Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KONTINUERLIG kon1tinɯe4rlig l. -nu-, l. 01—, i Sveal. äv. -e3rlig2, adj.; adv. = (†, Widekindi KrijgH 656 (1671), KKD 3: 158 (1712)), -EN (†, HSH 2: 84 (1629), Lindelöf AnGeom. 170 (1864)), -T (Oldendorp 2: 491 (1788) osv.).
Ordformer
(förr äv. skrivet con-)
Etymologi
[liksom d. kontinuerlig efter t. kontinuierlich; till KONTINUERA 2]
(i sht i fackspr.) utmärkt av obrutet sammanhang i tid l. rum; motsatt: diskontinuerlig o. diskret; om en värksamhet, ett handlande l. skeende: som fortfar utan avbrott l. uppehåll, oavbruten, fortlöpande, ständig; stundom: ständigt upprepad, oupphörlig, idelig; äv. i oeg. o. överförd anv. (se g, h). HSH 2: 84 (1629). Soldatescan hafver denne hele vinteren öfver varet till continuerlige meutinationes (dvs. myterier) benägen. OxBr. 10: 332 (1632). Att alla Grufwor, Wattukonster, Hyttor och Hambrer .. må hållas widh macht och continuerligh gångh och arbete. LReg. 222 (1645). Stadigt varande regnväder är mera osundt, än en continuerlig torcka. Westerdahl Häls. 69 (1764; uppl. 1768: beständig). Vi få ett kontinuerligt regn i åtta dagars tid. Bremer Nina 319 (1835). Frågan, om materien är kontinuerlig eller diskontinuerlig. Rydberg Varia 31 (1890, 1894). Narkosmedlet (tillföres) numera ej som förr dosvis utan så kontinuerligt som möjligt. LbKir. 1: 426 (1920). Det torde .. draga ännu några månader innan den kontinuerliga driften (vid kopparvärket i Rönnskär) kan komma i gång. DN(A) 1929, nr 261, s. 13. En kontinuerlig utveckling är säkerligen det högsta goda inom allt mänskligt framåtskridande. Därs. 1930, nr 270, s. 7. — särsk.
a) (†) om själstillstånd (sinnesstämning o. d.): oavlåtlig, ständig. Man leffver här uthi continuerlig ovissheet om .. hvad som på den orten passerar. RP 3: 249 (1633). Blifva i continuerlig fruktan. HSH 6: 95 (1658).
b) (†) om skatt l. pålaga o. d.: beständig, utgående år efter år (under viss tid). Boskapzskatten .. som E: K: Mt: nådigst på Trij Åhrs tidh continuerligh begärer. RARP 1: 78 (1627). En warachtigh och continuerligh Krijgshielp. Schroderus Os. III. 1: 94 (1635).
c) (†) om ämbetsman l. befattningsinnehavare: som innehar sin syssla l. befattning på livstid, ständig. Wy hafva fåt en ny Magistrat, en continuerlig Prorectorem nemligen Scytten. Rudbeck Bref 205 (1685).
d) mat. i vissa förb.: kontinuerligt bråk, kedjebråk; kontinuerlig funktion, funktion som kontinuerligt övergår från ett värde till ett annat, då den oberoende variabeln kontinuerligt ändras; kontinuerliga storheter, storheter som äro så beskaffade att man alltid till en given storhet kan finna en annan som skiljer sig från den förra med en kvantitet mindre än ngn ändlig storhet; kontinuerlig proportion, proportion mellan tre storheter av vilka den mellersta är medelproportional mellan de båda andra. At finna 3:ne continuerligen proportionäla tal. Palmquist Alg. 1: 97 (1745). Kontinuerliga bråk. Meurman (1846). Geometriens kontinuerliga storheter och aritmetikens diskreta tal. PedT 1890, s. 205. Kontinuerliga funktioner. Hedström o. Rendahl Alg. 135 (1915).
e) med. om sjukdomstillstånd: ihållande; särsk. om feber: ihållande med små dagsvariationer (icke överstigande en grad); motsatt: intermittent. Palmchron SundhSp. 308 (1642). Sjövall Sjukd. 175 (1924).
f) fys. i förb. kontinuerligt spektrum, spektrum vari färgerna omedelbart övergå i varandra utan avbrott av mörka linjer l. band. Björling Sol. 53 (1869). Bergstrand Astr. 201 (1925).
g) tekn. i förb. kontinuerlig ugn, ugn med oavbruten gång; motsatt: periodisk ugn. Keyser Kemien 2: 189 (1871). Kalkkvävet framställes i kontinuerliga ugnar. Starck Kemi 152 (1931).
h) tekn. i förb. kontinuerlig bjälke l. balk, bjälke osv. som vilar på mer än två stöd. NF 19: 186 (1895). Kontinuerliga långbalkar. 2UB 9: 315 (1095).

 

Spalt K 2252 band 14, 1937

Webbansvarig