Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMMUNITET kom1ɯnite4t l. -u-, l. 01—, n. (RA I. 3: 114 (1593) osv.) ((†) r. l. f. Biberg 3: 257 (c. 1823; i bet. 2 a); f. Björkman (1889; i bet. 3), WoJ (1891; i bet. 3; jämte n.)); best. -et; pl. -er (Gustaf III 1: 195 (1768), Bolin Statsl. 2: 254 (1871)) l. (ss. n. alltid) = (NF 8: 1123 (1884) osv.).
Ordformer
(förr ofta skrivet com-)
Etymologi
[jfr d. kommunitet, samfund, studenthärbärge, t. kommunität, eng. community, fr. communité; av lat. communitas (gen. -tātis), gemenskap, avledn. av communis (se KOMMUN, adj.)]
1) (†) abstr.: gemensamhet, gemensam äganderätt l. brukningsrätt till ngt. Schroderus Dict. 153 (c. 1635); möjl. till 3. Modren (har) .. tilldehlt sin dotter 1 Stugu Kellare och Windh vtj Gården, medh Communitet utj Brygge och Bagarestugun sampt andre tarfhuus. BoupptSthm 1670, s. 332. Dalin (1871).
2) (†) om sammanslutning av personer.
a) samfund, samhälle. Biberg 3: 257 (c. 1823). Republiken .. eller ”fria kommuniteters” samfundslif. Bolin Statsl. 2: 254 (1871).
b) om religiöst samfund; äv.: församling. Regnér Begr. 1: 136 (1813; uppl. 1807: Församlingarna). CVAStrandberg 3: 148 (1868).
3) (förr) stiftelse l. inrättning med uppgift att bereda vid universitet studerande ungdom bostad o. kost gratis l. mot ringa betalning; jfr STUDENT-HEM. At communitetet må uprettas (vid Uppsala universitet) för fattige personer skuld, som nimme sampt hog och vilia hafva till att studera. RA I. 3: 114 (1593). Cavallin Herdam. 3: 207 (cit. fr. c. 1750; i fråga om Lunds universitet). Levander FattFolk 11 (1934; i fråga om sv. förh. på 1600-t.). — särsk. övergående i bet.: understöd åt studerande vid universitet i form av fri (l. billig) bostad o. kost vid kommunitet. Schück VittA 2: 43 (i handl. fr. 1673). Kommunitetet (var) ingalunda .. ämnadt att vara ett blott fattigunderstöd, utan att hjälpa däraf förtjänta studenter. Annerstedt Rudbeck Bref LXII (1899; i fråga om förh. vid Uppsala universitet år 1671).
Ssgr (till 3; förr): KOMMUNITETS-FÖRESTÅNDARE~00200. Annerstedt UUH Bih. 1: 127 (i handl. fr. 1613).
-INRÄTTNING~020. särsk. konkret, = KOMMUNITET 3; jfr INRÄTTNING, sbst.2 1 c. Geijer I. 4: 22 (1822).
-PROST. I spetsen för hela stiftelsen (dvs. kommunitetet) .. stod en vid universitetet anställd ordinarie tjensteman, communitetsprosten (præpositus communitatis). Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 138 (1868; i fråga om förh. vid Lunds universitet 16841732). UpplFmT 6—15: 229 (1883; i fråga om förh. 1719).
-SOCKEN. socken som hade att erlägga kommunitetstionde. Annerstedt UUH 1: 109 (1877).
-STIPENDIAT. Rudbeck Bref 15 (1662).
-TIONDE, r. tiondespannmål som av vissa socknar erlades till kommunitetet vid Uppsala universitet. Annerstedt UUH 1: 85 (1877).
Avledn.: KOMMUNITIST, m. (förr) till 3: person som åtnjöt understöd i form av fri (l. billig) bostad o. kost vid kommunitet. Annerstedt UUH Bih. 1: 216 (i handl. fr. 1624). Weibull (o. Tegnér) LUH 1: 140 (1868). Annerstedt Rudbeck Bref LXIII (1899).

 

Spalt K 2027 band 14, 1937

Webbansvarig