Publicerad 1952   Lämna synpunkter
PARITET par1ite4t, r. l. f.; best. -en; förr äv. PARITÉ, r. l. f.
Ordformer
(-té 1761. -tet 1723 osv. -tät 18921926)
Etymologi
[av t. parität resp. fr. parité; jfr eng. parity; av lat. paritas (gen. -tātis), avledn. av par, lika (se PAR, sbst.1)]
likhet, likställdhet; likvärdighet; ofta i uttr. paritet med ngt l. ngn, likställdhet l. likvärdighet med ngt l. ngn; särsk. i uttr. (vara l. stå o. dyl. l. sätta l. ställa o. d. ngn l. ngt) i (full) paritet (med ngn l. ngt), ss. beteckning för att ngn l. ngt är (fullt) likställd (likställt) l. likvärdig(t) l. sättes i jämbredd l. jämnhöjd (med ngn l. ngt) o. d.; förr äv. i uttr. sätta sig utur pariteten med ngn, ss. beteckning för att ngn (gm en viss åtgärd) överger ställningen ss. likvärdig med ngn (i fråga om rang) o. räknar sig ss. högre än denne. Czarens förehafvande genom (kejsar-)titulen at sättia sig utur pariteten med (andra europeiska makter). 2RA 1: 301 (1723). Samtiden satte .. (Ariostos lustspel La cassaria) i paritet med romarnes komedier. VLitt. 3: 254 (1902). Att Tyskland får militär paritet med Frankrike. NDA(A) 1931, nr 148, s. 16. OoB 1936, s. 389 (: stod i). — särsk. (i fackspr., i sht nat.-ekon.) i fråga om jämförelse mellan en valuta o. guld (l. silver) l. mellan två l. flera valutor: likvärdighet (med hänsyn till metallvärdet l. köpkraften); äv. konkretare, särsk. om pris på guld som motsvarar likvärdighet med en valutas metallvärde, guldparitet; äv. i fråga om jämförelse mellan pappersmynt o. metalliskt mynt av samma valör: likvärdighet. Pappersmyntet hade kommit till heder och nått .. parität med silfver. NordT 1892, s. 435. 3NF (1931). Cassel TeorSocEkon. 366 (1934; konkretare). jfr KÖPKRAFTS-, METALL-, MYNT-PARITET.
Ssgr: PARITETS-FÖRHÅLLANDE, n. (mera tillf.) särsk. motsv. förhållande 5. AnderssonBrevväxl. 2: 29 (1844).
-KURS. (i fackspr., i sht nat.-ekon.) jfr kurs 6, paritet slutet.
Avledn.: PARITETISK, adj. [jfr t. paritätisch] (i fackspr.) som utmärkes av likställdhet mellan personer l. parter o. d.; dels om stat o. d.: vari undersåtar av olika konfessioner äro likställda, dels om skola: avsedd för undervisning av barn av olika konfessioner, dels om (styrelse för) arbetsförmedlingsanstalt l. sammansättning av dylik styrelse o. d.: vari de olika parterna äro i lika antal representerade resp. som kännetecknas av dylik representation. SvT 1852, nr 194, s. 3 (om stat). (Stockholms stads arbetsförmedlings) angelägenheter handhas af en paritetiskt sammansatt styrelse. 2NF 27: 56 (1917). Paritetiska skolor. 3NF (1931; om tyska förh.).

 

Spalt P 292 band 19, 1952

Webbansvarig