Publicerad 1949   Lämna synpunkter
OBSKYR obsky4r l. op-, äv. (numera nästan bl. i bet. 2) OBSKUR -skɯ4r l. -sky4r, adj. -are. adv. -T.
Ordformer
(-skur (-scur) 1629 osv. -skyr 1889 osv.)
Etymologi
[jfr t. obskur, eng. obscure; av fr. obscur, av lat. obscurus, mörk m. m., till ob- (se OBDUCERA) o. den ieur. roten (s)k(e)u-, som bl. a. äv. föreligger i HUM, sbst.2, SKJUL, SKUM, adj. — Jfr KLÄROBSKYR, OBSKURANT, OBSKURERA]
Anm. Med avs. på förb. camera obscura, se KAMERA anm.
1) (†) om rum l. om det inre av byggnad o. d.: mörk (se d. o. 2 a); anträffat bl. i uttr. vara obskyr av ngt, skymmas l. göras mörk av ngt. Efter kyrkian war obskur / af sanchte Jörans häst figur. JMessenius (1629) i HB 1: 139.
2) (numera föga br.) som det är svårt att uppfatta l. förstå l. klarlägga, oklar, svårbegriplig, svårtydd, dunkel; äv. om sjukdom o. d.: vars egenskaper o. orsaker man (ännu) icke kommit till klarhet om (jfr 3). Effter den förste puncten i propositionen är någott obscur, (ber adeln lantmarskalken) .. att han dem den bettre welle vttyda. RARP 3: 21 (1638). En beflitade sig mycket obscurt, och otydeligen at skrifwa. Weise 383 (1697). Obscura åkommor i nervsystemet, såsom Hysterie, Epilepsie. TLäk. 1833, s. 137 (jfr 3). (Hjalmar Bergman) vars bildvärld i allmänhet är så villsam och obskur. OoB 1932, s. 226.
3) obemärkt, föga känd; som man icke vet ngt om, okänd; äv. (i sht förr) om liv o. d.: som framlevs i obemärkthet; förr äv. i uttr. leva obskyrt, leva obemärkt; numera i sht om ngn l. ngt som icke gjort sig bemärkt o. ofta övergående i 4. Notisen stod i en liten obskyr landsortstidning. Serenius (1734; under dark). Det obskura privatlifvets dygder. Geijer I. 4: 61 (1822). (Döbelns) födelsedag är lika obskur som den gård i Västergötland, på hvilken denna födelse timade. (Cavallin o.) Lysander 130 (1864). En fullkomligt obskyr och i litteraturen aldrig omnämnd man. Schück Rom. 1: 45 (1912). SDS 1928, nr 51, s. 10 (om tidning). Det är .. två hittills tämligen obskyra folk (dvs. kalmucker o. ossetiner) som med .. (Lenin o. Stalin) kommit att spela en förstaplansroll i världshistorien. Karlgren Stalin 14 (1942).
4) vars (i sht moraliska) egenskaper l. halt man icke riktigt känner, men som man har anledning att betrakta med misstro; (i sht moraliskt) mer l. mindre tvivelaktig l. mindervärdig, suspekt, ”ljusskygg”, ”skum”; dels om person med ifrågavarande egenskaper, dels om dylika personers handlingar l. skrifter l. värksamhet l. tillhåll o. d. Den hälsovådliga oljan har saluförts av en mycket obskyr firma. Han drogs mot sin vilja in i en obskyr affärstransaktion. Drottning Christina hade .. många .. Favoriter, mästadelen obscura och meprisabla. HSH 9: 135 (c. 1740). Almqvist Amor. 326 (1839; om hus). Obskyra smågator. Mattsson LycklÖ 14 (1907). Den svenska landsorten översvämmas f. n. av en .. mängd obskyra agenter i bl. a. teaterobligationer. SvD(A) 1930, nr 37, s. 7. En högst privat och tämligen obskyr inbjudan (till en gymnastiktrupp att resa till Amerika). SvD(B) 1947, nr 64, s. 11.

 

Spalt O 134 band 18, 1949

Webbansvarig