Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KATEKET kat1eke4t, stundom -ɟe4t (cateche´t Weste; -tjét Dalin; kat´eke؛t säll. kat´eχe؛t LoW (1889); kat1eke4t LoW (1911); -kēt (l. -tjet) Östergren (1929)), m.||(ig.); best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr ofta skrivet cat-. -chet 17801873. -ket 1805 osv.)
Etymologi
[jfr d. kateket, t. katechet, fr. catéchète; av gr. κατηχητής, undervisare, lärare, till κατηχεῖν, undervisa (se KATEKES)]
(i sht i teologiskt o. kyrkligt fackspr.) urspr. (i fråga om förh. i den äldsta kristna kyrkan): person som gav undervisning i den kristna läran åt katekumenerna; numera i allm.: lärare (som giver en elementär undervisning) i kristendom, präst l. lärare som bedriver katekisation; särsk. dels om infödd lärare i den kristna missionsvärksamheten, dels (i fråga om sv. förh.) om lärare vid av Svenska missionssällskapet underhållna skolor i Lappland samt om av samfundet Pro fide et christianismo i Stockholms församlingar anställda lärare (prästmän) vilka bl. a. biträda vid konfirmationsundervisningen o. det kyrkliga ungdomsarbetet. KFMennander (1780) i SynodA 1: 548. Användningen af infödda Christna såsom Catecheter (eller medhjelpare) (vid missionsvärksamhet i Indien). MissionT 1835, s. 28. (Kyrkofadern) Origenes .. vid 18 års ålder Catechet i Alexandria. Anjou Kyrkoh. 16 (1842). Af de till Lappmarks ecklesiastikverk anslagna medel hafva under nästlidna år aflönats 5 skolmästare och 15 kateketer. BtRiksdP 1890, BerRikStyr. s. 47. Församlingslärarnes duglighet såsom kateketer. Lundström LPGothus 1—2: 183 (1893). 3NF (1929). — jfr LAPP-, STADS-KATEKET.
Ssgr (i sht i fackspr.): A: KATEKET-BEFATTNING. (katekets-) HforsD 1875, nr 223, s. 1.
-SKOLA, r. l. f.
1) skola där undervisningen bedrives av en kateket; särsk. (förr) om ett slags av samfundet Pro fide et christianismo i Stockholm upprättade o. underhållna söndagsskolor. DvSchulzenheim PVetA 1799, s. 5. För de i Ungdomen alldeles försummade och vanvårdade lät Sällskapet Pro Fide et Christianismo redan 1784 öppna de 3 så kallade Kateket-Skolor. Broocman Mag. II. 1: 38 (1811). SFS 1896, nr 3, s. 5 (i fråga om lapska förh.). Hufvudstadsbl(A) 1934, nr 301, s. 4 (i fråga om förh. i norra Finl.).
2) skola för utbildning av kateketer. MissionT 1853, s. 10.
-VÄRKSAMHET~002 l. ~200. Tillgång på prästerliga krafter för kateketverksamheten. Sthm 1: 653 (1897).
B (föga br.): KATEKETS-BEFATTNING, se A.

 

Spalt K 801 band 13, 1935

Webbansvarig