Publicerad 1947   Lämna synpunkter
NEGOCIERA ne1gosie4ra l. neg1-, l. -ås- l. -ωs-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3ra2, l. NEGOTIERA -tsi- l. -si-, v. -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING; jfr NEGOCIANT, NEGOCIATION, NEGOCIATÖR.
Ordformer
(-ciera 1632 osv. -gera 1711. -tiera 1635 osv.)
Etymologi
[jfr t. negoziieren, fr. négocier; ytterst av lat. negotiari, driva handel, till negotium (se NEGOCE)]
1) (†) driva köpenskap, idka l. driva handel, göra affärer, handla; äv.: övergående dels i bet.: upphandla l. köpa (ngt), dels i bet.: avyttra l. sälja (ngt). (Spaniens konung har) villjat göra oss (dvs. svenskarna) till sclaver, i det ingen skulle negociera på Spanien uthan Gabriel de Roys pass. RP 2: 163 (1632). Alle .., som medh Koppar negotiera. Stiernman Com. 2: 36 (1635). Mycket guld negotieras .. (i Kina) och föres til Frankrike. Osbeck Resa 146 (1751, 1757). WoJ (1891).
2) (numera bl. ngn gg arkaiserande) i fråga om meningsutbyte l. diskussion (mellan olika parter i syfte att uppnå en överenskommelse om ngt, ss. fred, stillestånd, giftermål o. d.).
a) intr.: föra l. inlåta sig på underhandlingar (med ngn om ngt), underhandla, förhandla; uppträda som mellanhand l. förmedlare (mellan olika parter), mäkla; avsluta överenskommelse (med ngn); förr äv. allmännare: överlägga, diskutera. Stiernman Riksd. 1267 (1657). (Fyra personer fingo i uppdrag) at negociera medh Borgerskapet (i Reval) om commiss och penningar. Widekindi KrijgH 620 (1671). (Markisen) negotierade om echtenskapet emellan Konungen i Spanjen och Duc d’Orleans dotter. Spegel Dagb. 148 (1680). Om Haldins straff negotierades mycket (vid rådets sammankomster). Kellgren BrefClewbg XXIII (1786). I dag berättades .., att Napoleon tillåtit Essen komma .. (till Frankrike) för att negotiera om frid. HH XXV. 2: 52 (1809). Bengtsson K12 1: 446 (1935). — särsk. (†) i uttr. negociera emot (ngt), opponera sig mot (ngt). SthmStadsord. 1: 80 (1641).
b) tr.: gm underhandling l. ss. underhandlare åvägabringa l. utvärka l. vinna l. åstadkomma (ngt), mäkla, förmedla; underhandla om (ngt). NAv. 16/4 1657, nr 2, Bil. s. 4. (Den) hessiske generalen Ranck (hade i uppdrag) .. at negotiera gifftermålet emellan printzessan Ulrica och arfprintzen af Hessen. KFÅb. 1913, s. 297 (c. 1730). General Igelström skall vara utsedd att negociera fred. Rosenstein 3: 420 (1790). (Hertiginnan HenrietteAnne skulle) negociera ett anfallsförbund mot den holländska republiken. Hedin Ludv14Tid. 52 (1895). — särsk. i uttr. negociera (ngt) för ngn (emot ngn), gm underhandlingar utvärka l. åstadkomma (ngt) för ngns räkning (till nackdel för ngn). (K. X G. uppehöll sig bl. a. vid) hwad .. (Allegretti) hadhe negotierat wid det Turkiske hofwet för ÖsterRijke emot K. M:t och dess progresser. RARP 6: 293 (1658). SvMerc. IV. 3: 155 (1759).
c) (†) refl., i uttr. negociera sig ifrån (ngt), genom underhandlingar rädda sig ifrån l. undkomma l. undgå (ngt). Agardh (o. Ljungberg) I. 2: 65 (1853).
3) i fråga om pänningtransaktioner i syfte att skaffa sig själv l. andra reda pängar.
a) handel. o. bankv. med avs. på växel l. annat värdepapper: ge l. skaffa kontanter för; köpa l. sälja, diskontera. DA 1771, nr 31, s. 3. Växlar, lydande å utländskt mynt, köpas eller negocieras. Fliesberg Handel. 111 (1891). Banken .. upptager (negocierar) exportörens på köparen dragna trattor intill visst belopp. Hultman Banktekn. 164 (1931).
b) (numera i sht i ålderdomligt spr.) (ss. mellanhand) utvärka l. ombestyra (lån); anskaffa l. låna upp (pängar). KKD 3: 228 (1711). Gud gifve jag viste någon råd at få negotiera penningar. ÅgerupArk. Brev 28/1 1767. Mendizabal .., spansk finansman .., negotierade .. några lån i London. 2NF 18: 106 (1912). Östergren (1933).
Särsk. förb.: NEGOCIERA BORT. (†) till 3 a, med avs. på värdepapper: (ss. mellanhand) försälja. Det blir annat än springa i trapporna hos penning-Judarna, och negotiera bort (andras skuld-)sedlar. Kexél 1: 65 (1776).
NEGOCIERA UPP10010 4. äv. OPP4. jfr uppnegociera.
1) (†) till 1: upphandla (ngt). Negociera opp .. spannemål. RP 3: 200 (1633).
2) (numera i sht i ålderdomligt spr.) till 3 b: (ss. mellanhand) utvärka l. ordna (lån); anskaffa l. låna upp (pängar). (De fingo) ordres ock fullmackter at negotiera up .. 60 a 70 (tusen) .. Rd. KKD 4: 168 (1712). Hellander Teat. 207 (1898). Östergren (1933).
Ssg: (3 a) NEGOCIERINGS-KREDIT. bankv. inom den internationella varuhandeln förekommande form av bankkredit som av köparen öppnas för säljarens räkning o. som innebär förpliktelse för banken att köpa (negociera) säljarens på köparen dragna växlar. SvUppslB (1934).

 

Spalt N 446 band 18, 1947

Webbansvarig