Publicerad 1948   Lämna synpunkter
NÄSTA, v.2 -ade (Schroderus Os. III. 2: 245 (1635: nästat, sup.), LoW (1911)) l. -er, -te, -t, -t (Sylvius Mornay 29 (1674: näster, pr. sg.), Eneman Resa 1: 234 (1712: näste, ipf.)).
Etymologi
[jfr t. nisten, eng. nest; avledn. av NÄSTE, sbst.4 — Jfr NÄSTLA]
(†)
1) refl. o. intr., om djur: bygga (sitt) bo l. näste, reda (sin) lya; ha sitt bo l. näste l. sin lya (ngnstädes), bo. Lijka som Korparna nästa sigh öfwerst vp i Trän. Schroderus Heracl. 28 (1638). ”Bålgetingen” .. nästar gerna i gamla Ekstammar. Thomson Insect. 297 (1862). LoW (1911).
2) refl., om person, militär enhet o. d.: slå sig ned (för beständigt); (i hemlighet) komma l. tränga in o. sätta sig fast; nästla in sig; äv. bildl. (Konung Totil) wille icke at fienden skulle .. nästa sigh vti thenna fasta Staden. Schroderus JMCr. 376 (1620). Thenne Sächten (dvs. jesuiterna) hafwer nästat sigh icke allena vthi Italien, vthan och mongestädes i Tydskland. Dens. Os. III. 2: 54 (1635). De unga rosor, som sig fästa / På hennes kinder, skiljas åt / Af sänkningar, der i försåt / Sig hundra små Amourer nästa. JGOxenstierna 2: 227 (1775, 1806). CAEhrensvärd Brev 1: 169 (1789; om fartyg).
3) refl. o. intr., om sak: sätta sig fast; ”få fotfäste”, ”slå rot”, nästla sig in; bo, finnas. Sylvius Mornay 29 (1674). (Förf. har velat visa) hwad arghet i thet flintskallote hufwudet, under then trefallige Påfwelige Cronan, nästar. Isogæus Segersk. 1328 (c. 1700). Som .. thesza nämnda skadestycken och odygder pläga nästa sig i the stora Hoffwen. Sahlstedt Hoffart. 91 (1720). CAEhrensvärd Brev 1: 207 (1791).
Särsk. förb. (†): NÄSTA SIG IN l. IN SIG.
2) = nästa, v.2 3. Gräsens och örternas frodiga växt förhindrade at måssen ej fick nästa sig å nyo derin (dvs. i ängen). VetAH 1745, s. 217 (”117”).

 

Spalt N 1180 band 18, 1948

Webbansvarig