Publicerad 1935   Lämna synpunkter
KAMPANJ kampan4j, sbst.1, r. l. m.; best. -en; pl. -er; l. KAMPAN kampa4n, r. l. m., l. KOMPAN kompa4n, sbst.1, r. l. m.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er ((†) -en PH 6: 4095 (1756) (i bet. 3)); förr äv. KAMPANIE, sbst.1, l. KOMPANIE, r. l. m.; best. -en; pl. -er.
Ordformer
(förr vanl. skrivet ca-. kampagne (cam-) 1790 (: Campagne-sal)1870 (: kampagnesalen). kampagnie 1863. kampan (c-) 17651929 (: Kampanflagga). campanie 1798. kampanier, pl. 1904. kampanj 18751933 (: Kampanjflagga). kompan (c-) 16911933 (: kompansflaggstocken). kompann 1565. kompanie (com-, kåm-, -ije) 15411543 (: kompanien, sg. best.))
Etymologi
[fsv. komppanyndh, sg. best. (FinlMH 383); av mnt. compan(n)ie, compagnie, compandie l. holl. kampanje (ä. holl. kompanje); jfr d. kampagne (kampan, ä. d. kompan), t. kampanje (ä. t. campanie, campan, campagner), eng. companion, kapp, huv över kajuttrappa, fr. compagne, proviantmästarens rum på en galär; av it. compagna, förrådsrum l. proviantrum på galär, urspr. väl elliptiskt för camera l. cabina (l. dyl.) della compagna, rum med besättningens proviant (eg.: sällskapets rum), nära besläktat med it. compagno, kamrat (se KUMPAN), compagnia (se KOMPANI)]
sjöt. o. sjömil.
1) (i fråga om förh. under medeltiden o. början av nyare tiden) akterut (från hackbrädet till mesanmasten) uppbyggt halvdäck (på somliga fartyg bl. ett, på andra tvenne, det ena över det andra), akterkastell; äv. i allmännare anv. (o. innefattande liknande byggnad i fören): kastell. SkeppsgR 1541. The(n) Caijuta som bygdes al achterst på Suane(n)s Öffuersta Compan- (n)ije. Därs. 1543. Jttem xxvj Julij bleff Craffuellens Öffuerlöp, in til acht(er)skep, bådhen förkastellen, förtechkian, Compan(n)ijen, och Caijuta(n), aff driffuith och beckath. Därs. (Skeppet) hade två däck och två master, två kampanjer eller halfdäck öfver hvarandra (m. m.). UB 7: 281 (1875; i fråga om förh. på 1200-t.). Kraveller, hvilka voro endäckade fartyg, försedda med smärre kastell eller ”kampaner”, å hvilka bestyckningen var anbragt. Wrangel SvFlBok 47 (1897; i fråga om förh. under förra delen av 1500-t.). Dessa fartyg med sina höga för- och akterkastell eller kampanier, såsom de äfven kallades. TSjöv. 1904, s. 493 (i fråga om förh. 1563).
2) [eg. specialfall av 1] (i fråga om ä. förh.) på seglande (örlogs)fartyg: upphöjt akterdäck bildande taket över hyttan (se HYTTA, sbst. 4), hyttdäck. Dalman 10 (1765). Ekbohrn 1: 95 (1868; äv. i den postuma uppl. 1904). WoL (1889; under poop). — särsk. (†) om den invid hackbrädet liggande delen av hyttdäcket. Röding SD 21 (1798).
3) (†) elliptiskt för dels KAMPANJ-FLAGG, dels KAMPANJ-FLAGG-STOCK. Rålamb 10: 29 (1691). PH 6: 4095 (1756). Compan, Compans Flaggen, den stora Flaggen på et Skepp. Tornquist Utk. Förkl. 3 (1788).
Ssgr (i allm. till 2; sjöt. o. sjömil.): A: KAMPANJ- resp. KAMPAN- l. KOMPAN-FLAGGA, r. l. f., l. -FLAGG. (kampanj- (kampan-, kompan-) 1691 osv. kampans- (kompans-) 17301925) [jfr t. kampanjeflagge] (förr) på ”kampanjflaggstocken” hissad nationalflagga; särsk. (i fråga om förh. i Sv. under 1600- o. 1700-talet) om den på ”kampanjflaggstocken” på örlogsfartyg hissade örlogsflaggan. Rålamb 10: 49 (1691). (Örlogsfartyget) Pollus hadde Dansk och (örlogsfartyget) Bernhardus Rysk Companflag. HFinlÖ 1: 434 (1730). Rajalin Skiepzb. 202 (1730). Dalman 10 (1765). Wrangel SvFlBok 227 (1898).
-FLAGG-STOCK. (kampanj- (kampan-, kompan-) 18841910. kompans- 1933) (förr) längst akterut på ”kampanjen” upprest spira avsedd att på densamma hissa ”kampanjflaggan”. NF 8: 138 (1884).
-LANTERNA. (kampanj- (kampan-, kompan-) 18401910. kampans- 1798)
1) (förr) akterlanterna som vilade på en järnarm, anbragt (stundom jämte en l. flera dylika för andra lanternor av samma slag) uppe på hackbrädet utanför ”kampanjflaggstocken”, o. vari under mörker ljus insattes för att förebygga påsegling. Röding SD 21 (1798). Ekbohrn NautOrdb. 39 (1840).
2) (†) i oeg. anv., om lanternor medelst vilka örlogsfartyg under mörker (kunna) meddela sig med varandra: signallykta. NF 8: 138 (1884; anv. angiven ss. fordom bruklig).
-SAL. sjömil. på de i ä. tid brukliga, seglande örlogsskeppen, om vissa under ”kampanjen” inrättade rum.
a) (förr) på fartyg med två akterdäck (hyttdäck o. skansdäck): i aktersta delen av hyttan (över den vanl. ss. matsal använda, undre l. stora kajutan) för fartygschefen inrättat boningsrum, ”lilla” l. ”översta kajutan”. Campagne Salen eller den commenderande Officerarens Kajuta. Röding 1: 771 (1794). 2NF (1910).
b) (i sht förr) på fartyg med bl. ett akterdäck: intill fartygschefens boningsrum (kajuta) liggande sal vari fartygschefen brukade samla officerarna till överläggning. Möller 279 (1790). UB 7: 399 (1874). Med vårt medgifvande försvann han skrattande uppför trappan till kampanjsalen och in i kajutan. VFl. 1916, s. 23.
(jfr 3) -STAKE. (kompan- 1730. kampans- 1765) (†) = -FLAGG-STOCK. Rajalin Skiepzb. 225 (1730). Dalman 10 (1765).
B (numera mindre br.): KAMPANS- l. KOMPANS-BLYSA, r. l. f. (compans-) (†) = KAMPANJ-LANTERNA. Tornquist Utk. Förkl. 3 (1788).
-FLAGGA l. -FLAGG, se A.
-FLAGG-STAKE. (compans-) (†) = KAMPANJ-FLAGG-STOCK. Rajalin Skiepzb. 146 (1730). Tornquist Utk. Förkl. 3 (1788).
-FLAGG-STOCK, -LANTERNA, -STAKE, se A.

 

Spalt K 302 band 13, 1935

Webbansvarig