Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PRIM pri4m, sbst.2, r. l. m.; best. -en; pl. -er32.
Ordformer
(prim 1645 osv. prime 17981823)
Etymologi
[fsv. prim (i bet. 1, 2); jfr isl. prím, n., prími, m., mlt., t., eng. o. fr. prime; till (uttr. innehållande) lat. primus, först (se PRIMUS, sbst.1), l. böjningsform därav. — Jfr PRIM-, PRIMA, sbst.]
1) [av lat. prima hora] (om ä., i sht katolska förh.) om den andra av de kanoniska bönetiderna (närmast efter matutinen), som inföll vid den första timmen på dagen (kl. 6); äv. om den gudstjänst som därvid hölls (bönen som lästes l. psalmen som sjöngs). Gynther ConvHlex. (1848). I primen förekom .. läsning ur martyrologiet, böner och välsignelsen. Hellerström Liturg. 160 (1932). — jfr EFTER-PRIM. — särsk. (tillf.) i uttr. primen ringer, det ringer till prim. Nu ringer primen! Strindberg HMin. 2: 18 (1905).
2) (numera bl. ngn gg, i skildring av ä. förh.) om den första tiden (det första dygnet l. de första dygnen) efter månens nytändning, nymåne. I, förr äv. på prim. The gambla Swenska Bönder hafwa fordom strängeligen förbudit göda vthi Prim, thet är, the första Dagar effter Nytänningen, ty säya the, om Ny tändes på en Fredag eller Lögerdag, tå är 5. Nätter Prim, men tändes thet på en annan Dagh, tå är 3. Nätter Prim, tå skulle man icke handla medh någon Gödsel. IErici Colerus 1: 95 (c. 1645). Hyltén-Cavallius Vär. 1: 303 (1864: på prim). AntT XX. 4: 55 (1919).
3) mus.
a) grundton varifrån de övriga tonstegen i en skala l. ett ackord räknas. Mankell Lb. 130 (1835). SvUppslB (1934).
b) benämning på första intervallen i den diatoniska skalan (motsv. avståndet mellan en ton o. en annan ton på samma steg inom den diatoniska skalan). Ren prim, enklang. Överstigande prim, avståndet mellan en ton o. en annan ton som utgör den första tonens kromatiska förändring. Höijer (1864). Bergenson Mus. 83 (1903).
c) (†) i flerstämmig sång l. musik: första stämman; äv. bildl. Hülphers Mus. 40 (1773). Jern och stål och krut och bly, / Derom fick hans trupp sig bry, / Den höll primen, han höll basen. Runeberg 2: 69 (1846). Ahlman (1872).
4) fäkt. vid fäktning (i sht sabelfäktning): ställning, vapenläge o. parad som brukas till skydd för inre låga linjen (varvid handen hålles pronerad i axelhöjd med vapenspetsen i höfthöjd) l. (särsk. i uttr. hög prim) till skydd för huvudet (varvid hand o. vapenspets befinna sig i hjässhöjd), utgörande den första av de åtta ställningarna inom fäktningen (jfr SEKUND, TERS, KVART, KVINT, SIXT, SEPTIM, OKTAV); äv. om lodrätt hugg med sabel, i sht riktat mot huvudet. Brasck FörlSon. D 2 a (1645). Hellsten Sabelf. 64 (1923).
5) (†) boktr. = PRIMA, sbst. 4. Täubel Boktr. 2: 47 (1823). Gynther ConvHlex. (1848).
6) (i skildring av ä. förh.) gyllental. Wistrand NordMAllmog. 18 (1909). Fornv. 1942, s. 303.
7) enhet som uppkommer vid uppdelning av en större enhet i ett visst antal underenheter, som i sin tur äro uppdelade i lika många lägre underenheter (benämnda sekunder).
a) (†) tal som (i decimalsystemet) representerar tiondelen av en enhet. Gynther ConvHlex. (1848).
b) om sextiondedelen av en enhet; i ssgr.
Ssgr: A: (4) PRIM-HUGG. [jfr t. primhieb] fäkt. lodrätt sabelhugg, särsk. riktat mot motståndarens huvud. Runeberg ESkr. 1: 180 (c. 1836). LednHandterHugg. 1841, s. 9.
(1) -KLOCKA. [fsv. prims klokka (ÅK 62), y. fsv. primklokka (HLG 2—4: 21 (1511)); jfr t. primglocke] (om ä. förh.) eg.: (kyrk)klocka varmed man ringde till prim; benämning på vissa mindre kyrkklockor med speciell funktion, särsk. klockor som voro upphängda inne i kyrkan (i koret) o. varmed ringdes för att markera vissa ceremonier, t. ex. upplyftningen av hostian vid mässan, mässklocka. HLG 2—4: 133 (1526). VgFmT III. 3—4: Bil. 2, s. 3 (1583). Cornell NorrlKyrklK 15 (1918).
(4) -LÄGE. [jfr t. primlage] fäkt. vapnets o. handens läge vid prim. Balck Idr. 3: 448 (1888).
(7 b) -MINUT. (†)
1) 1/60 av en cirkelgrad. Rålamb 1: 94 (1690).
2) [jfr ä. t. prime, minut] 1/60 av en timme, minut. Lenæus Delsbo 1 (1736, 1764).
(1) -MÄSSA, r. l. f. [fsv. prims mässa (ÅK 59), primmässa (SthmTb. 3: 137 (1493))] (förr) mässa vid prim. HLG 2—4: 146 (1527). 2VittAH 2: 251 (1787, 1791).
(4) -PARAD. fäkt. jfr parad 6. Balck Idr. 3: 429 (1888).
(1) -RINGNING. [y. fsv. primringning] (förr) ringning till prim. HLG 2—4: 132 (1525).
-STAV, se d. o.
(1) -SÅNG. [jfr eng. prime-song] (förr) gudstjänst hållen vid prim. Lagerbring 1Hist. 4: 96 (1783).
(6) -TECKEN. (i skildring av ä. förh.) tecken för gyllental. Liljegren Runl. 197 (1832).
(7 b) -VISARE, r. l. m. (†) minutvisare (på urtavla); jfr -minut 2. VetAH 1762, s. 232. Meurman (1847).
B (†): (2) PRIMS-DAG. [jfr fsv. primsdagher, månadsdag] dag vid nytändning. Lagerbring 1Hist. 3: 862 (1776). Afzelius Sag. 7: 128 (1853).
(6) -TAL. [jfr ä. eng. prime number] gyllental. Det är bekant, at Prims eller Gyllentalet tjente til utsättande af Nytänningarna. Lagerbring 1Hist. 2: 845 (1773).

 

Spalt P 1832 band 20, 1954

Webbansvarig