Publicerad 1950   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OREAL, adj. i sht filos. icke real, icke värklig. Biberg 2: 52 (c. 1820). Att förkasta såsom orealt, hvad .. (matematikerna) äro ur stånd att besanna. SvLittFT 1837, sp. 175.
OREALISABEL. orealiserbar.
1) (i sht i fackspr.) = orealiserbar 1. Orealisabla (värde-)papper. SD(L) 1901, nr 345, s. 3.
2) (mindre br.) = orealiserbar 2. Östergren (cit. fr. 1933).
OREALISERAD, p. adj. icke realiserad.
1) om ekonomiska värden, varor o. d.: icke försåld l. avyttrad l. förvandlad i (reda) pängar. Auerbach (1913). Orealiserade tillgångar (i konkursmassan) redovisas med 437 mill. SvD(A) 1933, nr 349, s. 3. särsk. hist. om banksedlar: icke inlöst; jfr mynt-realisation. Jag vågar i det fallet, som nu är, at Riksgälds-myntet ännu är qvar orealiseradt, föreslå, at (osv.). AdP 1800, s. 557.
2) icke förvärkligad l. utförd. Denna idé (om en stilbildningsskola) fick .. (Wagner) taga med sig orealiserad i grafven. Wegelius MusH 553 (1893).
OREALISERBAR3~01020 l. 3~00102. icke möjlig att realisera.
1) (i sht i fackspr.) om ekonomiska värden, varor o. d.: omöjlig att försälja l. avyttra l. förvandla i (reda) pängar. Östergren (1934).
2) omöjlig att förvärkliga l. utföra (l. uppnå); outförbar; ouppnåbar. Ett orealiserbart projekt. TT 1880, s. 141. En orealiserbar utopi. SvTidskr. 1895, s. 30.
OREALISTISK. icke realistisk. Vi äro böjda att kalla det hela (dvs. Sardous skildring av hasardspelarna) öfverdrifvet, orealistiskt — men (osv.). Levertin Riv. 98 (1883).

 

Spalt O 1211 band 19, 1950

Webbansvarig