Publicerad 1949   Lämna synpunkter
O- ssgr (forts.):
OEVANGELISK. som icke uppfyller evangeliets krav, som icke står i överensstämmelse med evangeliet; som icke lever l. värkar i evangeliets anda; stundom: okristlig. (Vi) förtjänte .. at kallas oevangeliske, och ochristlige. Rydén Pontoppidan 20 (1766). (Luther avskilde) de oevangeliska elementerna (i de gamla kultbruken). Cornelius LbKyrkoh. 69 (1860). En oevangelisk hämnd. Hemmer ManSamv. 140 (1931).
OEXAKT. icke exakt; äv.: som icke ger exakta l. absolut korrekta resultat; inexakt. NoK 41—42: 236 (1925; om metod).
OEXAMINERAD, p. adj. som icke undergått ngn examen (i det fack varom det är fråga); som saknar examen (o. som därför är formellt inkompetent för en viss befattning l. syssla o. d.). Att man scholemestare haffwer oexaminerade och opröffwede tilsa[tt]. Annerstedt UUH Bih. 1: 21 (i handl. fr. 1593). SFS 1909, nr 108, s. 10.
OEXCIPERAD, p. adj. (†) icke undantagen. Samtyktes them wara frij i all sätekyrkians innan bygnan och heela tornetz förfärdigande, doch oexciperat lönen och kosten. Murenius AV 51 (1640; kanske felaktigt för exciperat, dvs.: med undantag av).
OEXERCERAD, p. adj. (†) icke övad i vapnens bruk, som icke undergått exercis, icke vapenövad l. stridsövad. RARP V. 1: 70 (1652). Oexercerade .. rekryter. KrigVAH 1885, s. 24. särsk. bildl. Unge drängar som in Campo Venereo äro oexercerade. VDAkt. 1724, nr 501.
OEXPEDIERAD, p. adj.
1) om ärende l. handling o. d.: som icke (färdig)behandlats, icke expedierad; äv.: som icke uträttats l. värkställts. ConsAcAboP 3: 246 (1667). Då iag .. fick se desse skriffter med flere andra, ligga uti Cancelliet oexpedierade. VDAkt. 1737, nr 356. Hammar (1936).
2) om person (kund i affär o. d.): som icke blivit expedierad.

 

Spalt O 253 band 18, 1949

Webbansvarig