Publicerad 1953   Lämna synpunkter
PLATONISK platω4nisk l. (företrädesvis i bet. 1) PLATONSK platω4nsk, äv. (i bet. 1) pla4tonsk, adj.; adv. -T.
Ordformer
(-nisch c. 1700. -nisk 1635 osv. -nsk 1809 osv.)
Etymologi
[jfr t. platonisch, eng. platonic, fr. platonique; av lat. Platonicus, av gr. Πλατωνικός; avledn. av personnamnet PLATON (jfr PLATONIKER)]
1) som härrör från l. utmärker l. har avseende på den grekiske filosofen Platon (427347 f. Kr.) l. som tillhör l. härrör från osv. hans filosofiska åskådning; som utgör l. utmärkes av platonism; som påminner om l. överensstämmer med Platon(s) l. platonismen(s); om person: som är anhängare av l. i sin uppfattning visar (större l. mindre) överensstämmelse med platonismen. Then Platoniske Philosophia. Schroderus Os. 1: 113 (1635). I Florens stiftades under Mediceerna en egen Platonsk akademi. Geijer I. 1: 248 (1845). Franzéns skönhetsuppfattning är platonsk. Nilsson SvRom. 86 (1916). — särsk.
a) filos. i uttr. platonisk (l. platonsk) kärlek l. Eros o. d. (jfr 2), om kärlek som enligt Platons filosofi är riktad (icke mot ngt individuellt, utan) mot idéerna (särsk. skönhetens idé). Den platonska Eros är ingen ting annat än begäret att bilda det sköna, helst hos ett skönt föremål. Tegnér (WB) 3: 290 (1820). 3NF (1931).
b) i uttr. platonisk (äv. platonsk) republik, (utopisk) mönsterstat byggd efter de linjer som Platon framställt i sin skrift Staten; äv. (företrädesvis i sg. best.) om denna skrift av Platon. En Platonisk Republique, der alla dygder hinna til en fullkomlig mognad. Roman Holbg 133 (1746). Wulf Köppen 1: 96 (1799; om Platons skrift). Johanson SpeglL 181 (1922, 1926).
c) (förr) i uttr. platoniskt år l. det (stora) platoniska året o. d., om den (hos Platon omnämnda) tidrymd varunder enligt vissa forntida astronomer himlakropparna antogos ha genomlöpt kretsen av sina rörelser o. vid vars slut himlakropparna skulle komma att intaga samma inbördes ställning som vid periodens början (varefter alla händelser som inträffat under perioden skulle komma att upprepas); äv. (numera knappast br.) om den tidrymd (c. 25800 år) varunder himmelsekvatorns poler fullborda ett omlopp kring ekliptikans pol; jfr STJÄRN-ÅR. Det stora Platoniska Åhret. Bliberg Acerra 95 (1737). Rydberg Urpatr. 36 (1873). 2NF (1914).
d) (i fackspr.) i uttr. (de) platonska (äv. platoniska) kropparna, sammanfattande benämning på de (bl. a. av Platon behandlade) regelbundna polyedrarna (tetraeder, kub, oktaeder, dodekaeder, ikosaeder). TMatFysKemi 1919—20, s. 62. LD 1950, nr 239, s. 3.
e) (†) om kroppsdel: som tillhör Platon. Den slutna Platoniska munnen. Lyceum 2: 219 (1811).
2) [utvecklat ur 1 (a)] om kärlek (se d. o. 3) mellan personer av olika kön: fri från sinnlighet, kysk, ren, osinnlig; svärmisk; sval; äv. i utvidgad anv., dels om egenskap l. känsla o. d.: som kännetecknar l. kännetecknas av l. har avseende på dylik kärlek, osinnlig, dels om (politisk) vänskap o. d.: fri från egoistiska beräkningar l. bevekelsegrunder. En Mademoiselle De La Fayette var nu föremål för denna Platoniska kärlek. 1SAH 4: 114 (1791, 1809). Om .. (kvinnorna) verkligen i kärleken blott sökte Platonska fröjder, hvilket de så gerna vilja inbilla oss. Elgström Frunt. 105 (1809). Att vänskapen (mellan Sverige o. Ryssland) av 1812 .. icke å någondera sidan var platonisk. HT 1929, s. 122. Hedberg Dan 396 (1948). jfr (†): Platonisk brunst. FoU 20: 385 (1676).
3) [utvecklat ur 1 (b)] övergående i bet.: präglad av värklighetsfrämmande (idealistisk) spekulation; värklighetsfrämmande; utom ngn gg med nära anslutning till 1 numera bl. närmande sig l. övergående i 4: opraktiskt idealistisk (o. värkningslös). Chydenius 259 (1766). Desse låghjertade med god air, som finna allt förnuftigt och honnête Platoniskt. Thorild Gransk. 1784, 1: 51. (En rättskaffens filosof) bjuder .. aldrig til at gifva ut små platoniska infall, som i det hela ingen ting duga. DA 1793, nr 16, s. 1. Platoniska chimerer. Sjöberg FörslSAOB (1815). Dylika platonska meningsyttringar (dvs. en fredsvädjan från de nordiska regeringarna) skulle illa anstå små neutrala stater. GHT 1939, nr 240, s. 8.
4) [utvecklat ur (1 o.) 2] om känsla l. intresse l. åtgärd o. d.: som (präglas av sympati l. förstående l. positiv inställning, men) icke omsättes (l. avser att omsättas) i l. förmår till (l. avser att förmå till) praktiskt handlande l. som icke åstadkommer (l. avser att åstadkomma) ngn praktisk värkan; som icke har avseende (l. som kännetecknas av brist) på (praktiskt) handlande, som bl. har avseende på idéer l. tänkesätt; passiv; sval; äv. i utvidgad anv. (särsk. om person): som präglas av l. visar dylika känslor l. intressen o. d. Han anser .. (förslaget) sjelf såsom helt och hållit platoniskt; det vill säga, fullkomligen godt annars — blott icke gjordt för att verkställas. Leopold 6: 222 (1792). Att Augustus hyste, låt vara platoniska, känslor för fristaten. Rydberg RomD 17 (1877). (Topelius) var .. en platonisk demokrat, sådana man stundom finner dem i det engelska parlamentslifvet — i öfverhuset. Ahrenberg Männ. 3: 227 (1908). Idén att sprida kommunistiska flygblad med uppmaning till de stridande att hålla sig lugna .. kunde på sin höjd ha ett platoniskt värde. Johnsson Essad Härligh. 98 (1930). SvD(B) 1943, nr 248, s. 4 (om åtgärd).
Avledn.: PLATONISKHET, r. l. f. (mera tillf.) till 14. Östergren (1935).

 

Spalt P 1089 band 20, 1953

Webbansvarig