Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PER pær4 l. pär4, äv. 4r l. 4r (pärr Weste; pär Dalin), prep.
Ordformer
(förkortat pr, p:r)
Etymologi
[jfr d., holl., t., eng. o. it. per; av lat. per, genom, med (i mlat. äv. distributivt); till en rot per, som föreligger äv. i gr. περί, omkring, πέρα, bortom, sanskr. pári, omkring (se FJÄR, adv.). — Jfr PER-, PERI-]
Anm. Sbst. som föregås av per stå vanl. (o. numera bl.) i sg. obest.; jfr 1 b (α), 4 b.
1) betecknande sätt l. medel: på, med, genom.
a) [jfr motsv. anv. i t.] (†) betecknande sätt varpå ngt sker: genom; i uttr. per ackord, genom överenskommelse; äv.: genom dagtingan. Ifrån alle Orter ankommer wisz berättelse, at Crakow sigh til the Swenske per accord gifwidt hafwer. NAv. 22/11 1655, nr 2, s. 3. Flügel Köpm. 269 (1843).
b) betecknande sätt varpå ngn färdas l. varpå ngt (t. ex. vara, meddelande, pänningförsändelse) befordras; särsk. i fråga om slag av kommunikationsmedel, försändelsesätt o. d. Per järnväg, förr äv. per järnvägen. Per telefon. Per radio. Sända ngt per efterkrav. Betala per giro, per postanvisning. Tvenne skrifuelsser, dem de migh per poste til sendt hafua. OxBr. 11: 426 (1628). Pr jernväg. Calwagen HandKorr. 52 (1864). Smedman Kont. 6: 86 (1874: pr jernvägen). Samtal befordrade per tråd. NordT 1892, s. 269 [jfr eng. by wire]. Edra omkostnader torde Ni uttaga per efterkrav. Gyllstoff GlobeHandKorr. 155 (1935). jfr (†): Vi (i Åbo) vete .. per sqvaller, at Tengström skall d. 15 hujus blifvit nämnd (till biskop i Åbo). Porthan BrSamt. 1: 282 (1803). särsk.
α) [jfr motsv. anv. i t.] handel. vid uttr. l. namn som betecknar visst fartyg o. d.; numera bl. i uttr. som angiva sändande av varor o. d.; förr äv. i allmännare anv. Varorna sändas per S/S Cupido. Flügel Köpm. 106 (1843). Jag hoppas (den nu segelfärdige kaptenen) .. skall hafva en lyckligare resa än kapten Waak pr ”Cupido”. Calwagen HandKorr. 53 (1864). Först i dag hafva vi lyckats erhålla plats för varorna pr ångbåten Sten Sture. Smedman Kont. 6: 47 (1874).
β) i utvidgad anv., i sådana uttr. som läsa l. studera l. taga studentexamen per korrespondens, läsa osv. med anlitande av kurser från ett korrespondensinstitut; jfr KORRESPONDENS II 2 a. Undervisning pr korrespondens. ProspHermodSprHandInst. 1900, s. 1. Edqvist Musik 186 (1946).
Anm. till 1. Om den nylat. förb. per capsulam, se KAPSEL anm. till 1.
2) (†) betecknande orsak: (på grund) av. Någre .. (av rådets medlemmar) äre per siukdom förfalne eller blifne onyttige. RP 8: 565 (1641).
3) [jfr motsv. anv. i it.] (föga br.) handel. via, över. Sändes per Göteborg. Östergren (1934).
4) distributivt, betecknande den enhet som lägges till grund för en beräkning l. med avseende på vilken en (siffer)uppgift meddelas; i sht i uttr. som ange en proportion: på, för (varje); om; i sht förr äv. [jfr it. per mille] i uttr. per mille, på tusen(det), promille; jfr MILLE. Fem per hundra. Per huvud, se HUVUD 3 a γ α’. Per dag, om dagen, för (varje) dag. Zettersten AnmMynt 67 (1771: per R(iks)daler). 1 per Mille. Därs. 119. Den tid, som en person per dygn använder till att tala. Cederschiöld Skriftspr. 66 (1897). Belopp överstigande 50,000 kronor per post. SFS 1920, s. 1528. Minska ransonen med två, tre snapsar per måltid. SvD(B) 1943, nr 121, s. 8. — särsk.
a) i uttr. som ange en fördelning mellan individer. Festen kostade tjugo kronor per deltagare. Per man, se MAN, sbst.2 7 g. Per person, äv. [eg. ordlekande förvrängning av ordet person i sådana uttr. som det kostar en krona person (jfr PERSON 2 i)] (starkt vard.) per sugga. Jag lofvar .. att .. gifva er en stor bankosedel per sugga, såsom det heter. Blanche Våln. 521 (1847). Nationalförmögenheten belöpte sig .. till 1,100 à 1,200 kr. pr individ. SDS 1906, nr 252 A, s. 3.
b) i uttr. som ange den enhet som ligger till grund för beräkning av pris, avgift l. dyl. Två kronor per meter, per liter, per kilo, per timme, per gång, per styck, förr äv. per stycket. Sälja per meter, per styck, förr äv. per stycken, sälja metervis, styckevis. (Ejderdunet säljes) till 3 a 4 d:r Silf: mynt per mark. Barchæus LandthHall. 56 (1773). 1 rubel per stycket. Meurman (1847). Wingård Minn. 8: 12 (1848: per stycken). Medelkostnaden per dag. Lundin NSthm 594 (1889). En krona per styck. Bergman Patr. 24 (1928).
