Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTRÄDA in3~trä2da, v.1 -er, -trädde, -trädt, -trädd; se för övr. TRÄDA, stiga o. d. vbalsbst. -ANDE, -ELSE (†, L. Paulinus Gothus ThesCat. 194 bis (1631), Werve Alm. 1649, s. B 2 a), -NING (†, Linc. (1640; under incessus), HC12H 1: 35 (c. 1734: Inträdnings-Predikan)); jfr INTRÄDE.
Etymologi
[fsv. inträdha; av IN o. TRÄDA, stiga; jfr d. indtræde, mnt. intredden, t. eintreten]
(i fråga om bruklighet jfr anm. sp. 274) — jfr TRÄDA IN.
I. intr.
1) (lugnt o. värdigt) gå in (ngnstädes, särsk. gm en dörr l. grind l. smal passage o. d.), stiga in, träda in. (Hon blev tillsagd) ath hun iche skulle jntreda j then sthol (dvs. kyrkbänk), som honn her thil haff[uer] giorth. SkrGbgJub. 6: 432 (1599). För en tid sedan befann jag mig i en talrik samling af båda Könen … En ung Man inträdde. Kellgren 3: 290 (1790). I, som inträden, låten hoppet fara! Lovén Dante 1: 14 (1856; it. orig.: Lasciate ogni speranza, voi ch’entrate; slutorden i inskriptionen på en av portarna till Inferno). Nätt och jämnt hunnen inom dörren ser jag Alfred .. inträda helt brådskande och andfådd. Gellerstedt Gläntor 100 (1909).
2) i allmännare l. mer l. mindre oeg. l. bildl. anv.
a) med personligt l. ss. personligt tänkt subj.: inkomma (i ngt l. ngnstädes), (börja) framträda l. uppträda l. taga plats (i ngt l. ngnstädes), slå in (på en viss väg), ingå (se d. o. I 1 b). Inträda i kriget såsom ngns bundsförvant. Om tu inträdher vppå någon annan wägh (än förkrosselsens), tå gagnar tigh Christus medh sin H(eliga) förtienst alzintet. Muræus Arndt 1: 66 (1647). Utan krossadt hjerta kan syndaren icke inträda för Gud. Ödmann PredUtk. 109 (1808). Den tid då han åter skall låta den förstfödde inträda i världen. Ebr. 1: 6 (Bib. 1917). Huruvida den tredje mannen (auctorn) kan inträda i rättegången såsom svarande i stället för den till en början stämde besittaren, som utträder .., är ett spörsmål, som (osv.). Kallenberg CivPr. 1: 592 (1922). (†) J ären inträdde vthi idhra fädhers stadh. 4Mos. 32: 14 (Bib. 1541; Bib. 1917: haven I trätt i edra fäders fotspår). — särsk.
α) i uttr. som beteckna att ngn slår in på en viss bana l. blir medlem av l. upptages i en förening l. kår l. firma l. ett ämbetsvärk l. en skola o. dyl. l. (ofta ss. efterträdare till en annan) blir ägare l. innehavare av ngt l. tillträder ngt (särsk. en tjänst l. rättighet o. d.) l. börjar att sköta en tjänst l. att utöva en rättighet o. d. Inträda i ngns ställe. Inträda i besittningen av ngt. (Kristus är) en prest vthi huilkens kall och embete ingen effter honom inträdher. KOF 1: 314 (1575). Inträda i kyrkans eller statens tjenst. Tegnér (WB) 7: 178 (1835). De, som inträdde i Esseernas sect. Agardh ThSkr. 1: 44 (1843, 1855). Kadetter, hvilka blifvit från krigs-akademien utexaminerade före fyllda 18 år, få icke inträda i tjenstgöring, förr än de uppnått ofvannämnde ålder. TjReglArm. 1858, 1: 128. Under konung Gustafs tid hade i ledigvordna platser (i Svenska Akademien) inträdt .. Edelcrantz, .. Gyldenstolpe, .. Lehnberg samt .. Zibet. HOHHildebrand i 3SAH 14: 12 (1899). 20-årig inträdde han 1915 som frivillig i tyska armén. Upsala(A) 1920, nr 282, s. 6. — särsk.
α’) i uttr. inträda i en rätt(ighet), äv. (numera föga br.) i en värdighet, förr äv. (ut)i en auktoritet l. myndighet. Huilken authoritet och myndighet (ss. riks- o. regeringsråd) vthan en wiss Regeringz form, welb:te Rijkzens Rådh icke hafwa welet vtj inträda och opå sigh taga. RARP 2: 136 (1634). (Varje prästman) gånge qwitt och ware affsöndrat ifrån then Wärdigheet, theruti han för Penningar inträdde. Schroderus Os. 1: 773 (1635). RF 1809, Ingress 2. Emottager någon barn af fattiga föräldrar till upfostran .. emot visse års tjenst, uprätte aftal .., och inträde den, som barn sålunda emottager, i föräldrars rätt. SFS 1833, s. 468.
