Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NULLERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr eng. null, v., mlat. nullare; ytterst till lat. nullus, ingen (se NOLL, adj.). — Jfr ANNULLERA, NULLIFIKATION, NULLITERA, NULLITET]
(†) upphäva, annullera; med avs. på skuldebrev o. d.: döda. Hvadh .. (svenskarna) den ena dagen slute medh Pollniske Commissarierne, moste dee den fölgjande nullera och förnichtiga. RP 5: 189 (1635). Dåå skulle månge Greffuar och Frijherrars breff .. blijfua om inthet och nulleradhe. VDAkt. 1665, nr 306. Notarien Ödmans förskrifning på 500:de Dr S:rmt (skall) vara nullerad och dödad. Därs. 1761, nr 286.

 

Spalt N 759 band 18, 1947

Webbansvarig