Publicerad 1950   Lämna synpunkter
OPERATÖR -atö4r l. 4r, m.; best. -en, äv. -n; pl. -er.
Ordformer
(förr äv. skrivet -eur)
Etymologi
[av fr. opérateur, till opérer (se OPERERA); jfr OPERATOR]
1) (numera föga br.) person som utför viss arbetsuppgift av mera komplicerad, i sht teknisk art, t. ex. skötseln av en apparat o. d. (Sättmaskinens) skadliga inverkan på operatörens såväl nerver som hälsa. NordBoktrK 1905, s. 180. Därs. 1906, s. 165 (om person som sköter en kamera). särsk.
a) (†) = OPERATOR 1. Biurman Brefst. 157 (1729). Andersson (1857).
b) (†) i uttr. trigonometrisk operatör, om person som utför trigonometriska mätningar (triangelmätningar). SvNorStatskal. 1816, s. 343. KrigVAH 1857, s. 35.
2) med. person som utför kirurgisk(a) operation(er), kirurg; förr äv. ss. yrkesbeteckning för personer som utan att ha fullständig läkarutbildning utförde smärre operationer (t. ex. liktornsbehandling); jfr FÄLTSKÄR. Ullenius Ro § 2 (1730). Någre ifrån utländska Orter ankommande Läkare och Operateurer måga .. med Läkare- eller Fältskärs-vettenskapens utöfning i Finland sig icke befatta, innan de sig hos Collegium (medicum) anmält. SPF 1816, s. 132. Sedan undertecknad, som (länge) .. innehaft .. Privilegium att operera Liktornar, nu mera af .. Sundhets-Collegium erhållit .. Tillståndsbref att .. skära och vårda inväxta Naglar, så (osv.) .. Benjamin Meijer, Operatör. DA 1824, nr 164, Bih. s. 8. Undersköterskorna .. bära .. fram nysteriliserade instrument och lägga dem på bordet, där syster tager dem för att räcka dem åt operatören. Söderström LäkKvacksalv. 147 (1926). jfr LIKTORNS-, TAND-OPERATÖR.
3) (förr) hist. person som fungerade ss. ledare för en (mindre) grupp av ett partis medlemmar inom riksdagen o. ansvarade för partidisciplinen inom denna grupp; jfr IN-PISKARE. HSH 16: 198 (1769). SvH 7: 167 (1902). särsk. (†) i utvidgad l. bildl. (nedsättande) anv., övergående i bet.: intrigmakare. IllMilRevy 1898, s. 59 (c. 1772). Kungen menagerade desse favoriter och politiske operateurer på det högsta. Wallquist Minn. 19 (1793). Elak var .. (A. A. v. Stiernman) ej och aldrig operateur: ärlig man, som samlade inga penningar, utan blott böcker. BL 16: 33 (c. 1800).

 

Spalt O 1035 band 19, 1950

Webbansvarig