β’) (†) i uttr. inträda (ut)i l. till regementet o. d., tillträda regentskapet. Effter .. vår elskelige käre här broder .. effter vår elskelige käre här faders salige afgongh af thenne världene är innträdt udi thet konungslige regementhe till Sverigis rikis cronne. RA I. 2: 25 (1561). Efter Keisar Ferdinand I. inträdde til Regimentet des Son Maximilian II. Dryselius Monarchsp. 433 (1691).
γ’) (†) i sådana uttr. som inträda (ut)i en gård l. i ngns ägodelar o. d., inträda i besittningen av l. tillträda en gård osv.; äv.: erhålla införsel i en gård osv. Och weeth tw wel ath tw intredde j hela bohagit och ther med haffuer wpborith awradith aff gotzsen. G1R 2: 108 (1525). SthmTb. 31/10 1575. Hwar ock hon eller hennes arfuinger icke bekome sijn betalningh innan för:de tijdh skal hon eller the hafua macht inträda vthi Sigfredz fasta gård och grund til så myckit som för:de 50 t:ors spanne:lls betalning anlanger. BtSödKultH 12: 45 (1595). För än han kööp tilstadde och läte någon inträda uti godzen. RP 8: 300 (1640).
β) (†) i sådana uttr. som inträda med ngn l. på ngns sida, gå över på ngns sida, ss. anhängare sluta sig till ngn; inträda (ut)i ngns sak, (börja) understödja ngns sak, taga ngns parti; inträda med ngn i en fejd, ss. ngns bundsförvant inträda i ett krig. Med hwilke wii (dvs. Gustav I) ecke annat förmärke än at i (dvs. Fredrik I av Danmark) inträdhe wti hans (dvs. Kristiern II:s) sak, henne förföliandis saa som hon begynt war. SvTr. 4: 70 (1523). J (dvs. dalkarlarna) ære the samma szom först intredde med oss thaa wij oss företogom .. ath forstyra then omilla k: Crist(iern). G1R 1: 276 (1524). Epter wij ecke wilde jnträda mett them i then Hollenske fegde. Därs. 9: 88 (1534). (Den 26 okt.) Stodo wij stilla, då ock Fältherren af Cossakarna Mazepa kom till hans Kongl. Maij:tt .. och inträdde på wår sijda. KKD 1: 330 (1708).
γ) (†) i sådana uttr. som inträda uti fördrag l. förlikning o. d. med ngn, ingå fördrag l. förlikning med ngn. För min Person kan iagh icke rådha edher, at inträdhe medh them vthi någet fredz fördragh. Schroderus Liv. 235 (1626). ConsAcAboP 1: 182 (1645).
δ) (†) i uttr. inträda i förräderi, inlåta sig i förräderi. När the nu äre j sådana förräderij inträdne, så wette the wäll, att (osv.). G1R 15: 135 (1543).
ε) i uttr. inträda i (förr äv. till) äktenskap l. det äkta ståndet o. d., ingå äktenskap. Nu i medel tidh, kom Bencktas fader till migh, som tå war änckling och lijtet ther efter åt skolle inträda till itt annat äcktenskap. VDAkt. 1650, nr 26. Östergren (1929).
ζ) i uttr. inträda (ut)i ett nytt skede l. ett nytt år l. i mannaåldern o. d., komma in i ett nytt skede osv.; inträda i sitt sextonde år o. d., fylla femton år osv. Mädan H. K. M:tt nu uthi sitt 16:de åhr inträdd är. RP 9: 5 (1642). Vi inträde i ett nytt Kyrko-år. Ödmann PredUtk. 1 (1808). Östergren (1929).
η) (†) i uttr. vara inträdd med ngt, vara förfaren l. hemmastadd i ngt. Bersörgia gelden (dvs. prästgällen) .. mett the menn, som ther kunne duga före, och Jntredda äre mett gudz ord. G1R 8: 324 (1533).
ϑ) (†) göra intrång (i ngt). De som hämpna sig sielfwe, de inträda uti den Aldrahögstes Embete. Rudbeckius KonReg. 295 (1616). I hafue inträt vthi mitt kall och embete. BtÅboH I. 6: 60 (1633).
b) (i sht i fackspr.; se dock β β’) med sakligt l. ss. sakligt tänkt subj.: inkomma, intränga; komma till synes, framträda. Om Wåren … Thenna förbenämbde Solennes Inträdelse vthi then Himmelske Wedurspuncten skeer den 10. Martij, klockan 2,32. m. om Morgon. Werve Alm. 1649, s. B 2 a. Vid Hernskretschen inträder den (dvs. floden Elbe) i konungariket Sachsen. NF 4: 337 (1881). Den punkt, där synnervens stam inträder i näthinnan, är okänslig och kallas blinda fläcken. Larsson Psyk. 9 (1896). — särsk.
