Publicerad 1954   Lämna synpunkter
PREVENTIV prev1änti4v l. pre1-, l. -en-, adj. o. sbst.; ss. adj. med adv. -T; ss. sbst. n., best. -et, pl. =, äv. -er.
Ordformer
(pre- 1839 osv. præ- 1840)
Etymologi
[jfr t. präventiv, eng. preventive, fr. préventif; till lat. præventus, p. pf. av prævenire, förekomma, hindra (se PREVENIRE)]
I. adj.
1) motsv. PREVENERA 1 a: som är avsedd att förekomma l. förebygga ngt, förebyggande. Idun 1890, s. 388. särsk.
a) jur. som är avsedd att förekomma l. förebygga brott l. som förekommer l. förebygger brott. Lagstiftningen är i afseende på .. sedlighets-brotten, preventiv. Geijer I. 6: 146 (1839). Utan tvivel skulle (ett snabbare omhändertagande av ungdomsbrottslingar) ha en betydande preventiv effekt. DN(A) 1951, nr 331, s. 2.
b) i fråga om censur av skrifter l. uttalanden o. d.: som innebär granskning före offentliggörandet. MinnSvNH 4: 315 (1854). Reuterskiöld Grundlag. 633 (1925).
c) med. som är avsedd att förebygga sjukdom, profylaktisk. LärovKomBet. 1884—85, III. 1: 653. Den preventiva jodbehandlingen (mot struma). Berglund (o. Andreen) Körtl. 132 (1937).
2) motsv. PREVENERA 1 b: som motvärkar uppkomsten av mänskligt liv; särsk.: som är avsedd att (på konstlad väg) förhindra befruktning vid samlag. Preventiva medel förekomma öfverbefolkning. Wicksell SamhOlyck. 93 (1880). Preventiva åtgärder i äktenskapet. VBenedictsson (1888) i 3SAH LX. 2: 370.
II. (med prägel av fackspr.) sbst.: förebyggande medel, preventivmedel. LoW (1911). Bevattningsterrasserna för risodlingen äro ett effektivt preventiv mot erosion. Ymer 1940, s. 101. särsk.
a) motsv. I 1 c: profylaktiskt medel, preservativ. Ett preventiv mot malaria. Barthel Colón 23 (1932).
b) motsv. I (1 c o.) 2: medel som är avsett att förhindra befruktning (o. överförande av könssjukdomar). Om .. (kvinnan) genom ett oskyldigt preventiv söker att sätta en gräns för detta elände (med för många barn). Wicksell SamhOlyck. 77 (1880). Thyrén Sedl. 35 (1915).
Ssgr (i allm. till I): PREVENTIV-BEHANDLING. särsk. (med.) till I 1 c. Almkvist Könssj. 97 (1924).
-KRIG. krig som en stat börjar för att fienden icke skall hinna fullfölja upprustning l. krigsförberedelser. Hedin Tal 1: 621 (1899).
(II b) -LAG, r. jur. lag(rum) som innehåller bestämmelser angående försäljning av (l. spridande av kännedom om) medel som är avsett att förhindra befruktning; särsk. i sg. best., om de bestämmelser av detta slag som gällde i Sverige 1910—1938 (dvs. strafflagens 18 kap. 13 § 2 mom.). DN(A) 1910, nr 14365, s. 1. Om samhället är moraliskt sjukt, så botas icke detta med preventivlagar. RiksdP 1911, 2K nr 14, s. 25.
-MEDEL. [jfr t. präventivmittel] förebyggande medel; särsk. till I (1 c o.) 2 om medel som är avsett att förhindra befruktning (o. överförande av könssjukdomar); jfr preventiv II. WoJ (1891). Essen-Möller KvinnlUnderl. 128 (1932).
Ssgr: preventivmedels-automat. SDS 1949, nr 312, s. 16. -försäljning.

 

Spalt P 1815 band 20, 1954

Webbansvarig