Publicerad 1937   Lämna synpunkter
KOMMODITET kom1ωdite4t l. 01—, r. l. f.; best. -en; pl. -er; förr äv. KOMMODITÉ, r. l. f.; best. -n.
Ordformer
(förr äv. skrivet com(m)-. comoditet 1769c. 1780. commodité c. 16851869. kommoditet (c-) 1619 osv.)
Etymologi
[jfr t. kommodität, eng. commodity, fr. commodité; av lat. commoditas (gen. -ātis), avledn. av commodus (se KOMMOD, adj.)]
1) (†) (lämpligt) tillfälle. Wijdh samma Commoditet sigh framstelte en Vng Bondhe. GullbgDomb. 13/12 1651. Därs. 1/10 1652.
2) (†) fördelaktigt förhållande; fördel, förmån; gagn, nytta. Alle de Commoditeter som Gud Allzmechtigh Oss till denne dagh igenom victorier gifuidt hafuer. RARP 1: 76 (1627). Förutan den commoditeten, att Salt på det sättet (dvs. genom inrättande av ett saltsjuderi) i landet kan tillwärckas. Stiernman Com. 5: 173 (1691). SthmStadsord. 2: 204 (1707).
3) (numera föga br.) frihet från besvär l. svårighet l. ansträngningar, bekvämlighet (se d. o. 3 o. 4); jfr KOMMOD, adj. 1. Stiernman Com. 1: 711 (1619). Hans Kongl. Maij:tt .. besåg hela lägret .., på thet folket med des bettre commoditet kunde logeras i byiarna. Spegel Dagb. 32 (1680). För commoditeten skull. Rålamb 4: c (1690). Posten 1769, s. 481. Auerbach (1911).
4) (†) om sak som underlättar besvär l. sak l. omständighet som utgör ett fördelaktigt (extra) tillbehör till ngt annat. (Docka) är en Commoditet som man har i Franckrijke och Engeland, hwar som Ebb och Flod starck går, at sättia Skepp tårr uthi, som behöfwa stoor reparation. Rosenfelt Tourville 118 (1698). — särsk.
a) om tillhörighet (sak, rättighet, möjlighet till fiske o. d.) som förhöjer värdet av en egendom. Halfparten i Fibbehytta hytta med därtill hörige kommoditeter och lägenheter, såsom fundament vid hyttan, hytta, ström, smedjerum (osv.). NoraskogArk. 4: 122 (1655). På prestgården .. funnos .. ingen commoditeter, uthan litet fiskeri tillika med bönderna i Hellig åå. Cavallin Herdam. 5: 48 (cit. fr. 1668). 2RARP 2: 346 (1723).
b) om extra tillbehör till ett (bonings)hus l. en våning l. ett bostadsrum: bekvämlighet (se d. o. 4 e); äv. om toalettföremål. (Adeln önskar att riddarhuset) med alla Commoditeter motte blifwa försedd. RARP 3: 234 (1642). Uti Rummen innanföre (danssalen i Helsingör) voro Commoditeter för Damerne af alla Slag till och med Puder Speglar och kammar. CAEhrensvärd Brev 2: 285 (1799). Lundgren Res. 35 (c. 1865). — särsk. om avträde, klosett, nattkärl o. d.; jfr BEKVÄMLIGHET 4 f. MeddSlöjdF 1896, s. 60 (c. 1685). HdlCollMed. 1696, s. 632. I hvart (arrest-)rum är en commoditet af sten eller marmor. LBÄ 11—13: 124 (1798). Porslin .. 1 st. Commodité, 1 tvättfat o. kanna. BoupptVäxjö 1869. FörklFrämOrd (1885).
5) (†) maklighet; jfr KOMMOD, adj. 2. Sahlstedt (1769). Sundén (1886).
Ssg: (4 b slutet) KOMMODITETS-POTTA. (†) nattkärl. Linné Diet. 2: 28 (c. 1750).

 

Spalt K 2013 band 14, 1937

Webbansvarig