α) obst. om (kroppsdel av) foster: (vid förlossning) komma l. tränga ned (i slidan l. bäckenet). Om Watnet bittijda springer, och förr än Barnet rätt med Hufwudet är inträdt, .. warder Barnet tårt, och förorsakar en swår och långsam Förloszning. Hoorn Jordg. 1: 225 (1697). Cederschiöld QvSlägtl. 2: 197 (1837).
β) med mer l. mindre abstrakt subj.
α’) (efter vissa regler l. i bestämd tur l. ordning) intaga en l. sin plats l. införas l. komma till användning (i ngt l. ngnstädes). Att Tyskan inträder i 2:dra klassen i stället för Grekiskan. BerRevElLärov. 1843, s. 94. Om temat inträder på en stark taktdel, så kommer imitationen på en svag. Bauck 1Musikl. 2: 39 (1871). Så kallas hos Aira flexuosa t. ex. rotbladen tωv, men själva stängelstrået bωŋk, d. v. s. den senare benämningen inträder, då stråskjutningen ägt rum. Landsm. 1911, s. 719.
β’) (i sht i skriftspr., fullt br.) om tidsperiod, årstid o. dyl. l. om tillstånd, förhållande, förändring o. d.: taga sin början; börja äga rum l. försiggå; inträffa. Uthi dette inträdde åhr (önskas Guds välsignelse). RARP 4: 227 (1649). Som krigstillståndet ej inträdde förrän den 2. september, gick patrullen omedelbart i kvarter. IllMilRevy 1898, s. 6. Uttages (vid telegrafvärkets pensionsinrättning) ej pension inom tre år efter det pensionsrätten inträdt .., tillfaller densamma pensionsinrättningen. SFS 1908, nr 61, s. 4. Knappt har språkbruket i ett visst avseende stadgat sig och linjerna klarnat, förrän nya förskjutningar inträda och grumla bilden. StModSpråkv. 8: 53 (1921).
II. (†) tr.
1) inkomma l. ingå i (ngt); anträffat bl. i bildl. l. överförd anv.
a) i uttr. inträda prästämbetet, inträda i prästämbetet; jfr I 2 a α. Att mig må effter låtas komma till Examen, och således inträda det Heliga Prest Eembetet. VDAkt. 1708, nr 445.
b) tillträda (ngt); taga (ngt) i besittning; jfr I 2 a α (γ’). Att vij gønstheliga tillata ville att han motthe intrædha ock kennes vider samma huss for sin betalningh. G1R 1: 217 (1524). Den contract, som emillan H. K. M:t och migh oprättatt bleff, då jagh bemälte arrende inträdde. OxBr. 5: 289 (1624).
c) i uttr. inträda ett krig med ngn, inlåta sig i ett krig med ngn ss. bundsförvant; jfr I 2 a β. The (dvs. Conrad von Pyhy o. Richerus) hade månge förslag före om ett nytt krig, som the giärna wille råda konungen (dvs. G. I) thill att inträda med konnungen i Franckerige. Brahe Kr. 54 (c. 1585).
d) träffa l. avsluta (en överenskommelse); jfr I 2 a γ. Hr Scholæmästaren skulle inträda ett vist accorde med mig om sin tienst. VDAkt. 1737, nr 89.
e) i uttr. inträda äktenskap o. d., ingå äktenskap; jfr I 2 a ε. Palmchron SundhSp. 176 (1642). Innan hon inträdt äcktenskap med honom. VRP 26/10 1720. Kan dhe få Konungens lof, att inträda thetta äcktenskap. VDAkt. 1736, nr 598.
f) i uttr. inträda sitt tjugusjunde (osv.) åldersår l. levnadsår, fylla tjugusex år osv.; jfr I 2 a ζ. Sedan jag redan inträdt mitt 27 åldersår. VDAkt. 1791, nr 224. Född år 1718. d. 11. Febr., har jag redan inträdt mitt 81. lefnadsår. Därs. 1798, nr 103.
2) låta (ngt) utgå (från ngt) l. börja (med ngt); jfr I 2 b β. Somlighe (författare) inträdha wår Crönikes beskrifwelse ifrån the Konungars tijdh, som (osv.). Schroderus JMCr. Dedic. 1 a (1620).
Ssg (†): (I 2 a α): INTRÄDNINGS-PREDIKAN. inträdespredikan. JDHultman (c. 1734) i HC12H 1: 35.

 

Spalt I 1054 band 13, 1933

Webbansvarig