Publicerad 1933   Lämna synpunkter
INTRODUKTION in1trωdukʃω4n l. -tro- l. -trå-, äv. 01— (-ducktschón Dalin), r. l. f.; best. -en, vard. (utom i södra Sv.) äv. =; pl. -er.
Etymologi
[jfr t. introduktion, eng. o. fr. introduction; av lat. introductio (gen. -ōnis), vbalsbst. till introducere (se INTRODUCERA)]
1) (utom i a o. b numera med ngt pretiös prägel) handlingen att ”introducera” ngn hos ngn l. i en krets o. d.; förhållandet att ”introduceras”; inträde; tillträde; äv. övergående i bet.: rekommendation; jfr INTRODUCERA 2. Biurman Brefst. 147 (1729). Det var den tiden (dvs. 1868) modernt i Frankrike att beundra allt som kom från Tyskland, och det behöfdes knapt någon annan introduktion än en tysk brytning för att blifva artigt emottagen. Samtiden 1873, s. 24. Hon (dvs. Helen) skulle .. umgås i ett tjugutal aristokratiska hus, till vilka gamle greve Arnfeldt skaffat introduktion. Bergman JoH 11 (1926). — särsk.
a) (fullt br.) motsv. INTRODUCERA 2 a. Introduktion av främmande sändebud.
b) (fullt br.) motsv. INTRODUCERA 2 b. 2RARP I. 1: 93 (1719). Då introduktion (på riddarhuset) begäres, åligger det sökanden att (osv.). SFS 1917, s. 239.
c) (†) motsv. INTRODUCERA 2 c. Blott en enda Sed är ännu ifrån äldre tider bibehållen i Borgå vid Gymnasisters introduktion. Alopæus BorgåGymn. 212 (1807).
d) (†) övergående i bet.: inträdesavgift. Alla Damer (som ingå i gillet) betala ingen Introduction. FoU 17: 276 (1786).
2) (med prägel av fackspr.) bildl.: inledning (särsk. till en bok l. ett samtal o. d.), början. Sahlstedt (1769). Hel och klar och konstnärligt utarbetad är ock introduktionen till femte natten (av Runebergs Svartsjukans nätter). Söderhjelm Runebg 1: 357 (1904). — särsk. mus. (kort) instrumentalsats som inleder en sonat- l. symfonisats l. uvertyr o. d.; i opera: första sång- l. instrumentalstycket omedelbart efter uvertyren. Envallsson (1802). SvUppslB (1932).
3) (numera knappast br.) insättning av ngn i ämbete, installation, invigning; invigningsakt; förr äv. om akt varigm en institution invigdes; jfr INTRODUCERA 3. Till H. K. M:t om Academiens Jntroduction här i Åbo. BraheBrevväxl. 1: 13 (1640; brevöverskrift). Talte Rector om Dn. Gyllenstålpens introduction, om den kan skee nästkommande tijssdagh, hwilket blef bewilliat. ConsAcAboP 4: 30 (1671). Hagström Herdam. 2: 506 (cit. fr. 1679). Så snart en ny pastor tilträder lägenheten, anmäler han sig hos Consistorium til introduction. SynodA 1: 358 (1746). Schück (1854).
Ssgr: (3) INTRODUKTIONS-AKT. (numera knappast br.) installationsakt, invigningsakt. Alopæus BorgåGymn. 220 (cit. fr. 1658). Därs. 224 (cit. fr. 1659).
-AVGIFT~02 l. ~20. särsk. till 1 b, om avgift vid introduktion å riddarhus. AdP 1800, s. 976. SFS 1917, s. 239.
(1) -BREV. (med ngt pretiös prägel) rekommendationsbrev, anbefallningsbrev. JernkA 1838, s. 196. PedT 1897, s. 460.
(1 b) -DEPUTATION. (förr) särskild deputation för handläggande av ärenden rörande adlade ätters introduktion på riddarhuset. 2RARP 2: 24 (1723). Därs. 6: 9 (1731).
-PÄNNINGAR, pl. (†) inträdesavgift, inskrivningsavgift.
1) till 1 b. Om de, som ey betala sine introductionspenningar innom den förelagde tiden, skola dess förinnan äga votum på Riddarhuset? 2RARP I. 2: 250 (1720). Därs. 6: 553 (1731).
2) till 1 c. Proponerades att Scholen skall förbättras af Introductions pengarne, så uppe som nedre. VDP 1681, s. 305. Westdahl BlekLärovH 7 (cit. fr. c. 1712).

 

Spalt I 1042 band 13, 1933

Webbansvarig