Anm. till 4. I fackspr. användes den nylat. förb. per capita (eg.: per huvud) i sådana uttr. som (om)röstning per capita, röstning där varje person har en röst. 2RARP 1: 15 (1719). Några (städer) antogo omröstning per capita. De Geer Minn. 1: 181 (1892). Härtill har bildats ssgn percapitaomröstning, äv. per capita-omröstning. SvRiksd. I. 8: 38 (1934).
5) handel. betecknande bokföringskonto, betalningssätt, förfallotid, leveranstid o. d. —
a) [jfr motsv. anv. i t. o. it.] i bokföring, betecknande ett konto l. en person ss. debitor; motsatt: AN, partikel1 1. Per Balance till 1650 åhrss Inuentarium. KlädkamRSthm 1649 B, fol. 1. Per Extraordinarie Expenser. HovförtärSthm 1690 A, s. 717. Per S. Lind angiver att S. Linds konto skall debiteras för den angivna summan. HandInd. 741 (1927). Per Utgående Balans kr. 300:-. SvAffärslex. 357 (1948).
b) [jfr a, ävensom motsv. anv. i d., t. o. it.] (numera knappast br.) i uttr. per saldo, ss. beteckning för ett debetsaldo l. ett tillgodohavande; förr äv. i uttr. betala per saldo, betala fullständigt så att ingen skuld återstår, kvittera per saldo, intyga att fullständig betalning skett. Per saldo, (dvs.) genom tillgodohafvande. Flügel Köpm. 269 (1843). Nisbeth 1075 (1870: betal(a) någon pr saldo, .. qvittera pr saldo). Per Saldo till febr(uari) 359 (kr.) 75 (öre). 2NF 3: 954 (1905).
c) [jfr motsv. anv. i t. o. it.] i uttr. per kontant, kontant (se KONTANT, adj.2 2 (a)); i kontanter; äv. i uttr. per extra kontant, se EXTRA II 1 b. Noch pr Contant 2 R(iks)d(ale)r Caroliner. BoupptSthm 4/1 1676, Bil. Med kontant betalning el. betalning per kontant avses i Sverige i allmänhet .. betalning inom 30 dagar. SvBanklex. 277 (1942).
d) [jfr motsv. anv. i holl. o. t.] i uttr. per kassa, i kontanter; (per) kontant; förr äv.: i gångbart mynt (motsatt: ”per banko”; jfr e); per extra kassa, per extra kontant; jfr KASSA, sbst.1 5 b, 6. BoupptSthm 1678, s. 243 a, Bil. (1662). Per Cassa Betaltt. KlädkamRSthm 1673, s. 211. Hvem som låter afskrifva per Cassa, han måste ock genast uttaga penningarne, vid straff 1 pc. för hvarje dag de innestå hos Casseuren (vid Hamburgerbanken). Zettersten AnmMynt 121 (1771). särsk. i uttr. hava per kassa, se KASSA, sbst.1 5 a.
e) [jfr motsv. anv. i ä. holl. o. ä. t.] (†) i uttr. per banko, i myntslag som utfärdats av bank l. enligt av bank fastställd räkneenhet för myntvärde; motsatt: ”per kassa” (jfr d); jfr BANKO II 1, 3. För Kongl. Håfförtäringen lefwererat een Summa .. dehls uti Contant per Banco .. dehls uti .. Rächningar. HovförtärSthm 1695 A, s. 2138. Därs. 1702 A, s. 9. Zettersten AnmMynt 111 (1771).
f) [jfr motsv. anv. i t.] vid angivande av förfallotid, leveranstid, bokföringsdag o. d. En växel per 13 maj. Varorna skola levereras per 1 augusti, per tre månader. Calwagen HandKorr. 54 (1864). Den oss sända kontokuranten, afslutad per 31 Dec. förra året. HjälpDigSjälf 9: 18 (1904). särsk. [jfr t. per sofort] (föga br.) i uttr. per genast, genast, omedelbart. Kunnig valkare .. sökes per genast. SDS 1901, nr 46, s. 4.
6) [eg. specialanv. av 1 b; jfr äv. 5 f] i sht handel. i uttr. per omgående, med första möjliga (post)lägenhet; äv. allmännare: oförtövat, strax, omedelbart, genast; jfr OMGÅENDE, p. adj. 3. Smedman Kont. 6: 41 (1874). Detta betyder, att jag per omgående måste infinna mig vid mitt försvarsområde. Aminoff Krigsg. 10 (1904).
Ssg: (4) PER-MILLE-AVGIFT030~02 l. ~20 (pärrmi`lleávjifft Dalin). (numera skrivet permilleavgift l. (mera sällan) per mille-avgift) (i fackspr.) avgift som utgår i promille (av visst belopp); särsk. om en 18111851 till Vadstena krigsmanshuskassa utgående avgift, som erlades med en promille av köpesumman vid köp av fast egendom. Per Mille afgift för Säteriet Berg. BoupptVäxjö 1829. BtRiksdP 1894, I. 1: nr 30, Utlåt-Kammarkoll. s. 24 (om avgift till Skånska prästerskapets byggnadskassa).

 

Spalt P 634 band 20, 1952

Webbansvarig