Publicerad 1943   Lämna synpunkter
MAXIMUM mak4simum l. 302 (màximumm Dalin), n.; best. maximet, i best. anv. dock vanl. utan slutart.; pl. maxima.
Etymologi
[jfr t., eng. o. fr. maximum; av lat. maximum, n. av maximus, störst (se MAXIM o. MAGISTER)]
om det största l. högsta värde l. antal l. belopp o. d. som är möjligt l. tillåtet l. som kan komma i fråga l. som förekommer i ett visst fall; högsta l. översta gräns; om den högsta punkt till vilken ngt når (nått) upp; toppunkt; högsta frekvens; motsatt: minimum. AdP 1800, s. 400. Man har i sednare tider uppfunnit thermometrar, som visa maximum och minimum af temperaturen emellan hvarje observation. Berzelius Kemi 3: 364 (1818). För dem, som voro för mycket begifna på .. (nöjes-)läsning, bestämdes ett maximum af 100 sidor om dagen. De Geer Minn. 1: 8 (1892). Under det att .. (vissa länder) äro så rika på .. (bin o. humlor), att man här kan tala om s. k. maxima i dessa insekters förekomst. Sjöstedt Västafr. 443 (1904). Kraften i kastet (vid spinnfiske) bör ha nått sitt maximum strax bakom lodplanet. Hammarström Sportfiske 167 (1925). jfr (†): Nu lär Ert (dvs. P. N. v. Geddas) Laboratorium bli ett maximum i Classen. CAEhrensvärd Brev 2: 22 (1795). — jfr INTENSITETS-, LUFTTRYCKS-, RETNINGS-, SOLFLÄCKS-MAXIMUM m. fl. — särsk.
a) mat. om storhet som är den största bland alla med samma egenskaper. Björling Alg. 1: 283 (1843). TMatFysKemi 1919—20, s. 9.
b) meteor. om det högsta lufttrycket inom ett visst område; vanl. i utvidgad anv., om område med högre lufttryck än omgivningen, barometermaximum. Maxima äro .. regionerna för det vackra vädret. UVTF 28: 11 (1881). Timberg Meteor. 155 (1908). jfr: Ett regelbundet återkommande största och minsta barometerstånd, ett maximum och ett minimum af lufttrycket. UB 2: 124 (1873). jfr BAROMETER-MAXIMUM.
Ssgr (i sht i fackspr.): A: MAXIMI-ANTAL~02 l. ~20. Verd. 1889, s. 277.
-DJUP, n. i sht i hav l. vattendrag o. d. Sjögren Torneträsk 105 (1909).
-FART. (maximi- 1892 osv. maximum- 1911) jfr fart 7. Ångfartygs maximifart inom Stockholms hamnområde. AB 1892, nr 239, s. 4.
-HASTIGHET~102, äv. ~200. Lundberg Lok. 191 (1902).
-KAPITAL, n. om det högsta belopp vartill ett aktiebolags kapital (enl. bolagsordningen) får uppgå. SFS 1895, nr 65, s. 2.
-LÖN.
-PRIS, n. högsta tillåtna pris. SFS 1893, nr 6, s. 3. Maximipris å råg, korn och havre. SFS 1915, s. 1069.
(a) -PROBLEM. mat. problem som består i bestämmandet av en funktions maximum. NF (1886).
-SPÄNNING. särsk. el.-tekn. om högsta tillåtna (l. beräknade) spänning (i en elektrisk ledning l. apparat o. d.). SthmBelysn. 77 (1893).
-TEMPERATUR. (maximi- 1880 osv. maximum- 1903) Rubenson Meteor. 107 (1880).
-TERMOMETER. (maximi- 1826 osv. maximum- 18731917) i sht fys. o. meteor. termometer som anger den högsta temperatur som förekommit på termometerns plats sedan en viss tid; ofta i uttr. maximi- och minimitermometer, om likartad termometer för avläsande av både den högsta o. den lägsta temperaturen. Berzelius ÅrsbVetA 1826, s. 68. Wirgin Häls. 3: 383 (1933).
-TRYCK. (maximi- 1869 osv. maximum- 1898) särsk. fys. Fries Krutl. 114 (1869). En ånga har för hvarje temperatur ett bestämdt maximumtryck. Moll Fys. 2: 28 (1898).
-VIKT. Palmstierna Artill. 116 (1872).
-VÄRDE. (maximi- 1864 osv. maximum- 1898) Lindelöf AnGeom. 63 (1864). Moll Fys. 2: 29 (1898).
-ÅLDER. Hirn Barnlek 51 (1916). Stadgande av viss maximiålder för innehav av kommunal befattning. BtRiksdP 1929, XIII. 2: nr 1, s. 1.
B (mindre br.): MAXIMUM-FART, -TEMPERATUR, -TERMOMETER, -TRYCK, -VÄRDE, se A.

 

Spalt M 523 band 17, 1943

Webbansvarig