Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OPTION opʃω4n (åpptschón Dalin), r. l. f.; best. -en.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. option; av lat. optio (gen. -ōnis), (fritt) val, till stammen i optare (se OPTERA)]
1) (i fackspr.) (fritt) val, valfrihet; begagnande av rätt att välja mellan olika möjligheter; särsk. folkrätt. om (utnyttjande av) optionsrätt (se d. o. 1 c). Man hafver nu gifvit Churförsten option att tagha hvilket dera han vill. RP 11: 529 (1646). Den som .. förvärfvar svenskt statsborgarskap .. genom option .. bör (osv.). Reuterskiöld Grundlag. 51 (1924). — särsk. sjöt. o. handel. om (rederis l. befraktares o. d.) rätt l. frihet att välja lastnings- l. lossningshamn o. d. Följande tonnage sökes: Från Aruba till England — Kontinenten en ren tankbåt .. med option Golfen samt option lossning i Skandinavien. GHT 1935, nr 47, s. 12.
2) [sannol. delvis elliptiskt för OPTIONS-RÄTT] jur. o. handel. (rätt till) företräde till arrende l. leverans l. arbete o. d.; numera i sht: optionsrätt (se d. o. 2, i sht 2 a); begagnande av dylik rätt. (E. K. Maj:t har) resolverat, det borde merbemelte auctionsvärk förpachtas .., til den mästbiudande, .. doch så, at staden dervid lämnas optionen. 2RA 3: 1246 (1734). 2RARP 16: 578 (1747). Lemnas Bryggare-Embeterne .. option, så at de framför andra blifwa til samma tunnetals förbrännande berättigade. PH 8: 244 (1766). Rätt till option vid förnyad utarrendering. SFS 1934, s. 629. — särsk. = OPTIONS-RÄTT 2 b. Sanden StålRom. 153 (1929).
Ssgr: (2) OPTIONS-AVTAL~02, äv. ~20. jur. o. ekon. avtal rörande option. Ett optionsavtal på rätten till aktieförvärvet i Boliden. SvD(A) 1933, nr 342, s. 3.
(1, 2) -BERÄTTIGAD, p. adj. jfr -rätt. SFS 1945, s. 1320.
-RÄTT, r. l. m.
1) (tillf.; se dock a—c) till 1, om rätt att fritt välja mellan olika möjligheter; särsk.
a) (förr) förvaltn. om rätt för ränte- o. tiondegivare o. -tagare att under vissa förutsättningar välja mellan att erlägga resp. mottaga skatt in natura o. att göra det i pänningar. BtRStP 1823, 8: 268.
b) (numera mindre br.) jur. om rätt för part i en rättegång att i vissa fall välja mellan olika domstolar o. d. Dalin (1853). 2NF (1914).
c) (fullt br.) folkrätt. om optants rätt att fritt välja medborgarskap. Flere tusen af Elsass innevånare begagnade sig af den i freden medgifna optionsrätten och utvandrade till Frankrike. NF 4: 445 (1881). Almquist VärldH 8: 286 (1938).
2) (i fackspr.) till 2, om företrädesrätt till ngt. HH 5: 307 (1789). (Kommerskollegium föreslår) att de, som .. äga .. skogstägt på kronoskogarna, få optionsrätt till hvad de förut begagnat. SC 1: 781 (1820). Schybergson FinlH 2: 220 (1889; efter handl. fr. 1786). särsk.
a) förvaltn. rätt för arrendator av publikt hemman (l. hans änka o. barn) att förnya arrendet vid arrendetidens utgång. Ambrosiani DokumPprsbr. 106 (i handl. fr. 1795). SFS 1826, s. 560. Därs. 1945, s. 1319.
b) jur. o. handel. om rätt att vid viss tidpunkt i framtiden l. inom viss tid övertaga aktier l. andra värdepapper till ett bestämt pris; jfr option 2 slutet. SvD(A) 1921, nr 99, s. 7.
(2) -TID. (i fackspr.) tid under vilken en option är giltig. Sanden StålRom. 154 (1929).

 

Spalt O 1062 band 19, 1950

Webbansvarig