Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OREGISTRERAD, p. adj. icke (in)registrerad. En oregistrerad bil. Murberg FörslSAOB (1791). Ett oregistreradt aktiebolag. Björling CivR 28 (1911).
OREGLAD, p. adj.1 [jfr t. ungeregelt] (†) som icke är enligt reglerna. Oregladh Befästningh (Fortification bastarde, arbitraire). Wärnskiöld Fortif. B 1 b (1673).
OREGLAD, p. adj.2, äv. ORIGLAD, p. adj. icke reglad l. låst; särsk. om dörr, lucka, lås o. d. Murberg FörslSAOB (1791).
OREGLEMENTARISK. reglementsvidrig. Victorin Örnung. 162 (1932).
OREGLEMENTERAD, p. adj. som icke är i överensstämmelse med ngn fastställd ordning. FRuneberg (c. 1878) hos Söderhjelm Runebg 2: 541. En rent oreglementerad sedvana. StatsvT 1926, s. 20.
OREGLERAD, förr äv. OREGULERAD, p. adj. (-gle- 1762 osv. -gule- 1635) icke reglerad.
1) icke ordnad l. inrättad efter bestämda föreskrifter l. normer l. efter viss förordning. Oreglerade värk, om sådana ämbetsvärk vilkas löner ännu icke reglerats efter nytt lönereglemente. LReg. 202 (1635). Orsakerne til de skakningar uti alla rörelser, som fölgt på et oreglerat mynt. Zettersten AnmMynt 50 (1771). Vid omregleringar af gamla oreglerade stadsdelar. TT 1887, s. 155. På en oreglerad arbetsmarknad. Lidforss Dagsb. 41 (1902). särsk. bildl. Almqvist AmH 1: 79 (1840). Ungt sinne, hett blod, oregleradt könslif. Strindberg TjqvS 5: 53 (1886, 1909).
2) i fråga om ekonomiskt mellanhavande: icke utredd l. klarerad. Oreglerade haverier. GHT 1895, nr 222, s. 3.
3) om sjö l. vattendrag: icke reglerad. Lillån, då ännu ”oreglerad”. Öman Ungd. 238 (1889). Oreglerade sjöar. Globen 1924, s. 58.

 

Spalt O 1219 band 19, 1950

Webbansvarig