Publicerad 1940   Lämna synpunkter
LICENTIERA lisän1sie4ra l. lis1en- l. li1sen-, äv. -tsi-, i Sveal. äv. -e3ra2, v.1 -ade. vbalsbst. -ANDE, -ING.
Etymologi
[jfr t. lizentiieren, eng. licentiate, fr. licencier; av mlat. licentiare, ge tillstånd, till lat. licentia (se LICENS). — Jfr LICENTIERA, v.2]
1) (†) tillåta, medgiva. Den här til (dvs. hitintills) licentierade och frijgiffne Tobaks införslen och handelen. Stiernman Com. 2: 784 (1654). VDAkt. 1723, nr 381. Dalin (1871).
2) (i fråga om ä. utländska förh., mera tillf.) bevilja licens för tryckning l. framförande av (litterärt värk, pjäs o. d.). BEMalmström 8: 73 (1860). Schück Shaksp. 1: 256 (1916).
3) (†) i uttr. licentiera ngn från ngt, befria l. fritaga ngn från ngt; jfr 4. BoupptSthm 25/4 1672. (En präst må) begära, att från sin eds plikt blifva licentierad. NoraskogArk. 5: 326 (1729). HH XXV. 2: 160 (1815).
4) [jfr motsv. anv. i fr.] († utom i a) entlediga (ngn) från ett ämbete l. en tjänst l. befattning l. ett uppdrag, giva (ngn) tillstånd att (för viss tid l. för alltid) frånträda en tjänst l. ett uppdrag o. d., bevilja avsked, avskeda; äv.: avsätta; dels i uttr. licentiera ngn från, förr äv. ur l. av ngt, dels enbart med personobj. RP 8: 714 (1641). Eftersom wij .. hafwe funnit godt ath licentiera Edher ifrån den af edher här till förträdde Assessoris tienst vthi Åbo hoffräth. Schück VittA 1: 168 (i handl. fr. 1652). Att Kyrkioherden .. Wirgander blifvit Licentierad eller afsatt ifrån Sysslomans Sysslan vid thenna Stadens Domkyrkja. VDAkt. 1779, nr 245. Därs. 1790, nr 471. jfr: Jag har licentierat mig .. ifrån alla ämbetsförrättningar. Vasenius Top. 1: 166 (i handl. fr. 1808). — särsk.
a) (fullt br.) hist. i fråga om förh. under frihetstiden: bevilja (riksråd) avsked med bibehållande av rådsvärdigheten o. (vanl.) rätten till pension. Benzelstierna Cens. 99 (1739). SvRiksd. I. 5: 190 (1934).
b) med avs. på trupper, soldater: avskeda; hemförlova, hemskicka. RP 1: 97 (1628). Eberhardt AllmH 2: 311 (1768).
c) med avs. på skolungdom: hemförlova. ÄSvBiogr. 1—6: 144 (c. 1722).
d) bildl. Att licentiera den gambla fula Slaka kappan. 3SAH 43: 107 (1672).

 

Spalt L 629 band 16, 1940

Webbansvarig