: utse l. utnämna (ngn till ngt); jfr PROVISION 2. Någon gång på sommaren 1523 providerade påfven Skara stift med en utländsk biskop. Reuterdahl SKH 4: 164 (1866). Arnold Klemensson, vilken .. av påven providerats till biskop i Bergen. KyrkohÅ 1932, s. 31.

 

Spalt P 2158 band 20, 1954

Webbansvarig