Publicerad 1949   Lämna synpunkter
ODÖDLIGHET ω3~2dlighet l. 3~002, äv. 0400 (odö´dlighet Weste; i vers ∪ — ∪ — Stiernhielm Parn. 1: 1 (1651) m. fl.).
Ordformer
(-elig- 15261784. -lig- 1651 osv.)
Etymologi
[fsv. odödhelikhet; jfr d. udødelighed; avledn. av ODÖDLIG]
egenskapen l. förhållandet att vara odödlig; särsk.
1) motsv. ODÖDLIG 1 a, b: egenskapen l. förhållandet att leva evigt l. att icke vara underkastad l. förutbestämd för (fysisk) död l. förgängelse; äv.: evigt liv; dels i fråga om evigt fortlevande utan avbrott gm ngn död, dels i fråga om (själens) fortvaro efter kroppens död. (Jesus Kristus) then ther allena haffuer odödheligheet. 1Tim. 6: 16 (NT 1526). (Vi läkare) tilstå vår oförmögenhet. Odödelighetenes ört är oss okunnig. Scherping Cober 2: 401 (1737). Om själens odödlighet .. äger den kristne .. en orubblig omedelbar visshet. Ahnfelt o. Bergqvist 160 (1895). Hellström Malmros 119 (1931). särsk. (i högre stil) närmande sig bet.: de odödligas hemvist, evighetens rike, himmelriket. Så skall .. / Vår anda .. / .. i odödligheten sväfva / At njuta hennes guda-ro. GFGyllenborg Vitt. 1: 230 (1786, 1795).
2) motsv. ODÖDLIG 3: egenskapen l. förhållandet att ständigt bevaras i eftervärldens hågkomst, oförgänglig ryktbarhet l. berömmelse; odödligt namn o. rykte. KyrkohÅ 1909, MoA. s. 126 (1624). Det är begäret efter äran och odödligheten (som frammanar de enskildas krafter). Höijer 4: 448 (1796). (Män) som beredt sitt namn odödlighet genom förtjenster. Adlerbeth Æn. 158 (1811). Litterär odödlighet. SvD(B) 1947, nr 253, s. 9. särsk. (i vitter stil) om odödligheten tänkt ss. ett personligt väsen. Nordenflycht QT 1745, s. 141.
Ssgr (till 1): A (†): ODÖDLIGHET-GIVANDE, p. adj. som ger l. skänker odödlighet. Idunas odödlighet-gifvande äpplen. Atterbom Minnest. 1: 132 (1847).
B (vanl. i högre stil): ODÖDLIGHETS-BEGREPP. rel.-vet. o. filos. (ngns l. ett folks o. d.) uppfattning av l. föreställning l. begrepp om odödlighet(en); sätt att tänka sig odödlighet(en). Det personliga odödlighetsbegreppet .. tillhör läran om den personliga Guden. SvLittFT 1835, sp. 215.
-DRYCK. (mera tillf.) dryck som skänker odödlighet; jfr nektar 1. Linc. (1640; under nectar). Hebe .. bjuder odödlighetsdrycken åt gudarne. UVTF 26: 72 (1880).
-HOPP. (ngns) hopp om evigt liv l. om ett liv efter detta, hopp om (själens) odödlighet. Lehnberg Pred. 1: 27 (c. 1800).
-LÄNGTAN.
-TRO, r. l. f. jfr -begrepp, -hopp. Rydberg Myt. 2: 145 (1889).

 

Spalt O 235 band 18, 1949

Webbansvarig