Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INVIGILERA, v. -ade.
Etymologi
[jfr (ä.) t. invigilieren, eng. invigilate; av lat. invigilare, av in- (se IN-, pref.1) o. vigilare (se VIGILERA)]
(†) övervaka (ngt l. att ngt göres o. d.); bevaka (ngns l. sina intressen o. d.); äv. intr. (o. abs.): vidtaga övervakande åtgärder o. d.; stundom i överförd anv. med sakligt subj.: utgöra säkerhet för (ngt). Jagh Per Brahe achtar här nedre något att fördröija och invigilera till denne ortens conservation och säkerheet. RARP 6: 216 (1657). Häradzfougden (bör) invigilera, at .. Frälsemannen betalar för Skattehemmanet alt det Cronan där aff tilkommer. IHäradsfougd. 1688, s. C 4 b. Wisze Tullar skola inrättas, som kunna invigilera Wår Höga Rätt och interesse. Stiernman Com. 5: 561 (1696). Att .. Prästegårdsens rätt och Jntresse inwigilera och bewaka. VDAkt. 1704, nr 311. Stiernman Com. 6: 183 (1714). — särsk. övergående i bet.: ägna sig åt (studier o. d.). VDAkt. 1663, nr 343. Aldramäst går mig til sinnes, dhet jag mine Prästerlige Studier intet får invigilera, uthan måste rusticari (dvs. leva ss. landtman). Därs. 1713, nr 376.

 

Spalt I 1111 band 13, 1933

Webbansvarig